Udhëzime KIZ - UNIVERSITETI I TIRANËS

Udhëzime KIZ

Njoftim KIZ, datë 25.06.2024, në mbledhjen e datës 25.06.2024, vendosi të zhvillojë shortin për përzgjedhjen e kandidatëve anëtar të Senatit Akademik, të UT-së,  të cilët kanë dalë me numër të barabartë votash në njësitë kryesore të UT-së, përkatësisht në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe në Fakultetin e Ekonomisë. 

Udhëzim KIZ, datë 18.06.2024,  “Mbi zhvillimin e procesit të votimit për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese dhe Senatin Akademik në të gjitha njësitë përbërëse të Universitetit të Tiranës”

Udhëzim KIZ, datë 17.06.2024, mbi “Zhvillimin e procesit të votimit për zgjedhjet e autoriteteve drejtuese në njësitë përbërse të Universitetit të Tiranës; Instituti i Studimeve Evropiane, dhe Departamenti i Edukimit Fizik dhe i Sporteve Universitare”

Njoftim datë 17.06.2024: Njoftim KIZ UT, në vijim të njoftimit të datës 13.06.2024, në mbledhjen e datës 17.06.2024 vendosi:

Njoftim datë 13.06.2024, Komisioni Institucional i Zgjedhjeve i UT-së, mbledhja e dokumentacionit të nevojshëm dhe pajisja me vërtetimin e vëzhguesit, e planifikuar për datën 14 Qershor 2024, shtyhet në një moment të dytë

Njoftim datë 13.06.2024, Komisioni Institucional i Zgjedhjeve në UT-së sjell në vëmendje të të gjithë organizatave joqeveritare shqiptare dhe të huaja, organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare të specializuara dhe të angazhuara për mirëqeverisjen dhe demokratizimin, përfaqësues të ministrisë së linjës ose të media (Kiko këtu)

Udhëzim për zgjedhësit, “Mbi Zhvillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në të gjitha njësitë e Universitetit të Tiranës” (Kliko këtu)

Udhëzim për KZF-të (Kliko këtu)

Udhëzim për vëzhguesit (Kliko këtu)

Format Kërkesë për t’u akredituar si vëzhgues nga kandidatët (Kliko këtu)

Format Kërkesë për t’u akredituar si vëzhgues (Kliko këtu)

 

NJOFTIM Komisioni Institucional i Zgjedhjeve i UT-së

 

________________________________________________

Arkiv Udhëzim KIZ 2021