Muaj: Nëntor 2019

INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA;

Titulli: INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA Referencë: 610429-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP Programi: Erasmus+ Capacity Building in Higher Education […]

Humultimi mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor në tekstet dhe në praktikat; shkollore për një bashkëjetesë më të mirë në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore;

Titulli: “Humultimi mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor në tekstet dhe në praktikat shkollore për një bashkëjetesë më të mirë në vendet e Evropës Qendrore dhe […]