Komisionet e Përhershme dhe Këshilli i Etikës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Komisionet e Përhershme dhe Këshilli i Etikës

Komisionet e Përhershme dhe Këshilli i Etikës

Komisionet e përhershme janë organe kolegjiale të krijuara në nivel institucional dhe në nivel të njësisë kryesore, që lidhen kryesisht me kualifikimin shkencor dhe promovimin akademik, garantimin e standardeve të cilësisë të institucionit dhe programeve të studimit, me mbarëvajtjen e veprimtarisë së tij dhe marrëdhëniet me studentët, në përputhje me misionin dhe politikat e institucioni. Komisionet e përhershme e ushtrojnë veprimtarinë e tyre dhe marrin vendime sipas kompetencave të parashikuara në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe në këtë Statut, ose i propozojnë mbledhjes së Senatit Akademik miratimin e vendimeve që janë në kompetencë të kësaj të fundit.

 

Vendim nr. 12, datë 27.02.2023, “PËR ZGJEDHJEN E KRYETARËVE TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME INSTITUCIONALE DHE KRYETARIT TË KËSHILLIT TË ETIKËS TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS”
Vendim Nr. 11, datë 13.02.2023, “PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË PROMOVIMIT TË PERSONELIT AKADEMIK, NË UNIVERSITETIN E TIRANËS”
Vendim Nr.10, datë 30.01.2023,”PËR ZGJEDHJEN E ANËTARIT TË KËSHILLIT TË ETIKËS, NË UNIVERSITETIN E TIRANËS”
Vendim Nr.09,datë 30.01.2023,“PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË PËRHERSHËM TË KURRIKULES, NË UNIVERSITETIN E TIRANËS”
Vendim Nr.08,datë 30.01.2023,“PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË PËRHERSHËM PËR SIGURIMIN E STANDARDEVE TË CILËSISË, NË UNIVERSITETIN E TIRANËS”
Vendim Nr.07,datë 30.01.2023,“PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË MBARËVAJTJES SË VEPRIMTARISË DHE MARRËDHËNIEVE ME STUDENTËT, NË UNIVERSITETIN E TIRANËS”

 
Arkiva: Komisionet e përhershme 2020-2022
Arkiva: Komisionet e përhershme 2019