Tabelë pasqyrë mbi projektet aktive në UT – UNIVERSITETI I TIRANËS

Tabelë pasqyrë mbi projektet aktive në UT

Projektet UT aktive 
Nr Njësia zbatuese Programi/ Veprimi/ Donatorë Titulli i Projektit
1 Rektorati  Erasmus+ KA2 Strengthening University Autonomy and increasing accountability and transparency in Western Balkan Universities”- STAND
2 Rektorati AKKSHI PKKZH 2022-2023 Vlerësim i rolit të Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në rritjen e transparencën dhe besimit të publikut në sitemin e Drejtësisë
3 Rektorati Jean Monnet Chair, Erasmus+ Raising Awareness of Illicit Financial Flows through Education
4 Rektorati AKKSHI PKKZH 2021-2023 Kompetencat digjitale në IAL-ve publike në Shqipëri.” (DIGJIKOMP-AL)
5 Rektorati GIZ Academic Initiative against Illicit Financial Flow activities
6 FD AKKSHI PKKZH 2022-2023 Vlerësimi i Impaktit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut për Reformat Qeverisëse Sektoriale në kuadër të Procesit të Integrimit Evropian
7 FD AKKSHI PKKZH 2022-2023 Kriminologjia e gjelbër. Dëmi, subjektet dhe viktimat mjedisore sipas legjislacionit dhe praktikës shqiptare
8 FD UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Aspekte të menaxhimit të specialistëve të Shërbimit të Provës në Shqipëri: nën perspektivën e Rregullave të Tokyos
9 FD UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Shqipja e së Drejtës
10 FE AKKSHI PKKZH 2021-2023 Ndërveprimi Universitet- Sipërmarrje si një instrument strategjik për transferimin reciprok të dijeve
11 FE AKKSHI PKKZH 2022-2023 Zhvillimi i njohurive për nxitjen e angazhimeve të bizneseve në veprimet për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike
12 FE AKKSHI PKKZH 2022-2023 Investimet në “Energji të gjelbër”: Impakti në biznes përmes implementimit të SDG-ve
13 FE Erasmus+ KA2 INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA 
14 FE Erasmus+ KA2 “Sustainable development of BLUE economies through higher education and innovation in Western Balkan Countries”, – BLUEWBC. 
15 FE Erasmus+ KA2 jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU- 1FUTURE
16 FE Erasmus+ KA2 Western Balkan higher educational courses in data Journalism
17 FE Euro-MED The Euro MED Suistainable Tourism Community- STC
18 FE Horizon 2020  Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions, – LeTSGEPs. 
19 FE Jean Monnet Module, Erasmus + Promoting CCA and DRM in the framework of EU Integration
20 FE Jean Monnet Module, Erasmus+ Promotion of European value and European integration process of Albania
21 FE Jean Monnet Module, Erasmus+ Developing Management of Public Organizations and European Public Administration in the framework of Albania’s EU Integration
22 FE Jean Monnet Module, Erasmus+ Promoting knowledge on EU policy in fiscal administration, climate, and energy topics
23 FE Jean Monnet Module, Erasmus+ Adapting Environmental Economics Curricula within the EU context
24 FE Jean Monnet Module, Erasmus+ FinTech and EU Policy
25 FE MAS- Projektet e përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023 Qendra Kërkimore Fintech dhe Financna e Qëndrueshme
26 FE UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në këndvështrimin e konkurrueshmërisë dhe eficiencës ekonomike
27 FE UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Emigrimi afatgjatë dhe kontributi I tij në progresin ekonomik dhe social të vendit
28 FE UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Bashkëpunimi Universitet – Biznes drejt nevojave të reja të tregut: Kualifikim, Inovacion, Financim, Teknologji (SME – KIFT)
29 FGJH Agjencia Universitare e Frankofonisë Zhvillimi dhe gërshetimi i njohurive të reja pedagogjike dhe teknologjisë në mësimdhënien e gjuhëve të huaja në sistemin parauniversitar në Shqipëri, si një fillim për periudhat e reja post Covid
30 FGJH Agjencia Universitare e Frankofonisë Përforcimi i aftësive në pedagogjinë dixhitale dhe mbrojtjen e të dhënave personale
