Komisioni i Promovimit të Personelit Akademik të UT-së – UNIVERSITETI I TIRANËS

Komisioni i Promovimit të Personelit Akademik të UT-së

Bazuar në lingjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë  në Republikën e Shqipërisë”, neni 38, pika”1″, neni 44 dhe neni  46; në Statutin e Universitetit të Tiranës, nenet 37,38,40,41,42,43 dhe në procesverbalin e datës 7 dhjetor 2020 të Komisionit të Administrimit të Votimit, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, 
VENDOSI
Të zgjedhë anërët e Komisionit të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët, në Universitetin e Tiranës, si më poshtë:
  • Skënder Kaçupi  Kryetar,  Fakulteti i Drejtësisë.  
  • Andromaqi  Haloçi   Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
  • Mimoza Gjokutaj      Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
  • Nikoleta Mita            Fakulteti i Shkencave Sociale
  • Sotiraq Dhamo          Fakulteti i Ekonomisë
  • Shyqyri Llaci             Fakulteti i Ekonomisë
  • Pranvera Lazo           Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Vendim Nr. 43, datë 07.12.2020 “Për zgjedhjen e anëtarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të Këshillit të Etikës në Universitetin e Tiranës”
Vendim Nr. 44, datë 17.12.2020“Për zgjedhjen e kryetarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të kryetarit dhe sekretarit të Këshillit të Etikës të Universitetit të Tiranës “
VKM Nr. 112 Datë 23.02.2018 “Për përcaktimin e kritereve për fitmin e Gradës Shkencore “Doktor” dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademikë “Profesor i asociuar” dhe “Profesor””

 

Universiteti i Tiranës ka filluar procedurën e promovimit të titujve akademik në përputhje me Ligjin nr.80/2015, datë 22.07.2015 Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.112, datë 23.02.2018 “Për përcaktimin e kritereve për fitimin e gradës shkencore ‘Doktor’ dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademikë ‘Profesor i asociuar’ dhe ‘Profesor’”, Statutin e Universitetit të Tiranës, si dhe Rregulloren e organizimit dhe funksionimit të Komisionit për Promovimin e Personelit Akademik, të cilën e gjeni në linkun (Kliko këtu)