Aksesi online - UNIVERSITETI I TIRANËS

Aksesi online

Shërbime Online Universiteti i Tiranës

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  • Manual përdorimi  sistemi informatik e-student (Kliko këtu)
  • Privatësia (Kliko këtu) Të dhënat personale mbrohen me Ligj nr.9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin nr.48/2012, ndryshuar me ligjin nr. 120/2014, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
    Komunikimi me anë të postës elektronike me domain name unitir.edu.al (email-it), apo formave alternative të vendosur në dispozicion nga Univeristeti i Tiranës i referohet akteve ligjore, Statuti të UT-së, Rregulloreve si dhe Kodit të Etikës. Çdo veprim ose mosveprim në kundërshtim me këto akte në rast se nuk përbën vepër penale, ndëshkohet me masa disiplinore sipas përcaktimeve në legjislacionin në fuqi.