Njësitë kryesore - UNIVERSITETI I TIRANËS

Njësitë kryesore

Universiteti i Tiranës përbëhen nga njësi kryesore, njësi bazë dhe njësi të tjera, sipas përcaktimeve në statutin e Universitetit të Tiranës. Njësitë kryesore janë fakultetet, institutet kërkimore-shkencore dhe kolegjet profesionale të larta, në rastet kur ngrihen pranë institucioneve të arsimit të lartë që kanë statusin e universiteteve dhe kolegjeve universitare. Njësitë bazë janë departamentet dhe qendrat kërkimore-shkencore.   

Universiteti i Tiranës përbëhet nga 8 njësi kryesore, njësitë bazë dhe njësitë e tjera, si më poshtë

 

I.Fakulteti i Drejtësisë

 1. Departamenti i së Drejtës Penale
 2. Departamenti i së Drejtës Publike
 3. Departamenti i së Drejtës Civile

 

 II.Fakulteti i Ekonomisë
>

 1. Departamenti i Ekonomiksit
 2. Departamenti i Statistikës dhe Informatikës së zbatuar
 3. Departamenti i Manaxhimit
 4. Departamenti i Marketingut
 5. Departamenti i Financës
 6. Departamenti i Kontabilitetit
 
  III. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja 

 1. Departamenti i Gjuhës Angleze
 2. Departamenti i Gjuhës Italiane
 3. Departamenti i Gjuhës Gjermane
 4. Departamenti i Gjuhës Sllavo-Ballkanike
 5. Departamenti i Gjuhës Frënge
 6. Departamenti i Gjuhës Spanjolle
 7. Departamenti i Gjuhës Greke

 

 IV. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

 1. Departamenti i Historisë
 2. Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore
 3. Departamenti i Gjeografisë
 4. Departamenti i Gjuhësisë
 5. Departamenti i Letërsisë
 6. Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit
 
   V. Fakulteti i Shkencave të Natyrës 

 1. Departamenti i Matematikës
 2. Departamenti i Matematikës së Aplikuar
 3. Departamenti i Informatikës
 4. Departamenti i Fizikës
 5. Departamenti i Kimisë
 6. Departamenti i Kimisë Industriale
 7. Departamenti i Biologjisë
 8. Qendra Kërkimore e Florës dhe Faunës
 9. Departamenti i Bioteknologjisë
 
   VI. Fakulteti i Shkencave Sociale

 1. Departamenti i Pedagogjisë dhe i Psikologjisë
 2. Departamenti i Punës dhe Politikave Sociale
 3. Departamenti i Filozofisë
 4. Departamenti i Sociologjisë
 5. Departamenti i Shkencave Politike
 
 
     VIII. Instituti i Studimeve Europiane

 1. Departamenti i Diplomacisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare të BE-së
 2. Departamenti i Legjislacionit dhe Politikave të BE-së

 

      IX.  Filiali i Universitetit të Tiranës, Sarandë

Filiali i Sarandës është njësi e veçantë në varësi të Rektoratit të UT-së, e cila ofron programe studimi në degët

 1.  “Administrim Biznesi”
 2.  “Gjuhë Angleze”

 

    X. Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare