Akte nënligjore – UNIVERSITETI I TIRANËS

Akte nënligjore

Vendimi i KM Nr. 651, datë 14.9.2016, ” PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 10139, DATË 15.5.2009, “PËR PENSIONET SHTETËRORE SUPLEMENTARE TË PUNONJËSVE TË UNIVERSITETEVE, TË SHKOLLAVE TË LARTA, QENDRËS SË STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, AKADEMISË SË SHKENCAVE DHE TË GJITHA INSTITUCIONEVE TË TJERA KËRKIMORE PUBLIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, TË CILËT KANË TITUJ SHKENCORË”, TË NDRYSHUAR
Vendimi I KM Nr. 329, datë 12.04,2017, “PËR STATUSIN DHE TRAJTIMIN E VEÇANTË TË PERSONELIT AKADEMIK”
Vendimi I KM Nr. 165 datë 21.03.2018, “PËR METODOLOGJINË E PROCESIT TË VLERËSIMIT TË VEPRIMTARISË KËRKIMORE-SHKENCORE TË NJËSIVE BAZË TË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË”
Vendimi I KM Nr. 288 datë 21.052018, “PËR MIRATIMIN E KUFIRIT MAKSIMAL TË TARIFËS VJETORE TË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE ME KOHË TË PLOTË”
Vendimi I KM Nr. 531 datë 11.09.2018, “PËR MIRATIMIN E KODIT TË CILËSISË SË ARSIMIT TË LARTË”
Vendimi I KM Nr. 780 datë 26.12.2018, “PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR ULJE TË TARIFËS VJETORE TË STUDIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË”
Vendimi I KM Nr. 781 datë 26.12.2018, “PËR GARANTIMIN E TRANSPARENCËS NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË  ARSIMIT TË LARTË”
Vendimi I KM Nr. 782 datë 26.12.2018, PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TË PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT, PËRFAQËSUES TË MINISTRISË PËRGJEGJËSE PËR ARSIMIN, NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË
Vendimi I KM Nr. 783 datë 26.12.2018, “PËR VLERËSIMIN E PERFORMANCËS NË MËSIMDHËNIE TË PERSONELIT AKADEMIK NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, EDHE NËPËRMJET SONDAZHIT KOMBËTAR TË STUDENTËVE”
Vendimi I KM Nr. 188 datë 13032019, “PËR OFRIMIN NGA INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË TË SHËRBIMEVE, NË PËRPUTHJE ME VEPRIMTARINË E TYRE, PËR INSTITUCIONET E QEVERISJES QENDRORE DHE INSTITUCIONET NË VARËSI TË TYRE “
Vendimi I KM Nr. 226 datë 17.04.2019, “PËR KATEGORITË E SHËRBIMEVE TË OFRUARA NGA ENTET SHTETËRORE DHE SUBJEKTE TË TJERA, TË CILAT PËRFITOHEN ME ÇMIME TË REDUKTUARA PËRMES PËRDORIMIT TË KARTËS SË STUDENTIT”
Vendimi I KM Nr. 160 datë 19.02.2020, “PËR MBËSHTETJEN FINANCIARE TË STUDENTËVE TË SHKËLQYER DHE TË NËPUNËSVE CIVILË (FONDI I EKSELENCËS)”
Vendimi I KM Nr. 436 datë 03.06.2020, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË OSE TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME TË KËTYRE PROGRAMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITET AKADEMIKE 2020–2021 DHE 2021-2022 E NË VIJIM”
Vendimi I KM Nr. 295 datë 10.05.2019 ( I përditsuar ), “PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË OSE TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME TË KËTYRE PROGRAMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2019–2020”
Vendimi I KM Nr. 41 datë 24.01.2018, “PËR ELEMENTET E PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË OFRUARA NGA INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË”
Vendimi I KM Nr. 75 datë 12.02.2018, “PËR MIRATIMIN E MODELIT TË FINANCIMIT TË INSTITUCIONEVE PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR”
Vendimi I KM Nr. 112 datë 21.03.2018, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR FITIMIN E GRADËS SHKENCORE “DOKTOR” DHE TË STANDARDEVE SHTETËRORE PËR FITIMIN E TITUJVE AKADEMIKË “PROFESOR I ASOCIUAR” DHE “PROFESOR” “
Vendimi I KM Nr. 777 datë 26.12.2018, “PËR KONTROLLIN ANTIPLAGJIATURË TË DISERTACIONEVE PËR FITIMIN E GRADAVE SHKENCORE”
19. Vendimi I KM Nr. 436 datë 03/06/2020 
Vendimi I KM Nr. 251 datë 27.03.2020, “PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.269, DATË 29.3.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE, QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT”, TË NDRYSHUAR”
21. Vendimi I KM Nr. 160 datë 19/02/2020
Vendimi I KM Nr. 156 datë 19.02.2020, “PËR DHËNIEN E STATUSIT TË VEÇANTË AKADEMISË SË FORCAVE TË ARMATOSURA, SI INSTITUCIONI I VETËM PUBLIK I ARSIMIT TË LARTË, NË FUSHËN E MBROJTJES DHE TË SIGURISË KOMBËTARE, SI DHE ORGANIZIMIN E FUNKSIONIMIN E SAJ”
