Kriteret e pranimit, kuotat në ciklin e parë, të dytë dhe në një program të integruar të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë si dhe në ciklin e tretë Master Ekzekutiv të studimeve në Universitetin e Tiranës për Vitin Akademik 2023-2024 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kriteret e pranimit, kuotat në ciklin e parë, të dytë dhe në një program të integruar të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë si dhe në ciklin e tretë Master Ekzekutiv të studimeve në Universitetin e Tiranës për Vitin Akademik 2023-2024

 
Kriteret e pranimit në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës për Vitin Akademik 2023-2024

 


I. Programet e ciklit të parë të studimeve “BACHELOR” dhe një program të integruar të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë:

 


II. Programet e ciklit të dytë të studimeve “MASTER” si dhe në  ciklin e tretë  të studimeve “MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI”:

 

 


 

_______________________________________________________________