Jean Monnet - UNIVERSITETI I TIRANËS

Jean Monnet


 

 

Jean Monnet Actions janë bashkëfinancuar në kuadër të Programit Erasmus +.

Komisioni Evropian filloi Veprimet Jean Monnet për të promovuar përsosmërinë në mësimdhënie dhe kërkim në fushën e studimeve evropiane në mbarë botën.

Jean Monnet Module është një program (ose kurs) i shkurtër mësimor në fushën e studimeve të Bashkimit Evropian në një institucion të arsimit të lartë. Çdo modul ka një kohëzgjatje minimale prej 40 orëve mësimore për vit akademik dhe duhet të fokusohet në një disiplinë të veçantë në studimet evropiane ose të jetë multidisiplinar që kërkon kontributin akademik të disa profesorëve dhe ekspertëve.

Jean Monnet Chair janë poste mësimore me specializim në studimet e Bashkimit Evropian të praktikuara nga profesorë universiteti Ato synojne thellimin e mësimdhënies në studimet e BE-së të mishëruara në kurrikulën zyrtare të një IAL-je; ofrojnë mësime të thelluara për çështjet e BE-së në fushat gjithnjë e më të kërkuara në tregun e punës.

Jean Monnet Centres of Excellence propozohen dhe hostohen nga një IAL si dhe mund të përfshijnë bashkëpunimin e disa fakulteteve/departamenteve apo edhe organizata të tjera të specializuara në studimet e BE-së. Ata janë pika kryesore të kompetencës dhe njohurive mbi temat e Bashkimit Evropian; mbledhin ekspertizën dhe kompetencat e ekspertëve të nivelit të lartë që synojnë të zhvillojnë sinergji midis disiplinave dhe burimeve të ndryshme në studimet evropiane. Ato gjithashtu u japin ekspertëve mundësinë për të krijuar aktivitete të përbashkëta ndërkombëtare.

 

Projekte që zbatohen në Universitetin e Tiranës në kuadër të programit Jean Monnet

 

Titulli: Resilience and European Integration for the Western Balkans

Referenca: 590916-EPP-1-2017-1-AL-EPPJMO-MODULE,

Kohëzgjatja: 2017-2020

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Module

Përshkrimi: Në kuadër të projektit janë zhvilluar module lëndësh Jean Monnet, ku ka mbizotëruar tëmatika e integrimit të Ballkanit Përëndimor në Bashkimin Europian

 

 

Titulli: The Albanian Society towards full integration into the European family

Referenca: 600451-EPP-1-2018-1-AL-EPPJMO-MODULE,

Kohëzgjatja: 2018-2021

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Module

 

 

Titulli: Promoting CCA and DRM in the framework of EU Integration

Reference: 621117-EPP-1-2020-1-AL-EPPJMO-MODULE,

Kohëzgjatja: 2020-2023

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Module

Përshkrimi: Ky projekt synon të zhvillojë module lëndësh Jean Monnet, ku do të adresohen çështjet e lidhura me menaxhimin e katastrofave në kuadër të politikave Evropiane të integrimit

 

 

Titulli: EU Integration Process and the Promotion of Human Rights in Albania

Referenca: 620226-EPP-1-2020-1-AL-EPPJMO-MODULE

Kohëzgjatja: 2020-2023

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Module

Përshkrimi: Projekti synon t’í mundësojë studentëve dhe kërkuesve të rinj, që të njohin dhe përvetësojnë rolin e BE si promovues i të drejtave të njeriut po ashtu edhe të ndikimit të procesit të integrimit mbi shoqërinë shqiptare dhe sistemin ligjor të brendshëm për mbrojtjen e të drejtave të njëriut. Projekti konsiston në zhvillimin e një kursi multidisiplinar- Evolucioni i të drejtave të njëriut, mbrojtja dhe kufizimet. 

 

 

Titulli: Europeanization of Public Policies in Albania-EPPAL

Referencë: 101048064 — EPPAL — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj (2022-2025)

Programi: Erasmus+, Action- “Jean Monnet Centre of Excellence”

Përmes projektit, UT, ka propozuar krijimin për herë të parë në një IAL publike shqiptare të një Qendër Ekselence (Europeanization of Public Policies in Albania), për të promovuar sinergjitë ndërmjet departamenteve të universiteteve publike me përvojë dhe pa përvojë në Studimet Evropian, politikëbërësve, OJQ relevante dhe aktorëve të tjerë të shoqërisë civile.

