Njësitë kryesore – UNIVERSITETI I TIRANËS

Njësitë kryesore

Universiteti i Tiranës përbëhet nga 8 njësi kryesore, njësitë bazë dhe njësitë e tjera, si më poshtë;

 

 1. Fakulteti i Drejtësisë 
 1. Departamenti i së Drejtës Penale
 2. Departamenti i së Drejtës Publike
 3. Departamenti i së Drejtës Civile

 

 1. Fakulteti i Ekonomisë
 1. Departamenti i Ekonomiksit
 2. Departamenti i Statistikës dhe Informatikës së zbatuar
 3. Departamenti i Manaxhimit
 4. Departamenti i Marketingut
 5. Departamenti i Financës
 6. Departamenti i Kontabilitetit

 

 1. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja 
 1. Departamenti i Gjuhës Angleze
 2. Departamenti i Gjuhës Italiane
 3. Departamenti i Gjuhës Gjermane
 4. Departamenti i Gjuhës Sllavo-Ballkanike
 5. Departamenti i Gjuhës Frënge
 6. Departamenti i Gjuhës Spanjolle
 7. Departamenti i Gjuhës Greke

 

 1. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
 1. Departamenti i Historisë
 2. Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore
 3. Departamenti i Gjeografisë
 4. Departamenti i Gjuhësisë
 5. Departamenti i Letërsisë
 6. Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit

 

 1. Fakulteti i Shkencave të Natyrës 
 1. Departamenti i Matematikës
 2. Departamenti i Matematikës së Aplikuar
 3. Departamenti i Informatikës
 4. Departamenti i Fizikës
 5. Departamenti i Kimisë
 6. Departamenti i Kimisë Industriale
 7. Departamenti i Biologjisë
 8. Qendra Kërkimore e Florës dhe Faunës
 9. Departamenti i Bioteknologjisë

 

 1. Fakulteti i Shkencave Sociale
 1. Departamenti i Pedagogjisë dhe i Psikologjisë
 2. Departamenti i Punës dhe Politikave Sociale
 3. Departamenti i Filozofisë
 4. Departamenti i Sociologjisë
 5. Departamenti i Shkencave Politike

 

 1. Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar
 1. Departamenti i Radiometrisë dhe Radiokimisë
 2. Departamenti i Metodave Analitike Instrumentale
 3. Departamenti i Mbrojtjes nga Rrezatimet dhe Rrjetet e Monitorimit

 

      8. Instituti i Studimeve Europiane
 1. Departamenti i Diplomacisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare të BE-së
 2. Departamenti i Legjislacionit dhe Politikave të BE-së

 

      9.  Filiali i Universitetit të Tiranës, Sarandë
 1.  “Administrim Biznesi”
 2.  “Gjuhë Angleze”

 

    10. Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare