Marrëveshjet Bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Marrëveshjet Bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës

Universiteti i Tiranës ka nënshkruar marrëveshje bilaterale me shumë Institucione Europiane. UT është përfshirë si institucion partner në disa programe bashkëpunimi të Komisionit Europian si Tempus, Erasmus Mundus Action 2, IPA. Projektet Europiane në të cilat UT është partner janë JoinEU-SEE, Basileus, Pacinno, Eureqa, Tempus Interface. Nga implementimi i suksesshëm i këtyre projekteve kanë përfituar të gjitha strukturat e UT. Bursat e fituara nga studentët dhe stafi akademik/administrativ kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e kualifikimit dhe eksperiencës së tyre, në njohjen dhe sigurimin e një literature bashkëkohore të nevojshme për aktivitetin e tyre pedagogjiko-shkencor, si dhe në krijimin e kontakteve institucionale për mundësi bashkëpunimi me Universitete të tjera.

Marrëveshje bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës

Nr. Institucioni Data e nënshkrimit Lloji i marrëveshjes Fushat kryesore Vlefshmëria
1 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 27.11.2020 Marrëveshje bashkëpunimi Fakulteti i Drejtësisë dhe Fakulteti i Ekonomisë E pacaktuar
2 Universiteti Europian i Tiranës 22.12.2020 Memorandum mirëkuptimi Bashkëpunim dhe zhvillim aktivitetesh të përbashkëta E pacaktuar
3 Akademia e Shkencave të Shqipërisë 11.12.2020 Marrëveshje bashkëpunimi Bashkëpunim në shkencat albanologjike, në aktivitete të përbashkëta, studime të përbashkëta, nxitjen dhe promovimin e studiuesve të rinj E pacaktuar
4 Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit 23.12.2020 Memorandum mirëkuptimi Bashkëpunim dhe zhvillim aktivitetesh të përbashkëta E pacaktuar
5 Universiteti i Studimeve Insubria, Itali 19.01.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbim stafi, studentësh, materiale akademike si dhe mentorim për teza diplome dhe doktorate (fusha e Shkencave të Natyrës, Biologji) E pacaktuar
6 Universiteti Eotvos Lorant, Hungari 02.02.2021 Memorandum mirëkuptimi Shkëmbim stafi, studentësh, materiale akademike 5 vjet
7 Komisioni i Prokurimit Publik 09.06.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Krijimi i një platforme të qëndrueshme zhvillimi profesional për punonjësit e KPP, planifiki dhe zhvillim i praktikave pranë KPP për studentët e FE dhe FD, hartimi i kurrikulave dhe zhvillimi i programeve të trajnimit për personelin e KPP, pjesëmarrje në konferenca etj. 4 vjet
8 GIZ Albania 10.03.2021 Memorandum bashkëpunimi Modernizimi dhe përditësimi i kurrikulës në fushën e Financës E pacaktuar
9 Akademia e Forcave të Armatosura 23.04.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbim personeli, stafi akademik, studentësh, aplikim në projekte të përbashkëta, shkëmbim literature etj. 8 vjet
10 Universiteti Bartin, Turqi 21.04.2021 Memorandum mirëkuptimi  Shkëmbim stafi, studentësh, literature, aktivitete të përbashkëta 5 vjet
11 Universiteti Alexandru Ioan Cuza i iasi, Rumani 20.05.2021 Protokoll bashkëpunimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature 10 vjet
12 Universiteti Gdansk i Teknologjisë, Poloni 21.04.2021 Memorandum mirëkuptimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature dhe krijimi i programeve të përbashkëta 5 vjet
13 Uniersiteti Bar Ilan, Izrael 18.06.2021 Protokoll bashkëpunimi akademik Shkëmbim stafi, materiale akademike, studentësh dhe projekte të përbashkëta kërkimore 10 vjet
14 Universiteti Fan Noli, Korçë 11.12.2020 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature projekte të përbashkëta kërkimore 4 vjet
15 Universiteti i Janinës, Greqi 09.07.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature projekte të përbashkëta kërkimore 8 vjet
16 Universiteti Hasan Prishtina, Kosovë 06.07.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Aplikim në projekte të përbashkëta kërkimore, shkëmbim literature, aktivitete të përbashkëta, ngtirjen e komisioneve të përbashkëta për dhënien e gradave etj. 4 vjet
17 NDI Albania 02.08.2021 Memorandum mirëkuptimi Promovimi i reformës së financave politike në Shqipëri dhe mbështetje për Akademinë e transparencës SHBS-Shqipëri 2 vjet
18 Universiteti San Marino, Itali 02.08.2021 Marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbim studentësh Shkëmbim studentësh me Fakultetin e Ekonomisë 5 vjet
19 Universiteti San Marino, Itali 02.08.2021 Memorandum bashkëpunimi akademik Shkëmbim stafi, studentësh, aktivitete të përbashkëta 5 vjet
20 Kolegji Universitar Logos, Shqipëri 16.09.2021 Memorandum bashkëpunimi Aplikim në projekte të përbashkëta kërkimore, shkëmbim literature, aktivitete të përbashkëta, ngtirjen e komisioneve të përbashkëta për dhënien e gradave etj. 4 vjet