Objektivat e Qendrës së Ekselencës:

 • Promovimi i përsosmërisë në mësimdhënie në fushën e studimeve të Bashkimit Evropian/
 • Mësimdhënie me module që trajtojnë ndikimin e Integrimit Evropian nga perspektiva multidisiplinare në të dy fakultetet që kanë një përvojë tashmë të provuar Jean Monnet dhe fakultetet që janë përfshirë rishtazi në kurse specifike të BE-së;
 • Kërkime të avancuara në fushën e drejtësisë, shkencave politike, ekonomisë dhe sociologjisë, për të vlerësuar progresin e Shqipërisë me evropianizimin e procedurave dhe proceseve formale dhe joformale;
 • Nxitja e dialogut ndërmjet botës akademike dhe shoqërisë/ Aktivitete trajnuese me juristë; forume me politikëbërësit, ekspertët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile.
 • Arritjen e publikut të gjerë dhe përhapjen e njohurive rreth BE-së/ si p.sh. forume online akademike me studiues kombëtarë dhe ndërkombëtarë dhe përfaqësues të BE-së dhe turne debati për të trajnuar dhe angazhuar studentët e UT-së në diskutimin e strategjive dhe procedurave të Procesit të Integrimit.

Përfitimet nga projekti: 14 studiues, 1000 studentë, 2500 avokatë dhe ndihmës juristë, publiku i gjerë (në varësi të pjesëmarrjes në ngjarje publike).

Rezultatet e pritshme: Qëllimi afatgjatë është të kontribuojmë në mënyrë aktive për t’a sjellë më pranë qytetarëve shqiptarë Evropën, me institucionet e saj formale dhe jo formale.

Lloji dhe numri i rezultateve: 1 kurs i ri mësimor (vjetor); 3 kurse intensive, 3 shkolla verore, 7 punime konferencash ndërkombëtare, 1 monografi, 3 ngjarje përkujtimore, 12 forume, 3 seminare, publik i vazhdueshëm fushatë; faqe interneti.

 

Partnerët

 • FHF-UT
 • FD-UT
 • FE-UT
 • FSHS-UT
 • ISE-UT
 • European Movement Albania
 • Dhoma Kombëtare e Avokatisë
 • Universiteti i Gjirokastrës

 

Titulli i projektit: Harmonisation and Standartization and normalization of the terminology within the EU Integration context- HSTEUI

Referencë:  101047807 — HSTEUI — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj (2022-2025)

Programi: Erasmus+, Action- “Jean Monnet Module”

Moduli Jean Monnet “Harmonizimi dhe standardizimi i terminologjisë brenda kontekstit të integrimit në BE”- (HSTEUI) është një kurrikul veçanërisht e rëndësishme për këndvështrimin shqiptar të fillimit të negociatave të anëtarësimit, pas vendimit të shteteve anëtare në mars 2020. Moduli synon të balancojë përvetësimin e njohurive terminologjike brenda kuadrin e procesit të integrimit evropian. Për të zbatuar plotësisht qëllimin ambicioz të ofrimit të një praktike të orientuar dhe programi ndërdisiplinor, kurset përfshijnë perspektivë nga disiplina të tjera (studime në BE, gjuhë të huaja, ligjin dhe ekonominë) lidhur me integrimin në BE.

Moduli është krijuar për të mundësuar:

 • Kryerjen e një hulumtimi dhe hartimi i kurrikulës që përmirëson kurrikulën për studimet e BE-së;
 • -Ndihmën për harmonizimin dhe standardizimin e terminologjisë në procesin e integrimit në BE;
 • Nxitjen e një bashkëpunimi të ri ndërdisiplinor në Universitetin e Tiranës.

