Kriteret e pranimit, Kuotat për vitin akademik 2021-2022 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kriteret e pranimit, Kuotat për vitin akademik 2021-2022

Pranimet e reja për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Tiranës

 

 

1. Cikli i parë, Bachelor:

 

——————————————————————————————————————————————————————————————–

2. Cikli i dytë, Master:

 

KREU IV. PËR PROCEDURAT E PRANIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË UNIVERSITETIN E TIRANËS PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 TË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË PËR TRANSFERIM TË STUDIMEVE DHE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI; TROJET DHE KATEGORITË E VECANTA; SHTETAS TË HUAJ; CIKLI I DYTË I STUDIMEVE. (Kliko këtu)

 

3. Kuotat e plota në ciklin e parë të studimeve “BACHELOR” dhe një program të integruar të studimit të ciklit të dytë si dhe në ciklin e dytë “MASTER”, Viti akademik 2021-2022 (Kuotat për program të dytë studimi, kuotat për transferim studimesh, kuotat për shtetasit të huaj, kuotat për kandidatët me statusin e jetimit, kuotat për personat me aftësi të kufizuar, kuotat për kandidatët Romë, Ballkano Egjiptian, Trojet. (Kliko këtu))

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Kriteret e pranimit në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës për Vitin Akademik 2022-2023
  1. Kriteret e pranimit në Ciklin e parë të studimeve Bachelor dhe një program të integruar të ciklit të dytë, në Universitetin e Tiranës, për Vitin Akademik 2022-2023 (Kliko këtu)
  2. Kriteret e pranimit në ciklin e dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës, për Vitin Akademik 2022-2023 (Kliko këtu)

 

 

Arkiva 2020-2021 (Kliko këtu)

Arkiva (Kliko këtu)