Komisioni Institucional Zgjedhor Studentor - UNIVERSITETI I TIRANËS

Komisioni Institucional Zgjedhor Studentor

Komisioni Institucional Zgjedhor Studentor

 

Vendim Nr. 1, datë 23.11.2021, “Për konstituimin e Komisionit të Apelimit Studentor, në Universitetin e Tiranës dhe zgjedhjen e Kryetarit të tij” (Kliko këtu)
Vendim Nr.2, datë 23.11.2021, “Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve për anëtarë të Këshillave Studentorë në UT” (Kliko këtu)
Vendim Nr. 3, datë 25.11.2021, “Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve, për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës” (Kliko këtu)
Vendim Nr.4, datë 29.11.2021, “Për shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës” (Kliko këtu)
Vendim Nr.5 datë 03.12.2021,  “Për caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e komisioneve të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF) në UT” (Kliko këtu)
Vendim Nr.6 datë 04.12.2021, “Mbi miratimin e listave të kandidatëve për anëtarë të KSF”
Vendim nr.7 datë 04.12.2021, “Për ngritjen e Komisioneve të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete, në UT dhe Zgjedhjen e Kryetarëve të rinj” 
Vendim nr.8, datë 05.12.2021, “Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve për anëtarë të Komisoneve të Qendrave të Votimit në UT”
Vendim KIZS, nr.09, datë 06.12.2021, “Për caktimin e ditës për hedhjen e shortit zgjedhor anëtarët e Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultetete (KZSF), të Fakultetit të Drejtësisë, në UT”
Vendim KIZS, nr.10, datë 06.12.2021, “Mbi një shtesë në vendimin nr.6 mbi shpalljen e listave zyrtare të kandidatëve për anëtar të KSF”
Vendim KIZS nr.11, datë 07.12.2021, “Për ngirjten e Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor, në UT dhe zgjedhjen e Kryetarit të tij”
Vendim KIZS nr. 12, datë 08.12.2021, “Mbi një shtesë të vendimit nr.6 mbi shpalljen e listave zyrtare të kandidatëve për anëtar të KSF”
Vendim KIZS nr.13, datë 08.12.2021, “Mbi shtyrjen e afateve për regjistrimin e kandidatëve për anëtarë të Komisoneve të Qendrave të Votimit (KQV) në UT”
Vendim KIZS nr.14, datë 08.12.2021, “Mbi caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e Komisionit të Qendrës së Votimit (KQV) të Fakultetit të Ekonomisë të UT-së”
Vendim KIZS, nr.15, datë 12.12.2021, “Mbi caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e Komisionit të Qendrës së Votimit (KQV), në njësitë përbërde të UT-së”
Vendim KIZS nr.16, datë 13.12.2021, “Mbi përcaktimin e specifikimeve teknike për fletët e votimit”
Vendim KIZS, nr 17, datë 13.12.2021, “Mbi caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV), në njësitë përbërse të UT-së”
Vendim KIZS nr.18, datë 13.12.2021,”Mbi shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV), në Universitetin e Tiranës”
Vendim KIZS nr.19, datë 13.12.2021, “Për shtyrjen e afateve të procedurave të regjistrimit të kandidatëve për Komisionet e Qendrave të Votimit (KQV) të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë”
Vendim KIZS, nr.20 datë 14.12.2021, “Për hedhjen e pjesshme të shortit për zgjedhjen e 1 (një) anëtari të 1 (një) KQV-je të Fakultetit të Ekonomisë”
Vendim KIZS, nr.21 datë 16.12.2021, “Për shtyrjen e orarit me 60 minuta të procesit të votimit”