Qendër Virtuale e zhvillimit profesional dhe trajnimit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Qendër Virtuale e zhvillimit profesional dhe trajnimit

 

Universiteti i Tiranës, bazuar në nenin 37, pika 1, të Ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 30 pika 1, të Statutit të UT-së; në propozimin e Zëvendësrektorëve të Universitetit të Tiranës, të mbështetur parimisht edhe nga Rektori  i UT-së, në mbledhjen e datës 25.11.2021, Senati Akademik i UT-së vendosi të miratojë ngritjen e Qendrës Virtuale të Zhvillimit Profesional dhe Trajnimit në Universitetin e Tiranës.

 

Hapet thirrja për shprehjen e interesit për trajnierë të qendrës virtuale të zhvillimit profesional dhe trajnimit në UT . Duke ju falënderuar për bashkëpunimin dhe kontributin tuaj, lutemi të plotësoni formularin në linkun e mëposhtëm: 

https://forms.office.com/r/gdh1gDB7iR

 

Email: qendrazhvillimit@unitir.edu.al