Rregullore e UT - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore e UT

 

 

Rregullore e UT-së

 

 

Rregullore e Brendshme e Punës, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës së Rektoratit të Universitetit të Tiranës

 

 

Rregullore e brendshme e Universitetit të Tiranës, “Për mbrojtjen nga infeksioni i shkaktuar nga virusi COVID -19

 

 

Rregullore për ushtrimin e veprimtarisë së komisionit të promovimit të personelit akademik të Universitetit të Tiranës (KPPA)

 

 

Rregullore për organizmin e programve të studimit të Doktoratës në Universitetin e Tiranës

 

 

Rregullore për zgjedhjet e para të këshillave të studentëve në Universitetin e Tiranës

 

 

Rregullore për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Tiranës

 

 

Rregullore për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Universitetin e Tiranës

 

 

Rregullore për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Universitetin e Tiranës

 

 

Rregullore “Për hetimin administrativ të sinjalizimit, të  kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja dhe mbrojtjen e konfidencialitetit, në Universitetin e Tiranës”

 

 

Rregullore e posaçme e Universitetit të Tiranës mbi mënyrën e zhvillimit të provimeve online të sezonit të dimrit të vitit akademik 2020-2021

 

 

Rregullore mbi vlerësimin e performancës në punë të personelit ndihmësakademik dhe administrativ në Universitetin e Tiranës

 

 

Rregullore e komisionit të mbarëvajtjes së veprimtarisë dhe marrëdhënieve me studentët

 

 

Rregullore “Për monitorimin, regjistrimin dhe administrimin e të dhënave të sistemit të kamerave të instaluara në Rektoratin e Universitetit të Tiranës””

 

 

Rregullore për funksionimin e sistemit informatik në Universitetin e Tiranës

 

 

Rregullore “Për organizimin dhe funksionimin e njësive të sigurimit të brendshëm të cilësisë, në Universitetin e Tiranës”

 

 

Rregullore “Për diplomimin në ciklin e parë, të dytë dhe të tretë të studimeve “Master Ekzekutiv”, në Universitetin e Tiranës”

 

 

Rregullore “Për organizimin dhe funksionimin e njësive të sigurimit të brendshëm të cilësisë, në Universitetin e Tiranës”

 

 

Rregullore “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Promovimit të Personelit Akademik të Universitetit të Tiranës”

 

 

Rregullore “Për ushtrimin e veprimtarisë së Komisionit të Përhershem të Kurrikulës të Universitetit të Tiranës”

 

 

Rregullore “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Përhershëm për Sigurimin e Standardeve të Cilësisë në Universitetin Tiranës”

 

 

Rregullore “Për miratimin e rregullores “Mbi Administrimin e Sistemit të Tarifave të Shërbimeve ndaj të tretëve në Universitetin e Tiranës”