Këshilli i Etikës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Këshilli i Etikës

Bazuar në lingjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë  në Republikën e Shqipërisë”, neni 38, pika”1″, neni 44 dhe neni  46; në Statutin e Universitetit të Tiranës, nenet 37,38,40,41,42,43 dhe në procesverbalin e datës 7 dhjetor 2020 të Komisionit të Administrimit të Votimit, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, 
VENDOSI
Të zgjedhë anërët e Komisionit të Këshillit të Etikës, në Universitetin e Tiranës, si më poshtë:
Nada Kallçiu
(Kryetare) 
(Jetëshkrim)
Fakulteti i Shkencave Sociale 
Ejona Bardhi (Jetëshkrim)
Fakulteti i Drejtësisë
Vjollca Panajoti, Hysi  (Jetëshkrim)
Fakulteti i Ekonomisë
Alnida Koroshi
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
Mihallaq Qirjo  (Jetëshkrim)
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Sonila Xhafo
(Jetëshkrim)
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Kestrin KATRO   (Jetëshkrim)
Si anëtar i senatit akademik
Xhelo Milo
Studentë, Fakulteti i Ekonomisë
Ada Hajdërlli
Studentë, Fakulteti i Shkencave Sociale
 
Vendim Nr.10, datë 30.01.2023,”PËR ZGJEDHJEN E ANËTARIT TË KËSHILLIT TË ETIKËS, NË UNIVERSITETIN E TIRANËS”
Vendim Nr. 43, datë 07.12.2020 “Për zgjedhjen e anëtarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të Këshillit të Etikës në Universitetin e Tiranës”
Vendim Nr. 44, datë 17.12.2020“Për zgjedhjen e kryetarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të kryetarit dhe sekretarit të Këshillit të Etikës të Universitetit të Tiranës “

 

Arkiva 2020 Këshilli i Etikës