31 FGJH Agjencia Universitare e Frankofonisë Soutien aux Equipes de recherche en Europe centrale et orientale – SER-ECO
32 FGJH Agjencia Universitare e Frankofonisë Bëj sport çdo ditë jo vetëm një javë në vit
33 FGJH MAS- Projektet e përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023 Zhvillimi I infrastrukturës në shërbim të fuqizimit të kërkuesve të rinj dhe të studentëve (Developing infrastructure to serve the empowerment of young researchers and students)
34 FGJH MAS- Projektet e përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023 Rëndësia e Inteligjencës Artificiale në Formimin Akademik
35 FGJH UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Pedagogjia e trajtimit automatik të gjuhëve (PeTAG)
36 FHF  Erasmus+ KA2 Fakespotting
37 FHF  Erasmus+ KA2 MSc course in STEAM education- STEAMedu
38 FHF AKKSHI PIKSH 2021 Ngritja e Laboratorit të Analizave të Materialeve dhe Teknologjive në Arkeologji dhe Trashëgimi Kulturore
39 FHF AKKSHI PKKZH 2021-2023 Fjalor shkollor i ilustruar (për moshat 5-11 vjeç) 
40 FHF AKKSHI PKKZH 2022-2023 Promovimi i Trashëgimisë Kulturore dhe nxitja e turizmit rajonal nëpërmjet aplikimit të metodave të studimit arkeologjik në qendrën e fortifikuar të Persqopit përgjatë luginës së lumit Erzen
41 FHF Austrian Development Cooperation & MESTI Kosovo- HERAS+ Historical Demography in Kosovo
42 FHF Jean Monnet CoE, Erasmus + Europeanization of public policies in Albania
43 FHF Jean Monnet Module, Erasmus + EU Integration Process and the Promotion of Human Rights in Albania
44 FHF Jean Monnet Module, Erasmus+ Albanian Protected Areas in the frame of European Union Integration
45 FHF MAS- Projektet e përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023 Modernizimi i kurrikulave dhe mësimdhënies në Programet MP mësuesi në FHF, UT
46 FHF UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Teknologjitë e reja në mësimdhënien e letërsisë
47 FSHN AKKSHI Bilaterale Austri Vlerësimi i llojeve dhe diversiteti i komunitetit të molusqeve ujore të liqeneve karstike të Belshit në Shqipërinë Qëndrore duke përdorur taksonominë integruese 
48 FSHN AKKSHI Bilaterale Austri Monitorimi i ndotësve toksikë në ajrin e ambjentit të Tiranës dhe Elbasanit, Shqipëri 
49 FSHN AKKSHI Bilaterale Kosovë Sjellja Politike dhe Personaliteti 
50 FSHN AKKSHI PIKSH 2021 Pasurimi i Laboratorit të Kulturave in-vitro, FSHN, UT në shërbim të prodhimit masiv dhe cilësor të kulturave dru-frutore të kërkuara nga fermerët
51 FSHN AKKSHI PIKSH 2022 Fuqizimi i infrastrukturës laboratorike në biologjinë e ruajtjes
52 FSHN AKKSHI PIKSH 2022 Pajisja e Laboratorit të akuakulturës, FSHN, UT, në shërbim të mësimdhënies cilësore dhe përparimit të teknikave të kërkimit në Bioteknologji
53 FSHN AKKSHI PIKSH 2022 Studimi i mykotoksinave në drithëra të prodhuar në Shqipëri. Vlerësimi i rrezikut të kontaminimit dhe ekspozimit të popullatës
54 FSHN AKKSHI PKKZH 2021-2023 Prania, identifikimi dhe karakterizimi i plastikës/mikroplastikës në sistemet lagunore në Shqipëri dhe efektet e mundshme në shëndetin e botës së gjallë – një qasje e përgjithshme;
55 FSHN AKKSHI PKKZH 2021-2023 Infodemia në rrjetet sociale Shqiptare: Si mund të parashikohet dhe parandalohet?
56 FSHN AKKSHI PKKZH 2021-2023 Përdorimi i pajisjeve inteligjente në informimin koherent të cilësisë së ajrit
57 FSHN AKKSHI PKKZH 2022-2023 Studimi i pranisë së aflatoksinës B1 dhe aflatoksinave të tjera në drithëra dhe ushqime me bazë drithi në Shqipëri dhe vlerësimi i rrezikut të ekspozimit të popullatës
58 FSHN AKKSHI PKKZH 2022-2023 Përdorimi i teknologjive dixhitale për përmirësimin e njohjes dhe promovimit të biodiversitetit në vendin tonë. Rast studimor (Klasa insecta; Rendi Odonata)
59 FSHN AKKSHI PKKZH 2022-2023 Aplikimi I ICT në mësimdhënien e teknologjive të informacionit
60 FSHN AKKSHI Bilaterale Shqipëri- Itali Karakterizimi molekular i komuniteteve bakteriale të liqeneve të kripura bregdetare: teknika të avancuara për bio-rikuperimin e ujrave të ndotura
