Aksesi online – UNIVERSITETI I TIRANËS

Aksesi online

Shërbime Online Universiteti i Tiranës

 

 
 
 

Privatësia (Kliko këtu) Të dhënat personale mbrohen me Ligj nr.9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin nr.48/2012, ndryshuar me ligjin nr. 120/2014, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”