Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve - UNIVERSITETI I TIRANËS

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE VITI 2023

Nr. Rendor[1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]

 

 

Data e përgjigjes[4] Përgjigje[5]

 

Mënyra e përfunmit të kërkesës[6] Tarifa[7]

 

 

       
01 17.01.2023 Informacion mbi pikat e Paktit për Universitetin 27.01.2023 Ju vu në dispozicion informacioni i kërkuar. E plotë

(email)

Pa pagesë
02 10.02.2023 Informacion mbi ?ështjet e Bibliotekës së F.D-së dhe shpenzimet e U.T-së, viti 2022 15.02.2023 U përcoll informacioni i kërkuar. E plotë

(e-mail)

Pa pagesë
03 13.02.2023
1. Sa është numri i aplikantëve që  kanë aplikuar në pozicionet e shpallura për pedagogë me kohë të plotë në Departamentin e të Drejtës Publike në thirrjen e shpallur në datën 5 dhjetor 2022?2. Sa është numri i aplikantëve që kanë aplikuar në pozicionet e shpallura për pedagogë  me kohë të plotë në Departamentin e të Drejtës Penale në thirrjen e shpallur në datën 5 dhjetor 2022?3. Cilët janë anëtarët e komisioneve vlerësuese të kandidaturave për secilin nga departamentet?4. Cilat janë arsyet se përse nuk është proceduar me zhvillimin e intervistave dhe shpalljen e fituesve edhe pse kanë kaluar 2 muaj nga mbyllja e aplikimeve?5. Kur pritet që të mbahen intervistat para komisioneve përkatëse, nëse është përcaktuar ndonjë datë?  
24.02.2023 – Në lidhje me pikën 1 të kërkesës, bazuar në shpalljen e Buletinit të APP Nr.167, datë 05.12.2022, për vende pune për personel akademik me kohë të plotë në Departamentin e së Drejtës Publike, kanë aplikuar 19 (nëntëmbëdhjetë) kandidatë.  

– Në lidhje me pikën 2 të kërkesës, bazuar shpalljen e Buletinit të APP Nr.167, datë 05.12.2022, për vende pune për personel akademik me kohë të plotë në Departamentin e së Drejtës Publike, kanë aplikuar 15 (pesëmbëdhjetë) kandidatë.  

Përsa i përket pikës 3, në lidhje me anëtarët e komisioneve, emrat e anëtareve të komisioneve ad-hoc, do të bëhen publike ditën e zhvillimit të intervistës.  

– Pika 4, për arsye të pushimeve vjetore të miratuara nga Rektori për periudhën 24 dhjetor 2022- 08.01.2023 si dhe më pas të mbingarkesës institucionale të Fakultetit dhe pamundësisë për realizimin e konkurseve, procedura e punësimit nuk është realizuar sipas afateve..  

Pika 5, përsa i përket datës së zhvillimit të intervistave, do i bëjmë me dije të gjithë kandidatët shumë shpejt nëpërmjet email-it zyrtar si dhe  publikimit në faqen zyrtare të njësisë kryesore. 

 

E plotë

(email)

Pa pagesë
04 13.03.2023  Vendosja në dispozicion e Listës së Targave në pronësi të UT-së. 28.04.2023 Numri i përgjithshëm i mjeteve ekzistuese në pronësi të Univrsitetit të Tiranës është 4 automjete. E paplotë

(e-mail)

Pa pagesë
05 16.03.2023  Marrjen informacion rreth Ceremonisë së Diplomimit. 30.03.2023 Kërkesa jo e plotë. E paplotë

(e-mail)

Pa pagesë
06 20.03.2023 Informacion mbi Ceremoninë e Dhënies së Medaljeve të Arta. 03.04.2023  Lidhur me zhvillimin e Ceremonisë për dhënien e Medaljeve të Arta, Universiteti i Tiranës do të lajmërojë të interesuarit për zhvillimin e ceremonisë, nëpërmjet lajmërimit publik, në faqen zyrtare të UT- së (https://unitir.edu.al/category/lajmerime) E plotë

(e-mail)