61 FSHN APPEAR Environmental assessment of the Vjosa riverscape as the basis for an integrated water management and sustainable catchment development” – VjoSusDev
62 FSHN Erasmus+ Mainstreaming environmental communication through online learning and virtual mobility-Comm-On Environment
63 FSHN Granti i Lehtësuesve të startup-ve, Ministër për mbrojtjen e sipërmarrjes LAUNCHPAD by TechSpace
64 FSHN Horizon Europe Twinning to boosr the scientific and innovation capacity of the Universiteti I Tiranës to develop sustainable nanosensors for water pollution detection_Susnano
65 FSHN Interreg V-B Adriatic-Ionian SEctor Adaptive VIrtual Early Warning System for marine pollution- SEAVIEWS.
66 FSHN IPA Cross-Border Cooperation Programme Montenegro- Albania 2014-2020 Skadar Lake without chemical pollution- SOLUTION
67 FSHN Jean Monnet Module, Erasmus+ Digital Transformation through Artificial Intelligence, Blockchain, Cybersecurity and Data Protection in the context of EU Integration
68 FSHN MAS- Projektet e përbashkëta në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve të studimit, për vitin akademik 2022-2023 Ndërkombëtarizimi I Programeve të Studimit në Departamentin e Informatikës
69 FSHN Strategy of the Federal Governement for Internacionalisation of Science and Research  Science-to- Field: Optimal production of medicinal and aromaticplants (MAPs) in Albania- ALBAMAP
70 FSHN UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion Analizat e Substancave Prioritare në Ujrat e Porteve Kryesore në Shqipëri
71 FSHS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AICS “Well being together- Occupational therapy, work inclusion and experimentation of independent living for people with mental and psychosocial distress”
72 FSHS AKKSHI PKKZH 2022-2023 Etika Universitare, digjitalizimi dhe agora institucionale dhe humane
73 FSHS AKKSHI PKKZH 2022-2023 Zhvillimi i kompetencave digjitale të mësuesve për përdorimin e teknologjisë në fusha të ndryshme të kurrikulës së arsimit parauniversitar
74 FSHS S& T Program i Bashkëpunimit Shkencor dhe Teknologjik midis Republikës së Shqipërisë dhe Austrisë 2021-2023, AKKSHI-MASR Bullizmi në Shkollat Shqiptare: Një perspektivë nga nxënësit, mësuesit dhe prindërit. (Bullying in Albanian Schools: Perspectives from studentes, teachers and Parents)
75 FSHS S& T Program i Bashkëpunimit Shkencor dhe Teknologjik midis Republikës së Shqipërisë dhe Austrisë 2021-2023, AKKSHI-MASR Përshtatja me Konfliktet: Dinamika e Re e Marrëdhënies BE-Ballkani Perëndimor (Adapting to Contestation: The New Dinamic of the EU- western Balcans Relationship)
76 FSHS UNDP- Leave no one Behind Forcimi i kapaciteteve të studentëve të shkencave sociale dhe profesionistëve të shërbimeve sociale 
77 FSHS UNICEF Social Work Curriculum strengthened for a highly qualified social workforce able to work, mobilise and change community behaviours
78 IFBZ AKKSHI PIKSH 2021 Ngritja e Laboratorit të Spektroskopisë Raman për studimin e mikroplastikave në ekosistemet detare dhe të ujrave të ëmbla
79 IFBZ International Atomic Energy Agency (IAEA) Lehtësimi i tregtisë së sigurtë dhe të siguruar duke përdorur teknologjinë ë zbulimit bërthamor- zbulimi i materialeve bërthamore dhe radioaktive dhe kontrabandave të tjera
80 ISE Jean Monnet Module, Erasmus + Harmonization and standardization of the terminology within the EU Integration context (HSTEUI)
81 ISE Jeann Monnet Chair, Erasmus + Building capacities for inclusiveness and ownership in the EU accession process of Albania  

 

Akronime:

FD- Fakulteti i Drejtësisë
FE- Fakulteti i Ekonomisë
FGJH- Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
FHF – Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
FSHN- Fakulteti i Shkencave të Natyrës
FSHS – Fakulteti i Shkencave Sociale
ISE- Instituti i Studimeve Evropiane
IFBZ – Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar