Projekte që zbatohen në UT – UNIVERSITETI I TIRANËS

Projekte që zbatohen në UT

Universiteti i Tiranës është një nga universitetet e para në Shqipëri që ka vënë në zbatim procesin e ndërkombëtarizimit brenda sistemit të vet akademik. Ndërkombëtarizimi nënkupton përqasjen ndaj synimeve strategjike nëpërmjet partneriteteve dhe bashkëpunimeve si dhe përbën një prirje mbizotëruese si reagim paraprirës ndaj mundësive, sfidave dhe risqeve që shoqërojnë globalizimin.

Fushat e kërkimit kanë për qëllim të përbashkët zhvillimin e arsimit, kulturës, shkencës dhe ekonomisë në shërbim të lirisë e diversitetit të ideve, për ndërtimin dhe konsolidimin e shoqërisë demokratike dhe shtetit të së drejtës, për rritjen e mirëqënies dhe dinjitetit njerëzor, të realizuara me veprimtari të ligjshme dhe transparente. Projektet e bashkëpunimit shkencor dypalësh dhe shumëpalësh bëjnë të mundur shkëmbimin e eksperiencave dhe krijimin e kontakteve për realizimin e përbashkët të aspekteve të ndryshme kërkimore mes studiuesve shqiptarë dhe atyre të vendeve të tjera.

Universiteti i Tiranës vazhdon të rishikojë e të nxisë nënshkrimin e memorandumeve dhe marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe të mirëkuptimit e bashkëpunimit në fushën e kërkimit shkencor dhe inovacionit me universitete prestigjoze me synimin për të zgjeruar portofolin e programeve bashkëpunuese me cilësi të lartë e me partnerë strategjikë.

Arritjet më të rëndësishme të projekteve të realizuara nga Universiteti i Tiranës në dimensionin e bashkëpunimit ndërkombëtar janë arritur kryesisht në përmirësimin e kurrikulave, rritjen e mundësive të bashkëpunimit për njohuri dhe arritje shkencore mes universiteteve, rritjen e mundësive të kualifikimit të stafit akademik, përmirësimin e infrastrukturës nëpërmjet përvetësimit të pajisjeve specifike të përdorura në zhvillimin e shkencës, zgjerimin e rrjeteve të bashkëpunimit nëpërmjet shkëmbimeve kulturore dhe përvojave ndërmjet pjesëmarrësve, përmirësimin e teknikave të kërkimit në përputhje me standardet më të mira të BE-së dhe krahasimin e tyre me vendet pjesëmarrëse në projekte të ndryshme.

Arritje të tjera kanë kontribuar në inkurajimin e kërkuesve për të bashkëpunuar përtej kufijve dhe sektorëve specifikë si edhe në zhvillimin dhe zbatimin e procedurave shkencore novatore që çojnë në cilësi të lartë arsimore dhe punë kërkimore, qeverisje institucionale, menaxhim dhe modernizim funksional dhe inovacion shoqëror.

 

 • Projekte në zbatim

 