21 Jean-Pictet Competition 01.11.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëveshje bashkëpunimi për koordinimin e trajnimit në të Drejtën ndërkombëtare për studentët e FD 1 vit
22 Operatori i Sistemit të Transmetimit 29.10.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëveshje bashkëpunimi për vizita studimore, konferenca, praktika profesionale për studentët e FD dhe FE 5 vjet
23 Universiteti i Poitiers, Francë 04.10.2021 Marrëveshje kuadër Shkëmbime stafi, studentësh, projkete të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, udhëheqje e përbashkët e studentëve të doktoraturës etj. 5 vjet
24 Instituti Servantes 02.11.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Njohja e Qendrës së promovimit Dele tip 1 të diplomave të spanjishtes si gjuhë e huaj 4 vjet
25 Universiteti Kombëtar i Kievit Taras Shevchenko, Ukrainë 03.09.2021 Memorandum Mirëkuptimi Shkëmbime stafi, studentësh, projekte të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, shkëmbim materiale akademike etj. 5 vjet
26 Ionian University, Korfuz 02.09.2021 Memorandum Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi Shkëmbime stafi, studentësh, projekte të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, shkëmbim materiale akademike etj. 5 vjet
27 Universiteti i Laussane, Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Politike, Zvicër 29.07.2021 Memorandum Mirëkuptimi Ngritjen e Qendrës së Këshillimit të Karrierës në FSHS 3 vjet
28 Universiteti Jan Evangelista Purkyne në Usti Nad Labem, Republika Çeke 28.10.2021 Marrëveshje bashkëpunimi kuadër Shkëmbime stafi, studentësh, projekte të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, shkëmbim materiale akademike etj. 5 vjet
29 Universiteti i Poitiers (Fakulteti i Shkencave Ekonomike), Francë 07.10.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbimin e stafit dhe studentëve dhe bashkëudhëheqje doktorature 5 vjet
30 Universiteti i Poitiers (Instituti i Administrimit të Sipºxrmarrjeve), Francë 07.10.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbimin e stafit dhe studentëve dhe bashkëudhëheqje doktorature 5 vjet
31 Universiteti i Rijekës, Kroaci 05.11.2021 Memorandum Mirëkuptimi Memorandum mbi shkëmbimin e stafit dhe studentëve 3 vjet
32 AADF 02.11.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Promovimi dhe zbatimi i programit READ E pacaktuar
33 Akademika Shqiptare e Arteve dhe Shkencave 16.12.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Promovim botimesh të përbashkëta, aktivitete të përbashkëta E pacaktuar
34 Albanian University 21.12.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Aplikim në projekte të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, shkëmbim materiale akademike, lehtësim procedurash për transferimin e studentëve, etj. 4 vjet
35 Komisioni i Prokurimit Publik 24.09.2021 Marrëveshje bashkëpunimi financiare Trajnimin e stafit të KPP nga ana e personelit akademik të FE dhe FD Deri në përfundim të trajnimeve
36 Universiteti i Tuscia, Itali 07.02.2022 Marrëveshje bashkëpunimi për diploma të përbashkëta Realizimi i diplomave të përbashkëta në programin Bachelor “Shkenca Natyrore Mjedisore” 4 vjet
37 Universiteti i Poitiers (Fakulteti i Letërsisë dhe Gjuhëve të Huaja), Francë 18.01.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbime studentësh të FGJH 5 vjet
38 UNDP 01.03.2022 Memorandum Mirëkuptimi E përgjithshme 4 vjet
39 Instituti i Specializuar i Frankofonisë i Administrimit dhe Manaxhimit (ESFAM) 24.01.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Lidhje shkencore dhe pedagogjike, mobilitet personeli akademik dhe studentësh, trajnime, etj 4 vjet
40 Universiteti Kombëtar KHMELNYTSKYI, Ukrainë  22.02.2022 Memorandum Mirëkuptimi Shkëmbim stafi dhe  studentësh, diploma të dyfishta, programe të përbashkëta, bashkëudhëheqje programe doktorature 5 vjet
41 Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizimit të Dhunshëm 16.03.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizimit të Dhunshëm E pacaktuar
42 Universiteti Luiss Guido Carli 04.04.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbim stafi dhe  studentësh, diploma të dyfishta, programe të përbashkëta, etj 5 vjet
43 CIMEA 02.03.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Për përdorimin e teknologjisë blockchain në digjitalizim E pacaktuar
44 Universiteti i Humboldtit në Berlin, Gjermani 28.02.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëvevshje për shkëmbim stafi dhe studentësh 5 vjet
45 Universiteti Kaliska, Poloni 30.03.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëvevshje për shkëmbim stafi dhe studentësh, aktivitetete të përbashkëta etj 5 vjet
46 Instituti Politeknik i Portos, Portugali 31.05.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëvevshje për shkëmbim stafi dhe studentësh, aktivitetete të përbashkëta etj 4 vjet
 
 
Arkiva: Marrëveshjet Bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës