Tabelë pasqyrë mbi projektet aktive në UT - UNIVERSITETI I TIRANËS

Tabelë pasqyrë mbi projektet aktive në UT

 
Projektet në zbatim
Nr Programi Fusha/ Veprimi Titulli i Projektit Njësia zbatuese
1 Erasmus +  Erasmus+ KA2 INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA  FE
2 Erasmus +  Erasmus+ KA2 Strengthening University Autonomy and increasing accountability and transparency in Western Balkan Universities”- STAND Rektorati
3 Erasmus+  Erasmus+ KA2 Mainstreaming environmental communication through online learning and virtual mobility-Comm-On Environment FSHN
4 Erasmus +  Erasmus+ KA2 Transforming the Kosovo and Albanian Education System by introducing Digital Technology in teacher education- UP FE
5 Erasmus +  Erasmus+ KA2 jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU- 1FUTURE FE
6 Erasmus +  Erasmus+ KA2 Western Balkan higher educational courses in data  Journalism- WEBJOU FE
7 Erasmus +  Erasmus+ KA2 Digital Education Readiness in the field of Higher Education, Derhe FE
8 Erasmus +  Erasmus+ KA2 Serious Games for Creativity and Social Cohesion in Teacher Education,- EDUGAME FHF
9 Erasmus +  Erasmus+ KA2 Sustainable Living Labs for Regional Entrepreneurial Cooperation- GreenWB FE
10 Erasmus +  Erasmus+ KA2 Engaging Students for eNhancing internationalization practices in the Adriatic-Ionian Region,- ESN-AIR Rektorati
11 Erasmus + Jean Monnet Module EU Integration Process and the Promotion of Human Rights in Albania FHF
12 Erasmus + Jean Monnet Module Promoting CCA and DRM in the framework of EU Integration FE
13 Erasmus + Jeann Monnet Chair Building capacities for inclusiveness and ownership in the EU accession process of Albania,- OwnEU ISE
14 Erasmus + Jean Monnet Module Harmonization and standardization of the terminology within the EU Integration context, HSTEUI ISE
15 Erasmus + Jean Monnet CoE Europeanization of public policies in Albania, EPPAL FHF
16 Erasmus+ Jean Monnet Chair Raising Awareness of Illicit Financial Flows through Education,-RAIFFE Rektorati
17 Erasmus+ Jean Monnet Module Promotion of European value and European integration process of Albania,-PEEA FE
18 Erasmus+ Jean Monnet Module Developing Management of Public Organizations and European Public Administration in the framework of Albania’s EU Integration,-MPO_EPA FE
19 Erasmus+ Jean Monnet Module Promoting knowledge on EU policy in fiscal administration, climate, and energy topics FE
20 Erasmus+ Jean Monnet Module Adapting Environmental Economics Curricula within the EU context, -AEEC-EU FE
21 Erasmus+ Jean Monnet Module FinTech and EU Policy,- FinTech-EU-Pol FE
22 Erasmus+ Jean Monnet Module Albanian Protected Areas in the frame of European Union Integration,- ALPAsEU FHF
23 Erasmus+ Jean Monnet Module Digital Transformation through Artificial Intelligence, Blockchain, Cybersecurity and Data Protection in the context of EU Integration,-DIGI-ABCD FSHN
24 Erasmus+ Jean Monnet Module Promoting European Economic Thought in Context of European Integration- PEET-EI FE
25 Erasmus+ Jean Monnet Module Enhancing knowledge of EU green finance policies in insurance and business valuation- Green FIB FE
26 Erasmus+ Jean Monnet Module Smart Health for Smart Cities under the EU Integration Framework- SMART-HC FSHN
27 Erasmus+ Jean Monnet Module Safe Albanian Digital Society in the context of EU integration- SafeDigitAL-EU FSHN
28 Erasmus+ Jean Monnet Module EU Pathways to Engagement in the Western Balkans- EUWB FHF
29 Erasmus+ Jean Monnet Module Challenges of social dimensions of the European Integration Process in Albania- CASOEUAL FHF
30 Erasmus+ Jean Monnet Module The Political and Economic performance of Western Balkans countries in complying with EU conditionality- Perform-EU ISE
31 Erasmus+ Jean Monnet Module Media in Democracy: Awareness and capacities in the EU accession process of Albania- MinDEU ISE
32 Horizon Horizon 2020 Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions, – LeTSGEPs. FE
33 Horizon Horizon Europe Twinning to boosr the scientific and innovation capacity of the UT to develop sustainable nanosensors for water pollution detection_Susnano FSHN
34 Horizon Horizon Europe Skilling researchers for sustainable entrepreneurship based on innovation process management- UP FE
35 INTERREG Euro-Med The Euro MED Suistainable Tourism Community- STC FE
36 Starkund Deutschland im Europaischen Forschungs und Bildungsraum Strategy of the Federal Governement for Internacionalisation of Science and Research Science-to- Field: Optimal production of medicinal and aromaticplants (MAPs) in Albania- ALBAMAP FSHN
37 APPEAR APPEAR Environmental assessment of the Vjosa riverscape as the basis for an integrated water management and sustainable catchment development” – VjoSusDev FSHN
38 AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo “Well being together- Occupational therapy, work inclusion and experimentation of independent living for people with mental and psychosocial distress” FSHS
39 UNICEF UNICEF Social Work Curriculum strengthened for a highly qualified social workforce able to work, mobilise and change community behaviours FSHS
40 UNDP UNDP- Leave no one behind Forcimi i kapaciteteve të studentëve të shkencave sociale dhe profesionistëve të shërbimeve sociale FSHS
41 AUF AUF Lehtësimi dhe mbështetja e zgjerimit të Rrugëve Kulturore të Këshillit të Evropës në Web FHF
42 IAEA International Atomic Energy Agency (IAEA) Lehtësimi i tregtisë së sigurtë dhe të siguruar duke përdorur teknologjinë ë zbulimit bërthamor- zbulimi i materialeve bërthamore dhe radioaktive dhe kontrabandave të tjera IFBZ
43 AKKSHI AKKSHI Bilaterale Itali 2023-2024 Biodiversiteti i popullatës së mykut Aspergillus Sect Flavi dhe rreziku i kontaminimit nga mykotoksinat në kulturën e misrit, i prodhuar në Shqipëri, si shkak i ndryshimit klimatik FSHN
44 AKKSHI AKKSHI Bilaterale Itali 2023-2024 Mikroorganizmat e shoqëruara me grimcat e pezulluara: Një çështje e re e lidhur me cilësinë e ujit të lumenjve FSHN
45 AKKSHI AKKSHI Bilaterale Itali 2023-2024 Të jetosh në medikamente: Studimi i ndikimit të mundshëm të komponimeve farmaceutike në mjediset ujore detare dhe biotën e tyre në Shqipëri FSHN
46 AKKSHI AKKSHI PKKZH 2021-2023 Infodemia në rrjetet sociale Shqiptare: Si mund të parashikohet dhe parandalohet? FSHN
47 AKKSHI AKKSHI PKKZH 2021-2023 Përdorimi i pajisjeve inteligjente në informimin koherent të cilësisë së ajrit FSHN
48 AKKSHI AKKSHI PKKZH 2022-2023 Studimi i pranisë së aflatoksinës B1 dhe aflatoksinave të tjera në drithëra dhe ushqime me bazë drithi në Shqipëri dhe vlerësimi i rrezikut të ekspozimit të popullatës FSHN
49 AKKSHI AKKSHI PKKZH 2022-2023 Zhvillimi i njohurive për nxitjen e angazhimeve të bizneseve në veprimet për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike FE
50 AKKSHI AKKSHI PKKZH 2022-2023 Kriminologjia e gjelbër. Dëmi, subjektet dhe viktimat mjedisore sipas legjislacionit dhe praktikës shqiptare FD
51 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Bioteknologjia dhe të Drejtat e Pronësisë Intelektuale. Refleksione Teorike dhe Praktike të Legjislacionit dhe Jurisprudencës të BE-së dhe Perspektivat e Legjislacionit të R.Sh-së. FD
52 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Creating a specific program for the treatment of minors in conflict with the law in Albania, from the Faculty of Law, University of Tirana
Krijimi i një programi të posaçëm për trajtimin e të miturit në konflikt me ligjin në Shqipëri, nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
FD
53 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Përmirësimi I aksesit në drejtësi të grupeve vulnerabël përmes klinikave të ligjit në universitet
Improving acess to justice for vulnerable groups through legal clinics in university
FD
