Fakultete - UNIVERSITETI I TIRANËS

Fakultete

Fakulteti është njësi kryesore që bashkërendon mësimdhënien dhe kërkimin shkencor në fusha të përafërta ose të ndërthurura. Fakulteti ofron programe të studimeve të cikleve të ndryshme, në përputhje me llojin e institucionit të arsimit të lartë.

Fakulteti miraton kriteret e pranimit të studentëve për secilin program studimi, bazuar në propozimet e njësive bazë, në përputhje me përcaktimet e këtij ligji dhe të akteve nënligjore.

Universtieti i Tiranës ka në përbërje 6 (gjashtë) Fakultete.
 

I.Fakulteti i Drejtësisë

 1. Departamenti i së Drejtës Penale
 2. Departamenti i së Drejtës Publike
 3. Departamenti i së Drejtës Civile

 

 II.Fakulteti i Ekonomisë

 1. Departamenti i Ekonomiksit
 2. Departamenti i Statistikës dhe Informatikës së zbatuar
 3. Departamenti i Manaxhimit
 4. Departamenti i Marketingut
 5. Departamenti i Financës
 6. Departamenti i Kontabilitetit
 
  III. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja 

 1. Departamenti i Gjuhës Angleze
 2. Departamenti i Gjuhës Italiane
 3. Departamenti i Gjuhës Gjermane
 4. Departamenti i Gjuhës Sllavo-Ballkanike
 5. Departamenti i Gjuhës Frënge
 6. Departamenti i Gjuhës Spanjolle
 7. Departamenti i Gjuhës Greke

 

 IV. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

 1. Departamenti i Historisë
 2. Departamenti i Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore
 3. Departamenti i Gjeografisë
 4. Departamenti i Gjuhësisë
 5. Departamenti i Letërsisë
 6. Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit
 
   V. Fakulteti i Shkencave të Natyrës 

 1. Departamenti i Matematikës
 2. Departamenti i Matematikës së Aplikuar
 3. Departamenti i Informatikës
 4. Departamenti i Fizikës
 5. Departamenti i Kimisë
 6. Departamenti i Kimisë Industriale
 7. Departamenti i Biologjisë
 8. Qendra Kërkimore e Florës dhe Faunës
 9. Departamenti i Bioteknologjisë
 
   VI. Fakulteti i Shkencave Sociale

 1. Departamenti i Pedagogjisë dhe i Psikologjisë
 2. Departamenti i Punës dhe Politikave Sociale
 3. Departamenti i Filozofisë
 4. Departamenti i Sociologjisë
 5. Departamenti i Shkencave Politike