Këshilli i Etikës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Këshilli i Etikës

Bazuar në lingjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë  në Republikën e Shqipërisë”, neni 38, pika”1″, neni 44 dhe neni  46; në Statutin e Universitetit të Tiranës, nenet 37,38,40,41,42,43 dhe në procesverbalin e datës 7 dhjetor 2020 të Komisionit të Administrimit të Votimit, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, 
VENDOSI
Të zgjedhë anërët e Komisionit të Këshillit të Etikës, në Universitetin e Tiranës, si më poshtë:
Mihallaq Qirjo
(Kryetar) 
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Ejona Bardhi (Jetëshkrim)
Fakulteti i Drejtësisë
Vjollca Panajoti, Hysi  (Jetëshkrim)
Fakulteti i Ekonomisë
Alnida Koroshi
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Nada Kallçiu
Fakulteti i Shkencave Sociale
Sonila Xhafo
(Jetëshkrim)
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Kestrin KATRO  (Jetëshkrim)
Si anëtar i senatit akademik
Xhelo Milo
Studentë, Fakulteti i Ekonomisë
Ada Hajdërlli
Studentë, Fakulteti i Shkencave Sociale
 

Arkiva 2020 Këshilli i Etikës