Udhëzues - UNIVERSITETI I TIRANËS

Udhëzues

  1. Udhëzues i Universitetit të Tiranës për zhvillimin e mësimit online
Senati Akademik i Universitetit të Tiranës në mbledhjen e tij më datë 21.10.2020 ka marrë vendimin për përdorimine unifikuar të sistemit digjital të mësimit në distancë, platformës Microsft Teams, Zhvillimin e procesit mësimor në distancë kushtëzohet nga i Virusit Covid-19.


 

2. Udhëzues për procedurat e administrimit të projekteve të kërkimit shkencor që financohen nga buxheti për kërkimin shkencor në Universitet e Tiranës


 

3. Për miratimin e manualit të vlerësimit të performancës së personelit akademik të Universitetit të Tiranës


 

3. Rregullore mbi vlerësimin e performancës në punë të personelit ndihmës akademik dhe administrativ në UT


 

4. Dokument mbi politikat dhe procedurat për eliminimin e dhunës, ngacmimimit dhe ngacmimit seksual


 

5. Plani i Barazisë Gjinore


 

4. Për miratimin e manualit mbi “Punësimimin e Personelit në Universitetin e Tiranës”