Legjislacioni – UNIVERSITETI I TIRANËS

Legjislacioni

Universiteti i Tiranës është krijuar në vitin 1957, si institucioni i parë universitar i arsimit të lartë dhe i kërkimit shkencor në Shqipëri. Mbështetur në traditat dhe arritjet arsimore e shkencore më të përparuara të vendit dhe ato botërore, Universiteti i Tiranës është vlerësuar dhe ka zënë një vend të denjë ndër institucionet arsimore e shkencore në vend.
Universiteti i Tiranës, në përputhje me legjislacionin në fuqi, në garantim të autonomisë universitare dhe të lirisë akademike, të mbrojtura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.