Kriteret e pranimit, kuotat në ciklin e parë, të dytë dhe në një program të integruar të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë si dhe në ciklin e tretë Master Ekzekutiv të studimeve në Universitetin e Tiranës për Vitin Akademik 2024-2025 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kriteret e pranimit, kuotat në ciklin e parë, të dytë dhe në një program të integruar të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë si dhe në ciklin e tretë Master Ekzekutiv të studimeve në Universitetin e Tiranës për Vitin Akademik 2024-2025