Administrator

Z. Skerdi DAFA

Administrator i Universitetit të Tiranës

Telefon: +355 42 2228070

Email: skerdi.dafa@unitir.edu.al