Akreditimi periodik të Institucionit të Universitetit të Tiranës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Akreditimi periodik të Institucionit të Universitetit të Tiranës

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë me Vendim nr. 84, datë 27.10.2018, Për akreditimin periodik të Institucionit të Arsimit të Lartë “Universiteti i Tiranës”
Vendosi:
  1. Vlerësimin Përfundimtar POZITIV për Institucionin e Arsimit të lartë, “Universiteti i Tiranës”. me rekomandimet sipas shtojcës së këtij Vendimi.
  2. Akreditimin Institucioanl të Institucionit të Arsimit të Lartë, “Universiteti i Tiranës”, me kohëzgjatje 4 (katër) vite.
  3. Afati përfundimtar i vlefshmërisë së akreditimit të Institucionit është 26.10.2022.
  4. Ngarkohet Agjencia e Sigruimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë për zbatimin e këtij Vendimi, publikimin dhe lëshimin e certifikatës së akreditimit brenda një muaj nga data e marrjes së këtij vendimi, si dhe monitorimin e rekomandimeve sipas Shtojcës bashkëlidhur.
             link: https://www.ascal.al/sq/bordi-i-akreditimit/vendimet/vendimet-e-mbledhjes-27-tetor-2018