Aktivitetet e Modulit përfshijnë:

 1. Aktivitete mësimore të ofruara nga katër fakultete të UT që përbëjnë elementin kryesor të projektit, përfshijnë krijimin e një kursi të ri që mbulon çështjet e studimeve të BE-së dhe harmonizimin dhe standardizimin e terminologjia në kontekstin e BE-së.
 2. Aktivitetet kërkimore janë të strukturuara rreth 1 paketë pune duke u fokusuar në:

Shkollë verore e fokusuar në një fushë specifike dhe terminologji teknike, të ndarë sipas fushave të politikave (kapitujt e acquis), ftimin e studentëve për të paraqitur dhe diskutuar sfidat dhe idetë në lidhje me sasinë e konsiderueshme të përkthimit të acquis punë përpara nesh; dorëzimin nga ekspertë dhe praktikues nga institucionet e BE-së dhe Shqipërisë, që synon të sjellë perspektivat multidisiplinare dhe implikimet praktike; konferenca ndërkombëtare të cilat kombinojnë njëkohësisht funksione shkencore, edukative, praktike dhe promovuese.

 

 

 

Titulli i projektit: Building capacities for inclusiveness and oënership in the EU accession process of Albania (OwnEU)

Referencë 101048254 — OwnEU — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj (2022-2025)

Programi: Erasmus+, Action- “Jean Monnet Chair”

 

Qëllimi i këtij projekti është të rrisë njohuritë dhe kapacitetet e akademisë shqiptare dhe aktorëve të tjerë të nevojshme për të mbështetur efektivisht procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE. Shqipëria është gati të nisë një rrugëtim transformues i negociatave të anëtarësimit, i cili do të kërkojë përpjekje dhe inpute të mëdha nga të gjithë aktorët dhe palët e interesuara të shoqërisë shqiptare, jo vetëm institucionet qeveritare. Edhe pse ky proces perceptohet si i ndërtuar si një ushtrim në nivel kombëtar, i menaxhuar nga institucionet qendrore, implikimet dhe ndikimi është i konsiderueshëm në të gjitha nivelet dhe sektorë të shoqërisë. Prandaj, roli i akademisë dhe i të gjitha grupeve është jetik për të siguruar rezultate më të mira për sa i përket përfitimeve dhe ndikim pozitiv për qytetarët e saj.

Në këtë aspekt, projekti kontribuon si lehtësues për ndërtimin dhe shpërndarjen e njohurive teorike dhe praktike në lidhje me procesin e anëtarësimit në BE. Objektivi i përgjithshëm është ndërtimi i kapaciteteve dhe urave të komunikimit dhe dialogu ndërmjet grupeve të ndryshme të shoqërisë (akademisë në fillim, politikëbërësve dhe anëtarëve të ekipit negociator, civil shoqëria, grupet e interesit, etj.), duke rritur kapacitetet dhe njohuritë e tyre për procesin dhe duke rritur ndërgjegjësimin për komponentët kryesorë të procesit dhe disa nga praktikat më të mira se si të ecim përpara së bashku.

Duke ridizajnuar dhe përshtatur kurrikulat e lëndëve Master dhe duke organizuar disa seminare tematike workshop-e, me pjesëmarrjen e studentëve, anëtarëve të ekipit negociator, ekspertëve dhe studiuesve të shquar, dhe palëve të tjera të interesuara, projekti synon arritjen e një përfshirjeje më efektive dhe një zotërim më të madh të procesit nga palët e interesuara vendore.

Kjo qasje do të kontribuojë në informimin e shoqërisë shqiptare mbi procesin dhe rëndësinë e vlerave të BE-së. rritjen e vizibilitetit dhe komunikimit të BE-së në vend

 

 

Titulli: «Challenges of social dimensions of the European Integration Process in Albania»,- CASOEUAL

Referencë: 101127173 — CASOEUAL — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Objektivi i projektit është prezantimi dhe mësimdhënia e një moduli që lidhet me dimensionin social të procesit të integrimit të Shqipërisë në BE, duke u fokusuar në aspekte të ndryshme si vlerat evropiane dhe zbatimi i tyre në Shqipëri, ndikimi social i politikave të BE-së dhe problemet e mësimdhënies. kërkime dhe reflektim në fushën e Studimeve të BE-së në Shqipëri.

