Cikli i parë, Bachelor – UNIVERSITETI I TIRANËS

Cikli i parë, Bachelor

Programet e studimit të ciklit të parë synojnë të japin njohuri bazë mbi metoda e parime shkencore të përgjithshme dhe aftësi të caktuara në një larmi të gjerë profesionesh e specialitetesh.
Programet e studimit të ciklit të parë në Universitetin e Tiranës realizohen, si rregull, me 180 kredite europiane (ECTS) dhe kohëzgjatja normale e tyre është 3 vite akademike.
Studentët në këtë program, mbështetur në kriteret e vendosura në rregulloren e UT-së për notën mesatare, mund të diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome.
Në përfundim të programeve të studimit të ciklit të parë, lëshohet diplomë universitare “Bachelor” në fushën e arsimimit të kryer.
 

 1. Fakulteti i Drejtësisë

   

  Ofron program studimi të integruar
  Riorganizuar me Urdhër Nr. 396 datë 22.07.2019 nga Bachelor në Drejtësi në Master i Shkencave në Drejtësi.

   

  2. Fakulteti i Ekonomisë

   

  Ofron 4 (katër) programe studimi në Ciklin e Parë:
  Bachelor

   

  3. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

   

  Ofron 8 (tetë) programe studimi në Ciklin e Parë:
  Bachelor
  • Gjuhë Angleze
  • Gjuhë Frënge
  • Gjuhë Italiane
  • Gjuhë Gjermane
  • Gjuhë Greke
  • Gjuhë Ruse
  • Gjuhë Spanjolle 
  • Gjuhë Turke

   

  4.Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

   

   

  Ofron 5 (pesë) programe studimi në Ciklin e Parë:
  Bachelor

   

  5. Fakulteti i Shkencave të Natyrës

   

  Ofron 10 (dhjetë) programe studimi në Ciklin e Parë:
  Bachelor

   

  6. Fakulteti i Shkencave Sociale

   

  Ofron 6 (gjashtë) programe studimi në Ciklin e Parë:
  Bachelor

   

  Filiali i UT-së, Sarandë:
  Ofron 2 (dy) programe studimi në Ciklin e Parë:
  • Gjuhë Angleze;
  • Administrim Biznesi;