Udhëzues – UNIVERSITETI I TIRANËS

Udhëzues

  1. Udhëzues i Universitetit të Tiranës për zhvillimin e mësimit online
Senati Akademik i Universitetit të Tiranës në mbledhjen e tij më datë 21.10.2020 ka marrë vendimin për përdorimine unifikuar të sistemit digjital të mësimit në distancë, platformës Microsft Teams, Zhvillimin e procesit mësimor në distancë kushtëzohet nga i Virusit Covid-19.

 
 
 

2. Udhëzues për procedurat e administrimit të projekteve të kërkimit shkencor që financohen nga buxheti për kërkimin shkencor në Universitet e Tiranës

 
 

3. Për miratimin e manualit të vlerësimit të performancës së personelit akademik të Universitetit të Tiranës