Vendim KIZ Nr.03, datë 23.03.2022, "Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar-përfaqësues i studentëve dhe vendit vakant për sekretar, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Drejtësisë të UT-së"" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZ Nr.03, datë 23.03.2022, “Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar-përfaqësues i studentëve dhe vendit vakant për sekretar, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Drejtësisë të UT-së””

Vendim Nr.03, datë 23.03.2022, “Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar-përfaqësues i studentëve dhe vendit vakant për sekretar, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Drejtësisë të UT-së”.