Shkurt 2022 – Faqe 3 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Muaj: Shkurt 2022

Mbrojtja e Pronësisë Intelektuale sipas Legjislacionit të Bashkimit Europian. Vështrim krahasimor i legjislacionit të Bashkimit Europian me legjislacionin e Shteteve të Bashkuara në fushën e pronësisë intelektuale

Enejda (Osmanaj) SHYTI–“Mbrojtja e Pronësisë Intelektuale sipas Legjislacionit të Bashkimit Europian. Vështrim krahasimor i legjislacionit të Bashkimit Europian me legjislacionin e Shteteve të Bashkuara në […]