Cikli i dytë, Master Profesional - UNIVERSITETI I TIRANËS

Cikli i dytë, Master Profesional

Master Profesional


Programet e studimit “Master Profesional” u ofrojnë të diplomuarve me një diplomë të ciklit të parë njohuri me karakter praktik profesional në drejtimin përkatës. Realizohen me 60 ose 120 kredite dhe kohëzgjatja normale e tyre është një vit ose dy vite akademike, përkatësisht.

Studentët në këtë program, mbështetur në kriteret e vendosura në rregulloren e fakultetit për notën mesatare, mund të diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome.

Në përfundim të programit të studimit të ciklit të dytë, lëshohet diplomë universitare “Master Profesional” në fushën e arsimimit të kryer.
Për tu njohur me Kriteret e pranimit në Ciklin e dytë të studimeve Master dhe një program të integruar të ciklit të dytë, në Universitetin e Tiranës, për Vitin Akademik 2023-2024 (Kliko këtu)
 

Për informacione më të detajuara ju lutemi drejtohuni në linket e mëposhtme të Fakulteteve.

1. Fakulteti i Drejtësisë


Ofron 4 (katër) programe studimi në ciklin e dytë “Master Profesional”

 

2. Fakulteti i Ekonomisë

Ofron 10 (dhjetë) programe studimi në ciklin e dytë “Master Profesional”:

 

3.Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

  • Përkthim me Profil: Përkthyes.
4. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

 

 

5. Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 

 

6. Fakulteti i Shkencave Sociale

 

 

7. Filiali i UT-së, Sarandë
  • Menaxhim Turizmi;