Vendime të Bordit të Administrimit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendime të Bordit të Administrimit

 
 

 

Formular nr.1, detajim i kuotave të buxhetit sipas njësive shpenzuese, për vitin 2022