Marrëveshjet Bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Marrëveshjet Bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës

The University of Tirana has signed bilateral agreements with many European Institutions. UT is involved as a partner institution in several European Commission co-operation programmes such as Tempus, Erasmus Mundus Action 2, IPA. European projects in which UT is a partner are JoinEU-SEE, Basileus, Pacinno, Eureqa, Tempus Interface. All UT structures have benefited from the successful implementation of these projects. Scholarships won by students and academic/administrative staff have significantly influenced the increase in their qualification and experience, recognition and provision of a contemporary literature necessary for their pedagogical-scientific activity, as well as in the creation of institutional contacts for co-operation opportunities with other Universities.

Bilateral agreements signed by University of Tirana

 

Nr Institucioni Data e nënshkrimit Tipi i marrëveshjes Fusha e bashkëpunimit Vlefshmëria
1 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 27.11.2020 Marrëveshje bashkëpunimi Fakulteti i Drejtësisë dhe Fakulteti i Ekonomisë E pacaktuar
2 Universiteti Europian i Tiranës 22.12.2020 Memorandum mirëkuptimi Bashkëpunim dhe zhvillim aktivitetesh të përbashkëta E pacaktuar
3 Akademia e Shkencave të Shqipërisë 11.12.2020 Marrëveshje bashkëpunimi Bashkëpunim në shkencat albanologjike, në aktivitete të përbashkëta, studime të përbashkëta, nxitjen dhe promovimin e studiuesve të rinj E pacaktuar
4 Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit 23.12.2020 Memorandum mirëkuptimi Bashkëpunim dhe zhvillim aktivitetesh të përbashkëta E pacaktuar
5 Universiteti i Studimeve Insubria, Itali 19.01.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbim stafi, studentësh, materiale akademike si dhe mentorim për teza diplome dhe doktorate (fusha e Shkencave të Natyrës, Biologji) E pacaktuar
6 Universiteti Eotvos Lorant, Hungari 02.02.2021 Memorandum mirëkuptimi Shkëmbim stafi, studentësh, materiale akademike 5 vjet
7 Komisioni i Prokurimit Publik 09.06.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Krijimi i një platforme të qëndrueshme zhvillimi profesional për punonjësit e KPP, planifiki dhe zhvillim i praktikave pranë KPP për studentët e FE dhe FD, hartimi i kurrikulave dhe zhvillimi i programeve të trajnimit për personelin e KPP, pjesëmarrje në konferenca etj. 4 vjet
8 GIZ Albania 10.03.2021 Memorandum bashkëpunimi Modernizimi dhe përditësimi i kurrikulës në fushën e Financës E pacaktuar
9 Akademia e Forcave të Armatosura 23.04.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbim personeli, stafi akademik, studentësh, aplikim në projekte të përbashkëta, shkëmbim literature etj. 8 vjet
10 Universiteti Bartin, Turqi 21.04.2021 Memorandum mirëkuptimi  Shkëmbim stafi, studentësh, literature, aktivitete të përbashkëta 5 vjet
11 Universiteti Alexandru Ioan Cuza i iasi, Rumani 20.05.2021 Protokoll bashkëpunimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature 10 vjet
12 Universiteti Gdansk i Teknologjisë, Poloni 21.04.2021 Memorandum mirëkuptimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature dhe krijimi i programeve të përbashkëta 5 vjet
13 Uniersiteti Bar Ilan, Izrael 18.06.2021 Protokoll bashkëpunimi akademik Shkëmbim stafi, materiale akademike, studentësh dhe projekte të përbashkëta kërkimore 10 vjet
14 Universiteti Fan Noli, Korçë 11.12.2020 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature projekte të përbashkëta kërkimore 4 vjet
15 Universiteti i Janinës, Greqi 09.07.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature projekte të përbashkëta kërkimore 8 vjet
16 Universiteti Hasan Prishtina, Kosovë 06.07.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Aplikim në projekte të përbashkëta kërkimore, shkëmbim literature, aktivitete të përbashkëta, ngtirjen e komisioneve të përbashkëta për dhënien e gradave etj. 4 vjet
17 NDI Albania 02.08.2021 Memorandum mirëkuptimi Promovimi i reformës së financave politike në Shqipëri dhe mbështetje për Akademinë e transparencës SHBS-Shqipëri 2 vjet
18 Universiteti San Marino, Itali 02.08.2021 Marrëveshje bashkëpunimi për shkëmbim studentësh Shkëmbim studentësh me Fakultetin e Ekonomisë 5 vjet
19 Universiteti San Marino, Itali 02.08.2021 Memorandum bashkëpunimi akademik Shkëmbim stafi, studentësh, aktivitete të përbashkëta 5 vjet
20 Kolegji Universitar Logos, Shqipëri 16.09.2021 Memorandum bashkëpunimi Aplikim në projekte të përbashkëta kërkimore, shkëmbim literature, aktivitete të përbashkëta, ngtirjen e komisioneve të përbashkëta për dhënien e gradave etj. 4 vjet
