Rregullore "Për hetimin administrativ të sinjalizimit, të  kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja dhe mbrojtjen e konfidencialitetit, në Universitetin e Tiranës"     - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore “Për hetimin administrativ të sinjalizimit, të  kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja dhe mbrojtjen e konfidencialitetit, në Universitetin e Tiranës”    

Rregullorja “Për hetimin administrativ të sinjalizimit, të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja dhe mbrojtjen e konfidencialitetit, në Universitetin e Tiranës”, bazohet në Ligjin nr. 60/2016, “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, urdhrave dhe udhëzimeve të nxjerra për këtë qëllim nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (më poshtë ILDKPKI); Ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet nënligjore në fuqi për zbatimin e tij, si dhe Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrativ”
Rregullore “Për hetimin administrativ të sinjalizimit, të  kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja dhe mbrojtjen e konfidencialitetit, në Universitetin e Tiranës” ( Kliko këtu)