Akreditimi i programeve të studimit të UT-së - UNIVERSITETI I TIRANËS

Akreditimi i programeve të studimit të UT-së

Universiteti i Tiranës ka filluar procesin e vlerësimit të brendshëm të cilësisë në kuadër të akreditimit të programeve të studimit që ofron, në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore në fuqi.

Referencë Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë

(Link: https://www.ascal.al/sq/informacione/publikime)

  • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm – Bachelor (Kliko këtu)
  • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm – Master Profesional (Kliko këtu)
  • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm – Master i Shkencave dhe Arteve (shqip) (Kliko këtu)
  • Modeli i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm – Master i Shkencave dhe Arteve (anglisht) (Kliko këtu)

 

 

             link: https://www.ascal.al/sq/bordi-i-akreditimit/vendimet/vendimet-e-mbledhjes-27-tetor-2018
TOR-ALBA-2019-033