Komisionet e Përhershme – UNIVERSITETI I TIRANËS

Komisionet e Përhershme

Komisionet e përhershme janë organe kolegjiale, që kryejnë funksione në fushat e përcaktuara në statut, që lidhen kryesisht me kualifikimin shkencor dhe promovimin akademik, garantimin e standardeve të cilësisë të institucionit dhe programeve të studimit, me mbarëvajtjen e veprimtarisë së tij dhe marrëdhëniet me studentët, në përputhje me misionin dhe politikat e institucionit.
Vendim Nr. 43, datë 07.12.2020 “Për zgjedhjen e anëtarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të Këshillit të Etikës në Universitetin e Tiranës”

 

Arkiva Komisionet e përhershme 2019