Vendime të Bordit të Administrimit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendime të Bordit të Administrimit

 
Formular nr.1, detajim i kuotave të buxhetit sipas njësive shpenzuese, për vitin 2022