Rregullore e brendshme e punës "Për organizimin dhe funksionimin e administratës së Rektoratit të UT-së" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore e brendshme e punës “Për organizimin dhe funksionimin e administratës së Rektoratit të UT-së”