Pa pagesë
07 04.04.2023 Informacion mbi aplikimin për staf akademik pranë FD-së. 19.04.2023 Informacioni nuk mbahet në Rektoratin e UT-së. E paplotë

(e-mail)

Pa pagesë
08 05.04.2023 Kërkohet informacion për Plagjiaturën për 5 vitet e fundit në UT. 26.04.2023 Informacioni i kërkuar u vendos në dispozicion. E plotë

(e-mail)

Pa pagesë
09  06.07.2023 Kërkohet informacin për Programet Profesionale 2-vje?are që ofron UT. 06.11.2023 Universiteti i Tiranës ofron programe mësimore në tre cikle të njëpasnjëshme: cikli i parë, cikli i dytë, cikli i tretë. E plotë
(email)
Pa pagesë
10 28.07.2023 Informacion mbi Auditimin e Brendshëm  në UT. Cila katedër ka marrë më shumë fonde për auditim dhe sa është fondi për Doktoraturën? 10.08.2023 U përcoll informacioni i kërkuar. E plotë
(e-mail)
Pa pagesë
11 16.09.2023 Kërkohet informacion për pajisje me numër matrikullimi nga FD. 11.10.2023 Përcillet informacioni i kërkuar lidhur me problematikën.
 
E plotë
(email)
Pa pagesë
12 02.10.2023 Informacion mbi ndryshimet e Bibliotekës së FD sipas parashikimeve në Buxhetin e viteve 2023-2025 të Universitetit të Tiranës. 12.10.2023 Ndryshimet në Bibliotekën e Fakultetit të Drejtësisë do të kryhen sipas parashikimeve që janë bërë në buxhetin e viteve 2023-2025, për Universitetin e Tiranës dhe këto ndryshime do të realizohen brenda afateve të përcaktuara në buxhetet e këtyre viteve. E paplotë
(e-mail)
Pa pagesë

13 04.10.2023 Kërkohet informacion: Sa është numri total i studentëve që studiojnë në të gjitha programet e UT.

Si dhe sa është numri i studentëve që vijnë nga rrethet dhe që studiojnë në Universitetin e Tiranës?

13.10.2023 Për pikën 1. Numri total i studentëve që studiojnë në programet e studimit të Ciklit të Parë, Ciklit të Dytë dhe Master Ekzekutiv në UT, për vitin akademik 2022-2023 është 22076

Për pikën 2. Numri total i studentëve që studiojnë në UT, të ardhur sipas bashkive, për vitin akademik 2022-2023 është 13450.

E paplotë

(e-mail)

Pa pagesë

             
14 09.10.2023 Kërkohet informacion mbi nivelin mbrojtjes së gjuhës së huaj (master + doktoraturë). 20.10.2023 Niveli i gjuhës së huaj, B1 (për Master) dhe të paktën B2 (për Doktoratën), vazhdon të jetë kriter hyrës për pranimin në programet e ciklit të dytë dhe të tretë të studimit, pranë UT. E plotë

(email)

Pa pagesë
15 26.10.2023 Informacion për kriterin “masë disiplinore” për 6 vendet për personel akademik të brendshëm që ka hapur FD. 08.11.2023 U përcoll informacioni i kërkuar. E plotë

(e-mail)

Pa pagesë
16 28.12.2023 Kërkohet informacion për pagat për personel akademik të brendshëm të UT-së:

1.Prof.Dr;

2.Prof.Ass;

3. Dr;

4.Msc.

15.01.2024 Përcillet informacioni i kërkuar lidhur me kërkesën.

 

E plotë

(email)

Pa pagesë
17 29.12.2023 Informacion mbi formatin tip të kontratës së punës që lidhet me pedadogët e brendshëm niveli Msc, pranë UT. 16.01.2024 U përcoll informacioni i kërkuar. E paplotë

(e-mail)

Pa pagesë

 

 

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
[2] Data e regjistrimit të kërkesës
[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[4] Data e kthimit të përgjigjes
[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

 

 

Arkiva: Regjistri i kërkesave 2022 (Kliko këtu) 

Arkiva:   Rregjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2021 (Kliko këtu)

Arkiva:    Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për të drejten e informimit (Kliko këtu)