54 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Impakti Social i Ekonomisë së Gjelbër mbështetur nga Teknologjia
The Social Impact of Green Economy supported by Technology
FE
55 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Sigurimi në bujqësi – Sfidat dhe mundësitë drejt zhvillimit të qëndrueshëm bujqësor
Agriculture Insurance – Challenges and opportunities towards sustainable agricultural development
FE
56 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Didaktika Digjitale e Mësimdhënies/Nxënies dhe Kërkimit Shkencor në UT
Digital Didactics of Teaching/Learning and Scientific Research at UT – (DiDiRes) 
FGJH
57 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Studim nëpërmjet aplikimit të teknikave të avancuara të Biologjisë Molekulare te infeksioneve virale të rrugëve të sipërme respiratore në qarkullim në popullatën Shqiptare në periudhën Janar 2023 –Prill 2024. FSHN
58 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Vlerësimi i cilësisë së ujrave dhe citotoksicitetit në Gjirin e Vlorës-për një mjedis të pastër në sherbim të Marikulturës.
Evaluation of the quality and citotoxicity of waters at Vlora Bay for a clean Mariculture environment.
FSHN
59 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Vlerësim i dijeve dhe praktikave etnomjek?sore në krahinat e Libohovës dhe Dropullit, rrethi Gjirokastër.
Assessment of ethnomedical knowledge and practices in the provinces of Libohova and Dropulli, Gjirokastra district
FSHN
60 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Merimangat helmuese të Shqipërisë: vejusha e zezë Latrodectus tredecimguttatus, harta e shpërndarjes dhe rëndësia e helmit të saj në rastet e pickimeve
Venomous spiders of Albania: the black widow Latrodectus tredecimguttatus, the distribution map and the importance of her venom in the bitten cases
FSHN
61 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Komponimet organike heterociklike(derivate të imidazolit dhe kripërat kuaternare të amonit)si inhibitorë korrozioni të aliazheve të aluminit (A1) dhe celikut me karbon, në mjedis acid dhe neutral” (Heterocyclic organic compounds imidazole derivatives and quaternsry smmonium salts sd corrosion inhibitors of aluminum alloys and carbon steel in acidic and neutral environments FSHN
62 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Integrimi i inteligjencës artificiale në avancimin e kërkimit ndërdisiplinor në Universitetin e Tiranës
Integration of Artificial Intelligence in advancing interdisiplinary research at the University of Tirana
FSHN
63 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Ndikimi i përdorimit të Teknologjisë së Informacionit në mësimdhënien dhe mësimnxënien e Matematikës në arsimin e mesëm shqiptar
The impact of the Information Technology use in the Mathematics’ teaching and learning in Albanian high education
FSHN
64 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Standardizimi në gjuhën shqipe i një instrumenti për vlerësimin e përgjithshëm të shëndetit mendor
Standardization in the Albanian language of a general mental health assessment tool
FSHS
65 AKKSHI PKKZH 2023-2024 Analizë e tregut të punës për profesionistët e punës sociale dhe administrimit të shërbimeve sociale në Shqipëri
Analysis of the labor market for social work and social service administration professionals in Albania
FSHS
66 AKKSHI PTI 2023-2024 Zhvillimi i komunikimeve të marketingut me qëllim përmirësimin e mirëqenies psikologjike të konumatorit në kushte mungese (skarsiteti). FE
67 AKKSHI AKKSHI PIKSH 2023 Ngritja e Infrastrukturës për Mbështetjen e Krijimit të Programit të Formimit Master në Përkthimin e Gjuhës së Shenjave FGJH
68 AKKSHI AKKSHI PIKSH 2023 Ndërtimi i infrastrukturës për zhvillimin e kompetencës digitale dhe mjedisore në edukimin biologjik për mbështetjen cilësore në formimin dhe edukimin e vazhduar të mësuesve FSHN
