Struktura Organizative - UNIVERSITETI I TIRANËS

Struktura Organizative

 
REKTORATI 
REKTORATI & DEP.EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTEVE UNIVERSITARE
STRUKTURAT AKADEMIKE DHE NDIHMËS AKADEMIKE ME KARAKTER MËSIMOR & ADMINISTRATIV& PERSONEL ADMINISTRATIV 
I. STRUKTURAT AKADEMIKE                                                                                                                                                                          
1
Rektor
1
2
Zv.Rektor për anën mësimore
1
3
Zv.Rektor për anën shkencore 
1
4
Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve universitare 
13
a.
Përgjegjës departamenti 
1
b.
Personel akademik 
12
II.STRUKTURAT NDIHMËS AKADEMIKE ME KARAKTER MËSIMOR 
A. 
Laborant në Departamentin e EFSU
1
III.STRUKTURAT NDIHMËS AKADEMIKE ME KARAKTER ADMINISTRATIV
 
Asistente e Rektorit
1
A. Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme: 
12
 
Drejtor 
1
1
 Sektori i Juridik
4
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
3
2
 Sektori i Burimeve Njerëzore
3
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
2
3
 Sektori i Protokoll- Arshivës
4
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
3
B. Drejtoria e Kurrikulave dhe Sigurimi i Cilësisë:
7
 
Drejtor
1
1
 Sektori i Kurrikulave
3
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
2
2
Sektori i Sigurimit të Cilësisë
3
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
2
C. Drejtoria e Teknologjisë, Inovacionit dhe Statistikave
7
 
Drejtor
1
1
Sektori i Teknologjisë së Informacionit
3
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
2
2
 Sektori i Inovacionit dhe Statistikës
3
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
2
D.Drejtoria e Kërkimit Shkencor, Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë:
7
 
Drejtor
1
1
Sektori i Kërkimit shkencor dhe Projekteve
3
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
2
2
Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë
3
a.
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
2
E.
Drejtoria e Marrëdhënieve me Studentet dhe Marrëdhënieve me Publikun:7
7
 
Drejtor
1
1
Sektori i Marrëdhënieve me Studentet
3
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
2
2
Sektori i Marrëdhënieve me Publikun
3
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
2
IV. STRUKTURAT ADMINISTRATIVE  
 
1
Administrator
1
2
Asistent i Administratorit
1
3
Asistent i Bordit
1
4
Drejtoria e Auditit të Brendshëm
7
 
Drejtor
1
1
Sektori auditit të Brendshëm
3
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
2
2
Sektori i auditimit te Performaces
3
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
2
5
Drejtoria Ekonomike dhe sherbimeve mbeshtetese
18
 
Drejtor
1
1
Sektori i Financës
5
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
3
c.
Magazinier
1
2
Sektori i Shërbimeve
9
a. 
Përgjegjës Sektori
1
b.
Sanitare
2
c.
Punetor mirembajtje
1
d.
Shofer
3
f.
Specialist audiovizuale
1
g.
Recepsionist
1
3
Sektori i Marrëdhënieve me të tretët
3
a.
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
2
6
Dreitoria e Prokurimeve dhe Investimeve
10
 
Drejtor
1
1
Sektori i prokurimeve
4
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
3
2
Sektori i Investimeve
5
a. 
Përgjegjës sektori
1
b.
Specialist
4
V.
Punonjës me kontratë
2
 
Punëtor Pastrimi
2