Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve – UNIVERSITETI I TIRANËS

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr. Rendor [1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]

 

 

Data e përgjigjes[4] Përgjigje[5]

 

Mënyra e përfundimit të kërkesës[6] Tarifa[7]

 

 

1-K 08.01.2021 Kërkesë për informacion mbi mënyrën e zhvillimit të mësimit online dhe tarifat e studimit. 1-K/1

 

21.01.2021

Zhvillimi i mësimit online me platformën digjitale “Microsoft Teams”. Kërkueses i janë vënë në dispozicion edhe tarifat e studimit. E plotë

(me e-mail)

Pa pagesë
2-K 11.01.2021 Kërkesë për pajisje me dokumentacion dhe korrespondenca me e-mail ndërmjet kërkuesit dhe FE të UT-së. 2-K/1

 

22.01.2021

Kërkuesit i është vënë në dispozicion dokumentacioni i kërkuar prej tij dhe korrespondenca me FE të UT-së. E plotë

(me shkresë)

Pa pagesë
3-K 03.02.2021 Kërkesë për info mbi platformën e realizimit të provimeve dhe nëse do të akreditohet ky proces. 3-K/1

 

16.02.2021

UT përdor Office 365 Education Microsoft Teams. Procesi i akreditimit zhvillohet në zbatim të nenit 106, pika 2 dhe 3 të ligjit për arsimin e lartë. E plotë

 

(me e-mail)

Pa pagesë
4-K 11.02.2021 Kërkesë për info mbi blerjen e të drejtave të përdorimit të platformës Microsoft Office 365 Education dhe mbi ofrimin nga MASR për Rektorit të platformës Akademia.al. 4-k/1

 

18.02.2021

UT ka në përdorim platformën Office 365 Education Microsoft Teams, për përdorimin e së cilës nuk kërkohet pagesë. MASR nuk i ka ofruar Rektoratit për mësimdhënie në distancë platformën Akademia.al. E plotë

 

(me e-mail)

Pa pagesë
5-K 17.05.2021 Kërkesë për informacion nëse diploma e një ish – studente është origjinale dhe e lëshuar nga UT. 5-K/1

 

25.05.2021

Kërkuesit i është komunikuar se nga verifikimi i bërë nga FGJH, UT rezulton se diploma e ish – studentes është autentike dhe të dhënat e saj janë të sakta. E plotë

 

(me e-mail)

Pa pagesë

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

[2] Data e regjistrimit të kërkesës

[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[4] Data e kthimit të përgjigjes

[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar

[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
[2] Data e regjistrimit të kërkesës
[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[4] Data e kthimit të përgjigjes
[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.
 

Arkiv: Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejten e informimit (Kliko këtu)