Cikli i parë, Bachelor - UNIVERSITETI I TIRANËS

Cikli i parë, Bachelor

Bachelor

Programet e studimit të ciklit të parë synojnë të japin njohuri bazë mbi metoda e parime shkencore të përgjithshme dhe aftësi të caktuara në një larmi të gjerë profesionesh e specialitetesh.
Programet e studimit të ciklit të parë në Universitetin e Tiranës realizohen, si rregull, me 180 kredite europiane (ECTS) dhe kohëzgjatja normale e tyre është 3 (tre) vite akademike. 
Studentët në këtë program, mbështetur në kriteret e vendosura në rregulloren e UT-së për notën mesatare, mund të diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome.
Në përfundim të programeve të studimit të ciklit të parë, lëshohet diplomë universitare “Bachelor” në fushën e arsimimit të kryer.

Për informacione më të detajuara ju lutemi drejtohuni në linket e mëposhtme të Fakulteteve.
Për tu njohur me Kriteret e pranimit në Ciklin e parë të studimeve Bachelor dhe një program të integruar të ciklit të dytë, në Universitetin e Tiranës, për Vitin Akademik 2023-2024 (Kliko këtu)
 

1.Fakulteti i Drejtësisë

 

 
 

Ofron një program studimi të integruar, “Master i Shkencave” në “Drejtësi”
Riorganizuar me Urdhër Nr. 396 datë 22.07.2019 nga Bachelor në Drejtësi në Master i Shkencave në Drejtësi.

 

2. Fakulteti i Ekonomisë

 

 
 

Ofron 4 (katër) programe studimi në Ciklin e Parë “Bachelor”

 

3.Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

 

 
 

Ofron 9 (nëntë) programe studimi në Ciklin e Parë “Bachelor” :

 

4.Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

 

 
 

Ofron 5 (pesë) programe studimi në Ciklin e Parë “Bachelor”

 

5. Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 

 

Ofron 11 (njëmbëdhjetë) programe studimi në Ciklin e Parë “Bachelor”

 

6. Fakulteti i Shkencave Sociale

 

 
 

Ofron 6 (gjashtë) programe studimi në Ciklin e Parë “Bachelor”

 

Filiali i UT-së, Sarandë:
Ofron 2 (dy) programe studimi në Ciklin e Parë “Bachelor”
  • “Bachelor” në “Gjuhë Angleze”;
  • “Bachelor” në “Administrim Biznesi”;