21 Jean-Pictet Competition 01.11.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëveshje bashkëpunimi për koordinimin e trajnimit në të Drejtën ndërkombëtare për studentët e FD 1 vit
22 Operatori i Sistemit të Transmetimit 29.10.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëveshje bashkëpunimi për vizita studimore, konferenca, praktika profesionale për studentët e FD dhe FE 5 vjet
23 Universiteti i Poitiers, Francë 04.10.2021 Marrëveshje kuadër Shkëmbime stafi, studentësh, projkete të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, udhëheqje e përbashkët e studentëve të doktoraturës etj. 5 vjet
24 Instituti Servantes 02.11.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Njohja e Qendrës së promovimit Dele tip 1 të diplomave të spanjishtes si gjuhë e huaj 4 vjet
25 Universiteti Kombëtar i Kievit Taras Shevchenko, Ukrainë 03.09.2021 Memorandum Mirëkuptimi Shkëmbime stafi, studentësh, projekte të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, shkëmbim materiale akademike etj. 5 vjet
26 Ionian University, Korfuz 02.09.2021 Memorandum Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi Shkëmbime stafi, studentësh, projekte të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, shkëmbim materiale akademike etj. 5 vjet
27 Universiteti i Laussane, Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Politike, Zvicër 29.07.2021 Memorandum Mirëkuptimi Ngritjen e Qendrës së Këshillimit të Karrierës në FSHS 3 vjet
28 Universiteti Jan Evangelista Purkyne në Usti Nad Labem, Republika Çeke 28.10.2021 Marrëveshje bashkëpunimi kuadër Shkëmbime stafi, studentësh, projekte të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, shkëmbim materiale akademike etj. 5 vjet
29 Universiteti i Poitiers (Fakulteti i Shkencave Ekonomike), Francë 07.10.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbimin e stafit dhe studentëve dhe bashkëudhëheqje doktorature 5 vjet
30 Universiteti i Poitiers (Instituti i Administrimit të Sipºxrmarrjeve), Francë 07.10.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbimin e stafit dhe studentëve dhe bashkëudhëheqje doktorature 5 vjet
31 Universiteti i Rijekës, Kroaci 05.11.2021 Memorandum Mirëkuptimi Memorandum mbi shkëmbimin e stafit dhe studentëve 3 vjet
32 AADF 02.11.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Promovimi dhe zbatimi i programit READ E pacaktuar
33 Akademika Shqiptare e Arteve dhe Shkencave 16.12.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Promovim botimesh të përbashkëta, aktivitete të përbashkëta E pacaktuar
34 Albanian University 21.12.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Aplikim në projekte të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, shkëmbim materiale akademike, lehtësim procedurash për transferimin e studentëve, etj. 4 vjet
35 Komisioni i Prokurimit Publik 24.09.2021 Marrëveshje bashkëpunimi financiare Trajnimin e stafit të KPP nga ana e personelit akademik të FE dhe FD Deri në përfundim të trajnimeve
36 Universiteti i Tuscia, Itali 07.02.2022 Marrëveshje bashkëpunimi për diploma të përbashkëta Realizimi i diplomave të përbashkëta në programin Bachelor “Shkenca Natyrore Mjedisore” 4 vjet
37 Universiteti i Poitiers (Fakulteti i Letërsisë dhe Gjuhëve të Huaja), Francë 18.01.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbime studentësh të FGJH 5 vjet
38 UNDP 01.03.2022 Memorandum Mirëkuptimi E përgjithshme 4 vjet
39 Instituti i Specializuar i Frankofonisë i Administrimit dhe Manaxhimit (ESFAM) 24.01.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Lidhje shkencore dhe pedagogjike, mobilitet personeli akademik dhe studentësh, trajnime, etj 4 vjet
40 Universiteti Kombëtar KHMELNYTSKYI, Ukrainë  22.02.2022 Memorandum Mirëkuptimi Shkëmbim stafi dhe  studentësh, diploma të dyfishta, programe të përbashkëta, bashkëudhëheqje programe doktorature 5 vjet
41 Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizimit të Dhunshëm 16.03.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizimit të Dhunshëm E pacaktuar
42 Universiteti Luiss Guido Carli 04.04.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbim stafi dhe  studentësh, diploma të dyfishta, programe të përbashkëta, etj 5 vjet
43 CIMEA 02.03.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Për përdorimin e teknologjisë blockchain në digjitalizim E pacaktuar
44 Universiteti i Humboldtit në Berlin, Gjermani 28.02.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëvevshje për shkëmbim stafi dhe studentësh 5 vjet
45 Universiteti Kaliska, Poloni 30.03.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëvevshje për shkëmbim stafi dhe studentësh, aktivitetete të përbashkëta etj 5 vjet
46 Instituti Politeknik i Portos, Portugali 31.05.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëvevshje për shkëmbim stafi dhe studentësh, aktivitetete të përbashkëta etj 4 vjet