Vendimi I KM Nr. 99 datë 05.02.2020, “PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 777, DATË 26.12.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR KONTROLLIN ANTIPLAGJIATURË TË DISERTACIONEVE PËR FITIMIN E GRADAVE SHKENCORE””
Vendimi I KM Nr. 57 datë 29.01.2020, “PËR DHËNIEN E STATUSIT TË VEÇANTË UNIVERSITETIT TË SPORTEVE TË TIRANËS SI INSTITUCIONI I VETËM PUBLIK I ARSIMIT TË LARTË NË FUSHËN E SPORTIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË “
Vendimi I KM Nr. 879 datë 18.12.2019, “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 41, DATË 24.1.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR ELEMENTET E PROGRAMEVE TË STUDIMIT TË OFRUARA NGA INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË””
Vendimi I KM Nr. 808 datë 11.12.2019,”PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 112, DATË 23.2.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR FITIMIN E GRADËS SHKENCORE ‘DOKTOR’ DHE TË STANDARDEVE SHTETËRORE PËR FITIMIN E TITUJVE AKADEMIKË ‘PROFESOR I ASOCIUAR’ DHE ‘PROFESOR’”
Vendimi I KM Nr. 755 datë 30.11.2019,”PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 903, DATË 21.12.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË”, TË NDRYSHUAR”
Vendimi I KM Nr. 651 datë 03.10.2019, “PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 295, DATË 10.5.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË OSE TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME TË KËTYRE PROGRAMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK”, TË NDRYSHUAR”
Vendimi I KM Nr 487 datë 10.07.2019, “PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 295, DATË 10.5.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË OSE TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME TË KËTYRE PROGRAMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2019–2020””
Vendimi I KM Nr. 461 datë 03.07.2019, “PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 560, DATË 29.9.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR CAKTIMIN E TARIFAVE PËR SHËRBIMET E OFRUARA NGA QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE””
Vendimi I KM Nr. 387 datë 12.06.2019,”PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 216, DATË 20.4.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË OSE TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME TË KËTYRE PROGRAMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2018–2019””
Vendimi I KM Nr. 295 datë 10.05.2019, PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË OSE TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME TË KËTYRE PROGRAMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2019–2020
34. Vendimi I KM Nr. 188 datë 13/03/2019 
Vendimi I KM Nr. 40 datë 23.01.2019, “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 269, DATË 29.3.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE, QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT”, TË NDRYSHUAR”
Vendimi I KM Nr. 39 datë 23.01.2019,“PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 903, DATË 21.12.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE, PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË”, TË NDRYSHUAR”
Vendimi I KM Nr. 779 datë 26.12.2018,”PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 269, DATË 29.3.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE, QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT”, TË NDRYSHUAR”
38. Vendimi I KM Nr. 782 datë 26/12/2018 
Vendimi I KM Nr. 778 datë 26.12.2018,”PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË VENDIMIN NR. 288, DATË 21.5.2018, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E KUFIRIT MAKSIMAL TË TARIFËS VJETORE TË SHKOLLIMIT PËR STUDENTËT QË NDJEKIN STUDIMET NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË, NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE ME KOHË TË PLOTË”, TË NDRYSHUAR”
40. Vendimi I KM Nr. 781 datë 26/12/2018 
41. Vendimi I KM Nr. 780 datë 26/12/2018 
