Vendime KIZ - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendime KIZ

 

 

  1. Fletë Aplikimi për Rektor
  2. Vërtetim Regjistrimi për Rektor
  3. Fletë Aplikimi për Anëtar Senati Akademik (Personel Akademik)
  4. Vërtetim Regjistrimi për funksionin e anëtarit të Senatit Akademik”, në UT, nga personeli akademik. 
  5. Fletë Aplikimi për Anëtar Senati Akademik (Student)
  6. Vërtetim Regjistrimi për funksionin e anëtarit të “Senatit Akademik”, në UT, nga përfaqësuesit e studentëve 
  7. Fletë aplikimi për Drejtues të Njësisë Kryesore
  8. Vërtetim Regjistrimi Dekan
  9. Fletë Aplikimi për Drejtues të Njësisë Bazë 
  10. Vërtetim Regjistrimi Përgjegjës Departamenti
  11. Formula Vetëdeklarimi në Zbatim të Rregullores, “Për Organizmin e Zgjedhjeve për Autoritetet Drejtuese dhe Senatit Akademik në Universitetin e Tiranës” 
 

————————————————————————————————–