Botime dhe Revista Shkencore – UNIVERSITETI I TIRANËS

Botime dhe Revista Shkencore

  1. Science,Innovation& New Technology, Enti Botues: ASET. Revistë shkencore, ISN/ISB: Printed ISSN: 2223-2257; Online ISSN: 2225-0751. Link: http://ijsint.org/ Shkencat Inxhinierike & Teknologjike & Shkencat Sociale & Humane
  2. Bultini i Shkencave të Natyrës, Enti Botues: FSHN, Buletin Shkencor, ISSN: 2305-882X 1954 www.fshn.edu.al 
  3. Politikja Departamentit të Shkencave Politike. Revistë shkencore, ISSN: 2225-6458 2011 http://fshs-ut.edu.al/revista/
  4. Lente sociologjike, Depatamenti i Sociologjise. Enti Botues: UT. Revistë shkencore, ISSN: 222-2962 2011 
  5. Puna Sociale dhe Politika Sociale. Enti Botues Departamenti i Punes dhe Politikes Sociale. Revistë Shkencore, ISSN: 2221-4178 2010 
  6. Komunikimi masiv. Enti Botues: Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit. Revistë shkencore, 978-9928-171-80-1 2009