69 AKKSHI AKKSHI PIKSH 2023 Krijimi I njësisë laboratorike të kriminalistikës FD
70 AKKSHI AKKSHI PIKSH 2023 Lab I integruar I mediave digjitale FHF
71 AKKSHI S& T Program i Bashkëpunimit Shkencor dhe Teknologjik midis Republikës së Shqipërisë dhe Austrisë 2021-2023, AKKSHI-MASR Bullizmi në Shkollat Shqiptare: Një perspektivë nga nxënësit, mësuesit dhe prindërit. (Bullying in Albanian Schools: Perspectives from studentes, teachers and Parents) FSHS
72 AKKSHI S& T Program i Bashkëpunimit Shkencor dhe Teknologjik midis Republikës së Shqipërisë dhe Austrisë 2021-2023, AKKSHI-MASR Përshtatja me Konfliktet: Dinamika e Re e Marrëdhënies BE-Ballkani Perëndimor (Adapting to Contestation: The Neë Dinamic of the EU- western Balcans Relationship) FSHS
73 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Shqipja e së Drejtës FD
74 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Analizat e Substancave Prioritare në Ujrat e Porteve Kryesore në Shqipëri FSHN
75 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në këndvështrimin e konkurrueshmërisë dhe eficiencës ekonomike FE
76 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Bashkëpunimi Universitet – Biznes drejt nevojave të reja të tregut: Kualifikim, Inovacion, Financim, Teknologji (SME – KIFT) FE
77 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion RËNDËSIA E RATIFIKIMIT NGA SHQIPËRIA TË KONVENTËS SË HAGËS SË 2019 “PËR NJOHJEN DHE EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE TË HUAJA NË ÇËSHTJET CIVILE DHE TREGTARE” (KONVENTA E VENDIMEVE E HCCH 2019 FD
78 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Dëmi si rezultat i cënimit të emrit, nderit, personalitet, jetës private dhe dëmi i prejardhur, si probleme të rëndësishme reale në të drejtën private sot. FD
79 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Zhvillimi i Kriminologjisë dhe sfidat e së ardhmës: rasti i Shqipërisë FD
80 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Trendi aktual i migrimit dhe ndikimi në forcat e punës në Shqipëri. FE
81 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Përcaktimi i faktorëve ndikues në kërkesës për arsim në të lartë në Shqipëri. Parashikime dhe sfida FE
82 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion “Studimi i hendekut të aftësive teknike të sapodiplomuarëve dhe specialistëve të rinj në tregun e punës: Profesionet e Shkencave Ekonomike në Shqipëri”
(Mapping the Technical Skills for Junior Economists – MTS4JE)
FE
83 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Analizë e formimit profesional te menaxherit tipik në turizëm dhe nevojave për pozicionet  kyç tek operatorët turistikë FE
84 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Niveli i edukimit financiar të studentëve FE
85 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Menaxherët e rinj për një ekonomi më të gjelbër FE
86 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion PËRCAKTUESIT E INOVACIONIT TË GJELBËR NË FIRMAT SHQIPTARE FE
87 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Vlerësimi i Preferencave të Studentëve Për Punësim Bazuar në Modelet e Zgjedhjes (Choice Based Models) FE
88 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Studimi analitik i natyralitetit të mjaltit vendas mbështetur në profilet e disa parametrave FSHN
89 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Vlerësimi i cilesise se ajrit nepermjet monitorimit te  përqendrimit të grimcave të imta me përmasa 2.5 ?m ne zona urbane,sub-urbane dhe liqenore te vendit tone. FSHN
90 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Vlerësim sistematik, ekologjik dhe etnobiologjik për rendin orthoptera (karkalecë) në zonën e Vlorës FSHN
91 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Nanostrukturimi i veshjeve të sipërfaqeve me bazë minerale për rritje të aktivitetit antiviral (COVID-19) FSHN