 • Projekte të përfunduara
 1. Balkan Med Interregional Innovation Ecosystem for maturing and mainstraming innovative entrepreneurial ideas in Agrifoodsector, – AGROINNOECO
 2. Law and Rights Modules in Teacher Training Programmes, – EDULAW
 3. ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, – NETCHEM
 4. Enhancement of HE Research Potential contributing to further growth of WB region, – Re@WBC 
 5. Knowledge for risilient society, – K-FORCE
 6. Graduades Advancement and Development of University Capacities in Albania- GRADUA
 7. IT Governance for Albanian Universities – ITG4AU
 8. Preparing and Empowering Youth Leaving in Care- Now What
 9. Towards increased Awareness Responsibilty and shared quality in Social Work – T@SK
 10. Regional Cooperation for the transnational ecosystem sustainable development -RECONNECT
 11. Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, – DOMUS_CW
 12. Realizimi i audioguidave për muzeun “Shtëpia e Gjetheve”
 13. Mjetet gjuhësore dhe strategji të komunikimit për vlerësimin e trashëgimisë kulturore kombëtare materiale dhe jomateriale
 14. Certifikimet dhe testet zyrtare të gjuhes frenge: parimet, organizimi, vlerësimi
 15. Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU, – EU_EN4S
 16. Enhancing Enforcement under Brussels Ia, – EN2BRIa 
 17. Train to enforce, – Train 2 EN4CE
 18. Migrants. Analysis of media discourse on migrants in Poland, The United Kingdom, Ukraine, Albania and Czech Republic, – MAD
 19. Preparing the social care workforce for a new system of social care delivery at a local level
 20. Përgatitja dhe Aktivizimi i Nanomaterialit Ilmenit si dhe Vlerësimi i Efikasitetit në Përdorimin e tij për Pastrimin e Tokave të Ndotura nga Metalet e Rënda
 21. Përmirësimi i infrastukturës së Laboratorëve të Inxhinierisë Kimike me infrastrukturë kompjuterike për simulim dhe optimizim si dhe për impjante pilot eksperimentale për procesin mësimor dhe kërkimin shkencor
 22. Transferimi i Dijes dhe Inovacioni Dixhital ndërmjet Austrisë dhe Shqipërisë
 23. Vlerësimi i llojeve të ralla dhe të rrezikuara të bimëve dhe invertebrorëve si dhe habitateve të tyre në zonat malore të qarkut Korçë, Berat dhe Vlorë
 24. Ngritja e Laboratorit të Analizave të Materialeve dhe Teknologjive në Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore
 25. Ngritja e Laboratorit të Spektroskopisë Raman për studimin e mikroplastikave në ekosistemet detare dhe të ujrave të ëmbla
 26. Pasurimi i Laboratorit të Kulturave in-vitro, FSHN, UT në shërbim të prodhimit masiv dhe cilësor të kulturave dru-frutore të kërkuara nga fermerët
 27. Monitorimi i ndotësve toksikë në ajrin e ambientit të Tiranës dhe Elbasanit, Shqipëri
 28. Vlerësimi i llojeve dhe diversiteti i komunitetit të molusqeve ujore të liqeneve karstike të Belshit në Shqipërinë Qëndrore duke përdorur taksonominë integruese
 29. Karakterizimi molekular i komuniteteve bakteriale të liqeneve të kripura bregdetare: teknika të avancuara për bio-rikuperimin e ujrave të ndotura
 30. Infodemia në rrjetet sociale Shqiptare: Si mund të parashikohet dhe parandalohet?
 31. Prania, identifikimi dhe karakterizimi i plastikës/mikroplastikës në sistemet lagunore në Shqipëri dhe efektet e mundshme në shëndetin e botës së gjallë – një qasje e përgjithshme 
 32. Resilience and European Integration for the Western Balkans
 33. The Albanian Society towards full integration into the European family
 34. Promotion of the Cyber Hygeine E-Learning Course at the University of Tirana
 35. Academic Initiative against Illicit Financial Flow activities
 36. Përfshirja e moduleve për legjislacionin dhe të drejtat në arsim për programet e mësuesisë dhe të shkencave të edukimit: një kontribut për të ndërtuar sisteme edukimi të bazuara në të drejtat në vendet në tranzicion”, – EDULAW
 37. Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries-BLUEWBC  
 38. Business driven problem-based learning for academic excellence in geoinformatics- GEOBIZ  
 39. MSc course in STEAM education- STEAMedu
 40. INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA
 41. Strengthening university autonomy and increasing accountability and transparency of Western Balkan Universities, STAND
 42. Fakespotting
 43. Mainstreaming Environmental Communication through online learning and virtual mobility- Comm-On Environment
 44. “Ekosistemi i inovacionit ndërrajonal BALKAN MED për maturimin dhe integrimin e ideve sipërmarrëse inovatore në sektorin agroushqimor”- AGROINNOECO
 45. Bashkëpunimi rajonal për zhvillimin e qëndrueshëm të ekosistemeve ndërkufitare-RECONNECT
 46. SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution- SEAVIEWS 
 47. Skadar Lake without chemical pollution- SOLUTION
 48. Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions LeTSGEPs
 49. Twinning to boost the scientific and innovation capacity of the Universiteti i Tiranes to develop sustainable nanosensors for water pollution detection- SUSNANO
 50. Environmental assessment of the Vjosa riverscape as the basis for an integrated water management and sustainable catchment development”– VjoSusDev
 51. Traitement automatique des langues (TAL): Les outils informatiques dans le traitement de la langue: leur manipulation et utilisation en français appliqué
 52. Consortium d’innovation pour construire des communautes participatives dans les universites d’Europe Centrale et Orientale” (Konsorciumi i Inovacionit për Ndërtimin e Bashkësive Pjesëmarrëse në Universitetet e Evropës Qëndrore dhe Lindore) 
 53. Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU, – EU_EN4S
 54. Faces from the past: The fight for freedom and democracy during the regime of Hoxha
 55. Emigrantët, analiza e debatit mediatik për migrantët në Poloni, Britani të Madhe, Ukrainë, Shqipëri dhe Republikën Çeke, – MAD
 56. Preparing the social care workforce for a new system of social care delivery at a local level
 57. Përdorimi i pajisjeve inteligjente në informimin koherent të cilësisë së ajritPërdorimi i pajisjeve inteligjente në informimin koherent të cilësisë së ajrit
 58. Fjalor shkollor i ilustruar (për moshat 5-11 vjeç)
 59. Kompetencat digjitale në IAL-ve publike në Shqipëri. (DIGJIKOMP-AL)
 60. Ndërveprimi Universitet- Sipërmarrje si një instrument strategjik për transferimin reciprok të dijeve
 61. Sjellja Politike dhe Personaliteti
 62. Monitorimi i ndotësve toksikë në ajrin e ambientit të Tiranës dhe Elbasanit, Shqipëri
 63. Vlerësimi i llojeve dhe diversiteti i komunitetit të molusqeve ujore të liqeneve karstike të Belshit në Shqipërinë Qëndrore duke përdorur taksonominë integruese
 64. Resilience and European Integration for the Western Balkans
 65. The Albanian Society towards full integration into the European family
 66. Promoting CCA and DRM in the framework of EU Integration
 67. EU Integration Process and the Promotion of Human Rights in Albania