Cikli i I Bachelor – UNIVERSITETI I TIRANËS

Cikli i I Bachelor

Programet e studimit të ciklit të parë synojnë të japin njohuri bazë mbi metoda e parime shkencore të përgjithshme dhe aftësi të caktuara në një larmi të gjerë profesionesh e specialitetesh.

Programet e studimit të ciklit të parë në Universitetin e Tiranës realizohen, si rregull, me 180 kredite europiane (ECTS) dhe kohëzgjatja normale e tyre është 3 vite akademike.

Studentët në këtë program, mbështetur në kriteret e vendosura në rregulloren e UT-së për notën mesatare, mund të diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome.

Në përfundim të programeve të studimit të ciklit të parë, lëshohet diplomë universitare “Bachelor” në fushën e arsimimit të kryer.

 

1. Fakulteti i Drejtësisë
Ofron një program studimi në ciklin e parë,
Riorganizuar me Urdhër Nr. 396 datë 22.07.2019 nga Bachelor në Drejtësi në Master i Shkencave në Drejtësi.

 

2. Fakulteti i Ekonomisë
Ofron 4 (katër) programe studimi në Ciklin e Parë:
Bachelor

 

3. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
Ofron 5 (pesë) programe studimi në Ciklin e Parë:
Bachelor

 

4. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Ofron 8 (tetë) programe studimi në Ciklin e Parë:
Bachelor
  • Gjuhë Angleze
  • Gjuhë Frënge
  • Gjuhë Italiane
  • Gjuhë Gjermane
  • Gjuhë Greke
  • Gjuhë Ruse
  • Gjuhë Spanjolle 
  • Gjuhë Turke

 

5.Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Ofron 10 (dhjetë) programe studimi në Ciklin e Parë:
Bachelor

 

6. Fakulteti i Shkencave Sociale
Ofron 6 (gjashtë) programe studimi në Ciklin e Parë:
Bachelor

 

Filiali i UT-së, Sarandë:
Ofron 2 (dy) programe studimi në Ciklin e Parë:
  • Gjuhë Angleze;
  • Administrim Biznesi;