92 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Efektet e mikroplastikave në cilësinë e ujit në lumin Erzen dhe detin Adriatik FSHN
93 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Studimi i ateliesë së Janit dhe Vasilit nga Qestorati, në kuadër të pikturës së shek. XVIII-XIX FSHN
94 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Hartëzimi i kompetencave kyçe dhe rezultateve të të nxënit në programet e mësuesisë,  me fokus formimin e kompetencave profesionale të studentëve të mësuesisë të Universitetit të Tiranës (HK-RN-SUT) FGJH
95 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion INTEGRIMI NDËRDISIPLINOR I KËRKIMIT SHKENCOR NË FUSHËN E MËSIMDHËNIES SË GJUHËVE TË HUAJA – RRITJA E KAPACITETEVE KËRKIMORE SHKENCORE  FGJH
96 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Përdorimi i metodave inovative në ndihmë të kërkimit shkencor, për personelin akademik dhe studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës FGJH
97 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Studim dhe analizë mbi koherencën dhe standartet e pritshme të specialistëve gjuhësorë në fushën e turizmit në kontekstin shqiptar FGJH
98 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion KRIJIMI I KORPUSEVE TË KRAHASUESHME NË FUSHËN E LEGJISLACIONIT EKONOMIK DHE JURIDIK FGJH
99 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Vlerësimi ndikimit të veprimtarisë humane në cilësinë e mjedisit dhe menaxhimi i qëndrueshëm i ligatinave midis dy grykëderdhjeve të lumenjve Shkumbin dhe Seman FHF
100 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Informatizimi i shërbimeve në funksion të rritjes së cilësisë dhe në shërbim të zhvillimit të karrierës të stafit e studentëve në Universitetin e Tiranës FHF
101 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Pilotimi I krijimit të leksioneve të digjitalizuara për inicimin e një “Qendre profesionale për digjitalizimin e mësimdhënies në Universitet” FHF
102 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion IDEOLOGJIA NË TEKSTET SHKOLLORE TË GJUHËS DHE TË LETËRSISË GJATË VITEVE 1978- 1985 FHF
103 UT-KEI UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Vlerësim nevojash për fjalor termash për fushën e shkencave sociale FSHS
104 MAS MAS- Projektet e përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023 Rëndësia e Inteligjencës Artificiale në Formimin Akademik FGJH
105 MAS MAS- Projektet e përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023 Qendra Kërkimore Fintech dhe Financna e Qëndrueshme FE
106 MAS MAS- Projektet e përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023 Modernizimi i kurrikulave dhe mësimdhënies në Programet MP mësuesi në FHF, UT FHF
107 MAS MAS- Projektet e përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2023-2024 Përfshirja e praktikave më të mira ndërkombëtare në kurrikulën e programit ekzekutiv mbi anëtarësimin në BE ISE
108 MAS MAS- Projektet e përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2023-2024 Përmirësimi dhe rritja e infrastrukturës akademike,  didaktike dhe kërkimore për realizimin cilësor të programit me Diplomë të Dyfishtë në Shkencat Natyrore dhe Mjedisore, midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Tuscia (Itali) FSHN
109 MAS MAS- Projektet e përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2023-2024 Krijimi i infrastrukturës didaktike-mësimore dhe laboratorike për çeljen e programit të studimit Bachelor në Përkthimin e Gjuhës së Shenjave Shqipe FGJH
110 MAS MAS- Projektet e përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2023-2024 SMART LAB FILIALI

 

 
 

Akronime:

FD- Fakulteti i Drejtësisë
FE- Fakulteti i Ekonomisë
FGJH- Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
FHF – Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
FSHN- Fakulteti i Shkencave të Natyrës
FSHS – Fakulteti i Shkencave Sociale
ISE- Instituti i Studimeve Evropiane
IFBZ – Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar