Komisioni i Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët - UNIVERSITETI I TIRANËS

Komisioni i Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët

 

Bazuar në lingjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë  në Republikën e Shqipërisë”, neni 38, pika”1?, neni 44 dhe neni  46; në Statutin e Universitetit të Tiranës, nenet 37,38,40,41,42,43 dhe në procesverbalin e datës 7 dhjetor 2020 të Komisionit të Administrimit të Votimit, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, 
VENDOSI
Të zgjedhë anërët e Komisionit të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët, në Universitetin e Tiranës, si më poshtë:

 

Dr. Iv ROKAJ (Kryetar)   (Jetëshkrim) Fakulteti i Drejtësisë 
Prof.Asoc.Dr. Zylyftar BREGU   (Jetëshkrim) Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
Dr. Denis SAATÇIU Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Msc. Kristian KINA Fakulteti i Ekonomisë
Ergys HALILAJ Student, Fakulteti Ekonomisë
Rei ZOTO Student, Fakulteti Drejtësisë
Stelina NDREU Student, Fakulteti Gjuhëve të Huaja

 

 

Arkiva 2020, anëtarët e Komisionit të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët, në Universitetin e Tiranës