Rektorati - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rektorati


Rektorati në institucionet e arsimit të lartë është organ kolegjial që drejtohet nga rektori dhe përbëhet nga:
Rektori;
Zëvendësrektorët;
Administratori i Institucionit;
Drejtuesit e Njësive Kryesore;

Për tu njohur me vendime të Rektoratit

 

Rektorati i Universitetit të Tiranës  përbëhet nga:

 

Rektor, Prof. Dr. Artan HOXHA
Jetëshkrim i shkurtër

 

Zëvendësrektor për anën mësimore, Prof. Dr. Anila PAPARISTO
Jetëshkrim i shkurtër

 

Zëvendësrektor për anën kërkimore-shkencore, Prof. Asoc. Dr. Bernard DOSTI
Jetëshkrim i shkurtër
 
Administrator, z. Skerdi DAFA
Jetëshkrim i shkurtër
 
Dekan i Fakultetit të Drejtësisë, Prof. Asoc. Dr. Dorina HOXHA
Jetëshkrim i shkurtër
 
Dekan i Fakultetit të EkonomisëProf. Dr. Dhori KULE
Jetëshkrim i shkurtër
 
Dekan i Fakultetit të Historisë dhe i FilologjisëProf. Dr. Sabri LAÇI
Jetëshkrim i shkurtër
 
Dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Prof. Dr. Spiro DRUSHKU
Jetëshkrim i shkurtër
 
Dekan i Fakultetit të Gjuhëve të HuajaProf. Dr. Esmeralda KROMIDHA
Jetëshkrim i shkurtër
 
Dekan i Fakultetit të Shkencave Sociale, Prof. Dr. Edmond RAPTI
Jetëshkrim i shkurtër
 

 

 

 

 

Arkiva: Rektorati 2016-2020