Komisioni i Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët – UNIVERSITETI I TIRANËS

Komisioni i Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët

Bazuar në lingjin Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë  në Republikën e Shqipërisë”, neni 38, pika”1″, neni 44 dhe neni  46; në Statutin e Universitetit të Tiranës, nenet 37,38,40,41,42,43 dhe në procesverbalin e datës 7 dhjetor 2020 të Komisionit të Administrimit të Votimit, Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, 

VENDOSI

Të zgjedhë anërët e Komisionit të Mbarëvajtjes së Veprimtarisë dhe Marrëdhënieve me Studentët, në Universitetin e Tiranës, si më poshtë:

Dr. Denis Saatçiu  Fakulteti i Shkencave të Natyrës (Kryetar)
Iv Rokaj  Fakulteti i Drejtësisë
Zylyftar Bregu  Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë
Mariola Kapedani   Fakulteti i Ekonomisë
Laert Jaupaj  Studentë, Fakulteti i Ekonomisë
Lefter Çipa  Studentë, Fakulteti i Drejtësisë
Sara Shameti  Studentë, Fakulteti i Drejtësisë
 
Vendim Nr. 43, datë 07.12.2020 “Për zgjedhjen e anëtarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të Këshillit të Etikës në Universitetin e Tiranës”
Vendim Nr. 44, datë 17.12.2020“Për zgjedhjen e kryetarëve të komisioneve të përhershme institucionale dhe të kryetarit dhe sekretarit të Këshillit të Etikës të Universitetit të Tiranës “