Koordinator: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions

 

Titulli: «EU Pathways to Engagement in the Western Balkans»,- EUWB

Referencë: 101127162 — EUWB — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Projekti synon për të promovuar rolin normativ të BE-së në rajon dhe për të rritur bashkëpunimin ndërmjet Fakulteteve në Universitetin e Tiranës. Moduli “Rrugët e BE-së drejt angazhimit në Ballkanin Perëndimor”, ka qëllim kryesor t’u mundësojë studentëve dhe studiuesve të njohin dhe përqafojnë më tej rolin e BE-së në rajon si promovues i ndryshimeve demokratike dhe bashkëpunimit rajonal.

Koordinator: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions

 

Titulli: «Enhancing knowledge of EU green finance policies in insurance and business valuation», – Green FIB

Referencë: 101127129 — Green FIB — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Qëllimi i modulit është të promovojë politikat e qëndrueshmërisë financiare të BE-së për bizneset, industrinë bankare dhe të sigurimeve nën transformimin e tyre drejt nismave të gjelbra, përmes aktiviteteve mësimore dhe kërkimore.

Koordinator: Fakulteti i Ekonomisë

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions

 

Titulli: «Media in Democracy: Awareness and capacities in the EU accession process of Albania», – MinDEU

Referencë: 101127462 — MinDEU — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Objektivi kryesor i projektit është ndërtimi i kapaciteteve duke rritur ndërgjegjësimin dhe njohuritë mbi çështjet e medias, mbi direktivat evropiane në terren, mbi jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë dhe praktikat më të mira evropiane. Projekti synon ngritjen e kapaciteteve në fushën e lirisë së medias dhe ligjit të BE-së për median, me qëllim rritjen dhe zgjerimin e ndërgjegjësimit në qarqet profesionale të medias, shoqërinë civile, aktivizmin e të rinjve për të drejtat e medias dhe rëndësinë e saj në procesin e anëtarësimit në BE.

Koordinator: Instituti i Studimeve Evropiane

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions

 

Titulli: «Promoting European Economic Thought in Context of European Integration», PEET-EI

Referencë: 101127236 — PEET-EI — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Qëllimi i modulit është të njohë studentët me teoritë kryesore të integrimit, të cilat janë shfaqur për të shpjeguar procesin dhe rezultatet e integrimit në Evropë. Moduli synon të prezantojë dhe zgjerojë të kuptuarit e procesit të integrimit evropian përmes procesit të evolucionit dhe qasjes krahasuese të teorive të integrimit.

Koordinator: Fakulteti i Ekonomisë

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions

 

Titulli: «Safe Albanian Digital Society in the context of EU integration»,- SafeDigitAL-EU

Referencë: 101127672 — SafeDigitAL-EU — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Moduli fokusohet në nxitjen e sigurisë kibernetike, mbrojtjen e të dhënave personale dhe promovimin e përdorimit të teknologjive dixhitale në një mënyrë të përgjegjshme dhe etike. Ai synon të rrisë kompetencat e shoqërisë, si dhe të rrisë ndërgjegjësimin për rreziqet dhe përfitimet e botës dixhitale. SafeDigitAL-EU Jean Monnet Moduli përfaqëson një qasje inovative dhe multidisiplinare për të inkurajuar arsimin dhe kërkimin me cilësi të lartë në fushën e studimeve të Bashkimit Evropian për të siguruar një mjedis dixhital të sigurt në Shqipëri bazuar në politikat dhe kuadrin rregullator të Bashkimit Evropian.

Koordinator: Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions

 

Titulli: «Smart Health for Smart Cities under the EU Integration Framework», – SMART-HC

Referencë: 101127778 — SMART-HC — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Moduli synon të promovojë dhe fuqizojë përdorimin e një gjenerate të re të teknologjive të kujdesit shëndetësor, si inteligjenca artificiale, Big Data dhe Cloud Computing në kontekstin e Integrimit në BE. Moduli përfaqëson një qasje unike, inovative dhe multidisiplinare për të arritur një kujdes shëndetësor më të mirë nëpërmjet përdorimit të këtyre teknologjive me ndikim të lartë bazuar në vlerat e BE.

Koordinator: Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions

Projekte të programit Jean Monnet të përfunduara në Universitetin e Tiranës

 

Resilience and European Integration for the Western Balkans (Kliko këtu për më shumë)

 

The Albanian Society towards full integration into the European family (Kliko këtu për më shumë)