Struktura Organizative – UNIVERSITETI I TIRANËS

Struktura Organizative

Prof. Dr. Artan HOXHA, Rektor.

Prof. Asoc. Dr. Bernard DOSTI, zëvendësrektor për anën kërkimore shkencore.

Prof. Dr. Esmeralda KROMIDHA, zëvendësrektor për anën mësimore.

STRUKTURA NDIHMËS AKADEMIKE ME KARAKTER ADMINISTRATIV

 • Asistente e Rektorit

1. Drejtoria e Burimeve Njerëzore:

 •  Sektori i Burimeve Njerëzore
 •  Sektori i Protokoll – Arshivës

2. Drejtoria e Programeve Mësimore dhe Sigurimi i Cilësisë

 •  Sektori i Programeve Mësimore
 •  Sektori i Sigurimit të Cilësisë

3. Drejtoria e Kërkimit Shkencor dhe IT

 •  Sektori i Kërkimit Shkencor dhe Projekteve
 •  Sektori i Teknologjisë së Informacionit

4. Drejtoria Juridike dhe Marrëdhënieve me Publikun

 • Sektori Juridik
 • Sektori i Marrëdhënieve me Publikun

5. Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët

 •  Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë
 • Sektori i Karrierës dhe Marrëdhëniet me Studentët

STRUKTURAT ADMINISTRATIVE

1. Administrator: z. Skerdi DAFA

 • Asistent i Administratorit
 • Asistent i Bordit

2. Drejtoria e Auditit të Brendshëm

 • Sektori i Auditit të Brendshëm.
 • Sektori i Auditit të Performancës

3. Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

 • Sektori i Financës
 • Sektori i Shërbimeve

4. Drejtoria e Prokurimeve dhe Invesitmeve

 • Sektori i Prokurimeve
 • Sektori i Investimeve