Vendimi I KM Nr. 784 datë 16.12.2018, “PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 903, DATË 21.12.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË”, TË NDRYSHUAR”
43. Vendimi I KM Nr. 783 datë 26/12/2018 
44. Vendimi I KM Nr. 777 datë 26/12/2018 
Vendimi I KM Nr. 562 datë 29.09.2018,”PËR MASAT E PËRSHTATSHME PËR NXITJEN E NJOHJES SË KULTURËS, HISTORISË, GJUHËS DHE BESIMIT FETAR TË PAKICAVE KOMBËTARE NË VEPRIMTARINË MËSIMORE DHE SHKENCORE TË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË”
46. Vendimi I KM Nr. 531 datë 11/09/2018
47. Vendimi I KM Nr. 165 datë 21/03/2018
Vendimi I KM Nr.112 datë 23.02.2018, “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR FITIMIN E GRADËS SHKENCORE“DOKTOR” DHE TË STANDARDEVE SHTETËRORE PËR FITIMIN E TITUJVE AKADEMIKË “PROFESOR I ASOCIUAR” DHE “PROFESOR”(Ndryshuar me VKM nr. 808, datë 11.12.2019)”
49. Vendimi I KM Nr. 75 datë 12/02/2018 
Vendimi I KM Nr. 397 datë 03.05.2017,”PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMINE AGJENCISË KOMBËTARE TË FINANCIMITTË ARSIMITTË LARTË (AKFAL)”
51. Vendimi I KM Nr. 329 datë 12/04/2017
52. Vendimi I KM Nr. 651 datë 14/09/2016 
53.Vendimi I KM Nr. 607 datë 31.08.2016,”PËR KRIJIMIN, PËRBËRJEN, ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË KËRKIMIT SHKENCOR DHE INOVACIONIT (AKKSHI)”
54.Vendimi I KM Nr. 1082 datë 24.12.2015,”PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 920, DATË 18.11.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MBYLLJEN E AGJENCISË SË KËRKIMIT, TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT (AKTI)”
55.Vendimi I KM Nr. 989 datë 09.12.2015,”PËR ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN, KOHËZGJATJEN E QËNDRIMIT NË DETYRË DHE SHPËRBLIMIN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR (KALKSH)”
56.Vendimi I KM Nr. 269 datë 29032017,“PËR PËRCAKTIMIN E KATEGORIVE TË INDIVIDËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET E PRANIMIT NË NJË PROGRAM TË CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË NJË PROGRAM TË INTEGRUAR TË STUDIMEVE OSE NË NJË PROGRAM TË STUDIMEVE PROFESIONALE, QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT (Ndryshuar me VKM nr. 698, datë 21.11.2018; nr. 779, datë 26.12.2018; nr. 40, datë 23.1.2019; nr. 251, datë 27.3.2020)”
57.Vendimi I KM Nr. 395 datë 29.04.2015,”PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT KOMBËTAR TË PRAKTIKAVE TË PUNËS NË ADMINISTRATËN SHTETËRORE DHE INSTITUCIONET E TJERA PUBLIKE1 (Ndryshuar me VKM nr.835, datë 23.11.2016; nr.277, datë 16.5.2018 ; nr.327, datë 31.5.2018) “
58.Vendimi I KM Nr. 903 datë 21.12.2016,”PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDII MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË (Ndryshuar me VKM nr. 450, datë 22.5.2017; nr. 697, datë 21.11.2018; nr. 39, datë 23.1.2019; nr. 755, datë 30.11.2019) “
59.Vendimi I KM Nr. 649 datë 14.09.2011,”PËR PËRCAKTIMIN E LISTËS SË SPECIALITETEVE, NËNSPECIALITETEVE APO SPECIALITETEVE PLOTËSUESE PËR PROFESIONET E RREGULLUARA (Ndryshuar me VKM nr. 827, datë 7.10.2015, nr. 331, datë 22.4.2020)”
60.Udhëzim I Ministrisë së Arsimi, Sportit dhe Rinisë Nr. 10 datë 15.05.2019 I perditsuar,”PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË (Ndryshuar me udhëzimin nr. 17, datë 30.7.2019; nr. 19, datë 10.9.2019, nr. 15, datë 26.5.2020, nr. 17, datë 23.6.2020) “
61.Udhëzim I Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 17 datë 03.08.2016 I perditsuar,“PËR PROCEDURAT DHE KRITERET PËR NJOHJEN DHE NJËSIMIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, TË DIPLOMAVE, CERTIFIKATAVE, GRADAVE SHKENCORE DHE TITUJVE AKADEMIKË, TË LËSHUARA NGA INSTITUCIONET E HUAJA TË ARSIMIT TË LARTË DHE INSTITUCIONE TË TJERA TË AUTORIZUARA, JASHTË VENDIT (Ndryshuar me udhëzimin nr. 32, datë 29.12.2017; nr. 15, datë 16.4.2018; nr. 5, datë 21.2.2019, nr. 30, datë 30.12.2019) “
62.Udhëzim I Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 1 datë 12.03.2018,“PËR DISA NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 25, DATË 10.11.2017, “PËR REGJISTRIMIN E FORMAVE TË DIPLOMAVE DHE CERTIFIKATAVE NË REGJISTRIN SHTETËROR TË DIPLOMAVE DHE TË CERTIFIKATAVE PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR””
