Cikli i dytë, Master Profesional – UNIVERSITETI I TIRANËS

Cikli i dytë, Master Profesional

Programet e studimit “Master Profesional” u ofrojnë të diplomuarve me një diplomë të ciklit të parë njohuri me karakter praktik profesional në drejtimin përkatës. Realizohen me 60 ose 120 kredite dhe kohëzgjatja normale e tyre është një vit ose dy vite akademike, përkatësisht.

Studentët në këtë program, mbështetur në kriteret e vendosura në rregulloren e fakultetit për notën mesatare, mund të diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome.

Në përfundim të programit të studimit të ciklit të dytë, lëshohet diplomë universitare “Master Profesional” në fushën e arsimimit të kryer.

Për informacione më të detajuara ju lutemi drejtohuni në linket e mëposhtme të Fakulteteve.

1. Fakulteti i Drejtësisë

2. Fakulteti i Ekonomisë

3.Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

  • Përkthim me Profil: Përkthyes.
4. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

5. Fakulteti i Shkencave të Natyrës

6. Fakulteti i Shkencave Sociale

7. Filiali i UT-së, Sarandë
  • Menaxhim Turizmi;