Legjislacioni - UNIVERSITETI I TIRANËS

Legjislacioni

Universiteti i Tiranës është krijuar në vitin 1957, si institucioni i parë universitar i arsimit të lartë dhe i kërkimit shkencor në Shqipëri. Mbështetur në traditat dhe arritjet arsimore e shkencore më të përparuara të vendit dhe ato botërore, Universiteti i Tiranës është vlerësuar dhe ka zënë një vend të denjë ndër institucionet arsimore e shkencore në vend.
Universiteti i Tiranës, në përputhje me legjislacionin në fuqi, në garantim të autonomisë universitare dhe të lirisë akademike, të mbrojtura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.
  • Legjislacioni Ndërkombëtar
  • Konventa për njohjen e kualifikimeve mbi arsimin e lartë në rajoninb Evropian , Lisbon 1997
  • Konventa kundër diskriminimit në edukim, m Unesco, Paris, 1960

 

  • Legjislacioni Kombëtar
       1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
       2. Ligj Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”