Cikli i tretë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Cikli i tretë

 

Programet e studimit në ciklin e tretë të studimeve mund të organizohen në programe studimi “Master Ekzekutiv“, programe specializuese afatgjata, si edhe në programe studimi të Doktoratës.
Rregullore për organizmin e programve të studimit të doktoraturës në Universitetin e Tiranës (Kliko këtu)
 1. Fakulteti i Drejtësisë
 2. Fakulteti i Ekonomisë
 3. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
 4. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
 5. Fakulteti i Shkencave të Natyrës
 6. Fakulteti i Shkencave Sociale
 7. Instituti i Studimeve Europiane

 

CIKLI I TRETË I STUDIMEVE (38 PROGRAME) 

1. Fakulteti i Drejtësisë Master Ekzekutiv
– Fakultetin e Drejtësisë në Doktoraturë:
 • Shkenca Juridike Civile
 • Shkenca Penale
 • E Drejtë Publike

 

2. Fakultetin e Ekonomisë në Doktoraturë:
 • Ekonomiks
 • Financë
 • Kontabilitet
 • Kërkime Operacionale
 • Marketing
 • Menaxhim
 • Statistikë
 • Sistemet e  Informacionit në Ekonomi

 

3. Fakultetin e  Gjuhëve të Huaja në Doktoraturë:
 • Shkenca gjuhësore
 • Letërsi Botërore

 

4. Fakultetin e  Historisë dhe i Filologjisë në Doktoraturë:
 • Gjeografi
 • Studime Letrare
 • Kërkime Gjuhësore
 • Shkenca Komunikimi me profile: a. Komunikim Informim, b. Komunikim Masiv
 • Histori me drejtime: a. Histori, b. Arkeologji, c. Marrëdhënie Ndërkombëtare, d. Trashëgimi Kulturore

 

5. Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Doktoraturë:
 • Biologji Molekulare
 • Biologjia e Ruajtjes
 • Bioteknologji Bimore
 • Fizikë
 • Informatikë
 • Analizë Kimike e Lëndës dhe Mjedisit
 • Elektrokimi e Zbatuar dhe Dukuritë Sipërfaqësore
 • Proceset e Trajtimit Kimik të Lëndëve të Para Natyrore dhe të Mbeturinave Industriale Urbane
 • Teknologjia dhe Mikrobiologjia e Ushqimeve dhe Vlerësimi i Sigurisë dhe Cilësisë
 • Analizë dhe Algjebër
 • Metodat Probabilitare, Statistike dhe Metodat e Analizës Numerike

 

6. Fakultetin e Shkencave Sociale në Doktoraturë:
 • Filozofi
 • Psikologji
 • Pedagogji
 • Punë Sociale
 • Sociologji
 • Shkenca Politike

 

7. Institutin e Studimeve Evropiane në Master Ekzekutiv:
 1. “Master Ekzekutiv” në “EU membership and accession negotiations”. (Vendim SA, nr. 12, datë 20.07.2022)
Institutin e Studimeve Evropiane në Doktoraturë:
 • Legjislacion dhe Institucionet Europiane
 • Politika dhe Qeverisja në Europë
 • Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare