Autoritetet dhe Organet Drejtuese në UT – UNIVERSITETI I TIRANËS

Autoritetet dhe Organet Drejtuese në UT

Universiteti i Tiranës

REKTORI

Rektori është autoriteti më i lartë akademik i UT_së, si dhe përfaqësuesi ligjor i tij për çështjet akademike dhe protokollare.  Në institucionet publike të arsimit të lartë, ai zgjidhet nga anëtarët e asambleve të personelit akademik të njësive kryesore dhe studentët.

SENATI AKADEMIK

Senati është organi kolegjial më i lartë akademik i UT_së, përgjegjës për përmbushjen e misionit të tij. Senati kryesohet nga Rektori dhe mblidhet periodikisht. Anëtarët e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës zgjidhen nga asambletë e personelit akademik të njësive kryesore.

REKTORATI

Rektorati në institucionet e arsimit të lartë është organ kolegjial që drejtohet nga rektori dhe përbëhet nga:

  1.  Rektori;
  2.  Zëvendësrektorët;
  3.  Administratori i Institucionit;
  4.  Drejtuesit e Njësive Kryesore;

BORDI I ADMINISTRIMIT

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij.

ADMINISTRATORI

Administratori është autoriteti më i lartë administrativ dhe përgjegjës për mirëfunksionimin financiar të institucionit.