Rrjetet ku UT bën pjesë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rrjetet ku UT bën pjesë

RRJETET KU UT BËN PJESË 

 

Universiteti i Tiranës është anëtar në 12 rrjetet e mëposhtme ndërkombëtare: 

 

– UNICA (Rrjeti i Universiteteve të Kryeqyteteve të Evropës);  

UNICA, Network of Universities from the Capitals of Europe (unica-network.eu)


– EUA (Shoqata e Universiteteve Evropiane);  

EUA, European University Association


– AUF (Agjencia Universitare e Frankofonisë);

AUF, L’Agence Universitaire de la Francophonie 


– BSUN (Rrjeti i Universiteteve të Detit të Zi);  

BSUN, Black Sea Universities Network – Home (bsun.org)


– MAGNA CARTA OBSERVATORY.  

Observatory Magna Charta Universitatum (magna-charta.org)


– BUA (Rrjeti i Universiteteve të Ballkanit);

BUA, Balkan Universities Association


– UniAdrion (Rrjeti i Universiteteve të zonës Adriatiko-Joniane); 

UniAdrion, Universities of EUSAIR


– Aurora CDS; 

Aurora CDS, Creating Social Entrepreneurs and innovators | Aurora European Universities Alliance (aurora-network.global)


– NISPAcee (Rrjeti i Instituteve dhe Shkollave të Administrimit Publik në Europën Qendrore dhe Lindore). 

NISPAcee, The network of institutes and schools of public administration in Central and Eastern Europe

 


 

 

– Rrjeti i Universiteteve Ekonomike të Evropës Jugore dhe Lindore dhe të Rajonit të Detit të Zi (ASECU)

Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region. (ASECU)


– Forumi i Rektorëve të Evropës Juglindore dhe Ballkanit Perëndimor

Forum of the Rectors of Southeast Europe and the Western Balkans


– Aleanca UNINOVIS

UNINOVIS Alliance