Botime dhe Revista Shkencore - UNIVERSITETI I TIRANËS

Botime dhe Revista Shkencore

Revistat Shkencore 

 

  1. Science,Innovation& New Technology, Enti Botues: ASET. Revistë shkencore, ISN/ISB: Printed ISSN: 2223-2257; Online ISSN: 2225-0751. Link: http://ijsint.org/ Shkencat Inxhinierike & Teknologjike & Shkencat Sociale & Humane
  2. Bultini i Shkencave të Natyrës, Enti Botues: FSHN, Buletin Shkencor, ISSN: 2305-882X 1954 www.fshn.edu.al 
  3. Politikja Departamentit të Shkencave Politike. Revistë shkencore, ISSN: 2225-6458 2011 http://fshs-ut.edu.al/revista/
  4. Lente sociologjike, Depatamenti i Sociologjise. Enti Botues: UT. Revistë shkencore, ISSN: 222-2962 2011 
  5. Puna Sociale dhe Politika Sociale. Enti Botues Departamenti i Punes dhe Politikes Sociale. Revistë Shkencore, ISSN: 2221-4178 2010 
  6. Komunikimi masiv. Enti Botues: Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit. Revistë shkencore, 978-9928-171-80-1 2009 
  7. “Studime Juridike” ISSN : 2220-3990 Fakulteti I Drejtësisë
  8. “FGJH” me nr. ISSN : 2664-7346 Fakulteti I Gjuheve te Huaja
  9.  Fakulteti i Ekonomisë bashkëpunim me “ Revistën Shqiptare Social Ekonomike” ISSN PRINT 2222-5846 dhe ISSN Online 2312-5349
  10. Revistat e Fakultetit të Shkencave Sociale ështe e publikuar ne faqen e UT.