Kodi i Etikës i Universitetit të Tiranës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kodi i Etikës i Universitetit të Tiranës

Kodi i Etikës i Universitetit të Tiranës, miratuar me vendim nr.12, datë 18.04.2011 të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës.

Kodi i Etikës ka për qëllim të vendos rregulla të sjelljes të personelit akademik dhe joakademik dhe të studentëve, sipas standarteve të vendosura, në përputhje me frymën e etikës profesionale dhe morale të universitetit dhe lirinë akademike.