Projekte që zbatohen në UT

 

Projekte të reja të filluara gjatë vitit akademik 2018-2020

 1. Faces from the past: The fight for freedom and democracy during the regime of Hoxha
 2. Consortium d’innovation pour construire des communautes participatives dans les universites d’Europe Centrale et Orientale (Konsorciumi i Inovacionit për Ndërtimin e Bashkësive Pjesëmarrëse në Universitetet e Evropës Qëndrore dhe Lindore) 
 3. SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution- SEAVIEWS 
 4. Certifikimet dhe testet zyrtare të gjuhes frenge: parimet, organizimi, vlerësimi
 5. Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU, – EU_EN4S
 6. Enhancing Enforcement under Brussels Ia, – EN2BRIa
 7. Humultimi mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor në tekstet dhe në praktikat; shkollore për një bashkëjetesë më të mirë në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore
 8. Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics / GEOBIZ 
 9. INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA
 10. Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions, – LeTSGEPs
 11. Migrants. Analysis of media discourse on migrants in Poland, The United Kingdom, Ukraine, Albania and Czech Republic, – MAD
 12. Mjetet gjuhësore dhe strategji të komunikimit për vlerësimin e trashëgimisë kulturore kombëtare materiale dhe jomateriale
 13. Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, – DOMUS_CW
 14. Përgatitja dhe Aktivizimi i Nanomaterialit Ilmenit si dhe Vlerësimi i Efikasitetit në Përdorimin e tij për Pastrimin e Tokave të Ndotura nga Metalet e Rënda
 15. Përmirësimi i infrastukturës së Laboratorëve të Inxhinierisë Kimike me infrastrukturë kompjuterike për simulim dhe optimizim si dhe për impjante pilot eksperimentale për procesin mësimor dhe kërkimin shkencor
 16. Preparing the social care workforce for a new system of social care delivery at a local level
 17. Realizimi i audioguidave për muzeun “Shtëpia e Gjetheve”
 18. Train to enforce, – Train 2 EN4CE
 19. Transferimi i Dijes dhe Inovacioni Dixhital ndërmjet Austrisë dhe Shqipërisë
 20. Vlerësimi i llojeve të ralla dhe të rrezikuara të bimëve dhe invertebrorëve si dhe habitateve të tyre në zonat malore të qarkut Korçë, Berat dhe Vlorë
 21. Sustainable development  of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan  Countries  BLUEWBC

 

Projekte në proces

 1. Graduades Advancement and Development of University Capacities in Albania- GRADUA
 2. IT Governance for Albanian Universities – ITG4AU
 3. Knowledge for risilient society, – K-FORCE
 4. Preparing and Empowering Youth Leaving in Care- Now What
 5. Regional Cooperation for the transnational ecosystem sustainable development -RECONNECT
 6. Towards increased Awareness Responsibilty and shared quality in Social Work – T@SK

 

Projekte të përfunduara

 1. Balkan Med Interregional Innovation Ecosystem for maturing and mainstraming innovative entrepreneurial ideas in Agrifoodsector, – AGROINNOECO
 2. Law and Rights Modules in Teacher Training Programmes, – EDULAW
 3. ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, – NETCHEM
 4. Enhancement of HE Research Potential contributing to further growth of WB region, – Re@WBC