Rregullore mbi vlerësimin e performancës në punë të personelit ndihmës akademik dhe administrativ në UT - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore mbi vlerësimin e performancës në punë të personelit ndihmës akademik dhe administrativ në UT