63.Udhëzim I Ministrise së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 5 datë 19.02.2018,”PËR PËRCAKTIMIN E ELEMENTEVE PËRBËRËSE TË RAPORTIMIT VJETOR DHE AFATIT PËR RAPORTIM TË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË (ndryshuar me udhëzimin nr. 24, datë 21.10.2019)”
64.Udhezim I Ministrise Së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr.6 datë 04.03,”PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR AFATET E APLIKIMIT, TË ZBATIMIT TË KRITEREVE DHE PROCEDURAVE, PËR PËRCAKTIMIN E MASËS DHE MËNYRËS SË FINANCIMIT, SI DHE NUMRIN E ANËTARËVE DHE KRITERET E PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE PËR ANËTARË KOMISIONI PËR DHËNIEN E BURSAVE TË PARASHIKUARA NGA FONDI I EKSELENCËS PËR STUDENTËT E SHKËLQYER DHE NËPUNËSIT CIVILË “
65.Udhëzim I Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr.1 datë 14.01.2020,”PËR DOKUMENTACIONIN DHE PROCEDURAT PËR HAPJEN, RIORGANIZIMIN DHE MBYLLJEN E INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË LARTË, DEGËVE TË TYRE, NJËSIVE KRYESORE DHE PROGRAMEVE TË STUDIMIT, SI DHE PËR NDARJEN OSE BASHKIMIN E INSTITUCIONIT TË ARSIMIT TË LARTË (ndyshuar me udhëzimin nr. 22, datë 3.9.2020, nr. 23, datë 28.9.2020 )”
66.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr.10 datë 30.03.2020,“PËR PËRCAKTIMIN E ELEMENTËVE PËRBËRËS, FORMËN E DIPLOMËS OSE CERTIFIKATËS TË LËSHUAR NGA INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË DHE PROCEDURËS SË REGJISTRIMIT TË TYRE NË REGJISTRIN SHTETËROR TË DIPLOMAVE DHE CERTIFIKATAVE PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR”
67.Udhëzim I Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr.16 datë 08072019
68.Udhëzim I Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr.20 datë 22092017
69.Udhëzim i përbashket , Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë , Ministria e Financave Nr.20 datë.09.2019
70.Udhëzim I Ministrisë së Arsimit,, Sportit dhe Rinisë Nr. 29 datë 18122019
71.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 23 datë 12092020
72.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 22 datë 03092020
73.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 17 datë 23062020
74.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 15 datë 26052020
75.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 11 datë 020422020
76.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 10 datë 30032020
77.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 6 datë 04032020
78.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 1 datë 14
79.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 30 datë 3012
80.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 29 datë 18122019
81.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 24 datë 21.102019
82.Udhëzim i përbashket , Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë , Ministria e Financave nr.20 date 20092019
84.Urdhër i përbashket , I MInistria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë,Ministria e Financave nr.1242 date 14082019
85.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 19 datë 10092019
86.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 17 datë 30072019
87.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 16 datë 08072019
88.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 14 datë 27052019
89.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 10 datë 15052019
90.Urdhër I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 189 datë 01042019
91.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 5 datë 21022019
92.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 36 datë 23112018
93.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 37 datë 04122018
94.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 15 datë 16042018
95.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 4 datë 16022018
96.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 1 datë 12022018
97.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 32 datë 29122017
98.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 17 datë 03082016
99.Udhëzim I MInistrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr.25 datë 10112017