Rregullore për zgjedhjet e para të këshillave të studentëve në Universitetin e Tiranës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rregullore për zgjedhjet e para të këshillave të studentëve në Universitetin e Tiranës

Kjo rregullore përcakton rregullat për përgatitjen, organizimin, zhvillimin, administrimin, mbikqyrjen dhe shpalljen e rezultateve të zgjedhjeve për Këshillat Studentore të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës  dhe  për  Këshillin  Studentor  të  Universitetit  të  Tiranës,  si  edhe  kushtet  dhe  afatet  për regjistrimin  e  kandidatëve,  të  drejtat  dhe  detyrimet  e  tyre,  dokumentacionin  zgjedhor,  listat  e zgjedhësve,   fushatën  zgjedhore,   rregullat   për  organizimin  dhe  funksionimin e  administratës zgjedhore,  kriteret  për  hartimin  e  listës  të  zgjedhësve,  procedurat  për  votimin,  vlerësimin  dhe numërimin  e  votave,  shpalljen  e  rezultateve,  procedurat  për shqyrtimin e  ankimimeve,  si  edhe rregullat për administrimin dhe ruajtjen e dokumentacionit.

Për tu njohur me: “Rregullore për Zgjedhjet e Para të Keshillave të Studentëve në Universitetin e Tiranës (Klikoni këtu).