47 Universiteti i Humboldtit në Berlin, Gjermani 04.07.2022 Plan pune mbi shkëmbimin e stafit dhe studenteve Shkëmbimi në fushën e drejtësisë 01.01.2022-31.12.2024
48 Universiteti Kombetar dhe Kapodistrian i Athinës, Greqi 07.07.2022 Marrëveshje bashkëpunimi kuadër Shkëmbime personeli, stafi, publikimesh akademike, organizimi i kurseve dhe leksioneve të përbashkëta 5 vjet
49 Universiteti i Danimarkës Jugore, Danimarkë 20.07.2022 Marrëveshje shkëmbimi Shkëmbim studenëesh nga Departamenti i sociologjisë 5 vjet
50 Kolegji i Europës, Bruges, Belgjikë 08.07.2022 Memorandum Mirëkuptimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature dhe krijimi i programeve të përbashkëta E papercaktuar
51 Kolegji Prëndimor i Galilesë, Izrael 26.08.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature dhe krijimi i programeve të përbashkëta 26.08.2022
52 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Indonesia 29.06.2022 Memorandum Mirëkuptimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature dhe krijimi i programeve të përbashkëta 5 vjet
53 Universiteti i Cassinos dhe Lazios Jugore, Itali 05.07.2022 Marrëveshje e Përgjithshme për Partneritet dhe Bashkëpunim Shkëmbim stafi, studentësh, literature dhe krijimi i programeve të përbashkëta 5 vjet
54 Universiteti Paul Valery Montpellier 3, Francë 04.10.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Marrëveshje bashkëpunimi mbi shkëmbimin e personelit dhe studenteve të FGJH 31.08.2027
55 INSTAT 25.10.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Qëllimi i nënshkrimit të marrëveshjes është zhvillimi cilësor i statistikave zyrtare, përfshirja e botës akademike në proceset e prodhimit të statistikave zyrtare dhe statisticienëve në pasurimin e kurrikulave mësimore. Pa afat
Bazuar draft – marrëveshjes së përcjellë, INSTAT merr përsipër të mbështesë studentët dhe përsonelin akademik në punën kërkimore – shkencore në lidhje me statistikat në fusha të ndryshme nëpërmjet ofrimit të teknikave të avancuara të përpunimit statistikor, ndërsa Universiteti i Tiranës do të angazhohet për përfshirjen e stafit të INSTAT-it si pedagogë në kurrikulat e programit “Master Evropian për Statistikat Zyrtare”.
56 Universiteti Aristotel i Selanikut, Greqi 19.10.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Akademike Marrëveshja Akademike e Bashkëpunimit përfshin shkëmbimin e personelit akademik në të gjitha fushat me interes të përbashkët dhe shkëmbimin e publikimeve akademike.  19.10.2027
57 Universiteti i Foggia-s, Itali 01.11.2022 Marrëveshje kuadër bashkëpunimi Shkëmbime personeli, stafi, publikimesh akademike, organizimi i kurseve dhe leksioneve të përbashkëta 01.11.2027
58 UNICEF 21.11.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Projketi për forcimin e kurrikulës së Punës Sociale, për punonjësit social të kualifikaur dhe të aftë për të punuar, mobilizuar dhe ndryshuar sjelljet e komunikimit. Projekt KA 2 me FSHS 21.11.2026
59 Universiteti Sorbonne Paris Nord, Francë 21.11.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Marrëveshje për diplomën e dyfishtë Master në fushën e Trajtimit Automatik të Gjuhëve, drejtimi “Trajtimi Informatik dhe Gjuhësor i Dokumenteve të Shkruara”. FGJH 20.11.2025
60 Universiteti i Zagrepit, Kroaci 18.03.2022 Memorandum Mirëkuptimi GEOBIZ projekt KA 2 në FHF. Konsorcium 18.03.2027
61 Universiteti i Torinos, Itali 13.12.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi, rinovim Masteri Profesional në Finacë, Kontabilitet, Auditim Viti akademik 2022-2023
62 Universiteti Metropolitan Tirana 02.12.2022 Marrëvshje Bashkëpunimi Marrëveshje e Përgjithshme 02.12.2027
63 Komisioni i Prokurimit Publik 12.12.2022 Marrëvshje Bashkëpunimi Marrëveshje kontratë për trajnim në fushën Prokurimi Publik Dhjetor 2022
64 Risi Albania (HELVETAS) 17.11.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Qendra e Karrierës në Fakultetin e Shkencave Sociale 31 tetor 2025
65 Universiteti i Strasburgut, Francë 28.12.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Për realizimin e një Programi të delokalizuar Përkthim dhe Interpretim në FGJH 28.12.2027
66 Universiteti i Ankarasë, Turqi 14.12.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Marrëveshje bashkëpunimi e përgjithshme mbi shkembimin e stafit, studenteve, pjesemarrje ne konferenca, publikime. 14.12.2027
67 Universiteti i Gjuhëve të Huaja të Pekinit (BFSU), Kinë 17.01.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marrëveshje e Pergjithshme për Partneritet dhe Bashkëpunim mbi shkëmbimin e personelit akademik dhe studentëve, krijimi i programeve të përbashkëta, shkembim materiale akademike. 17.01.2028
68 Universiteti i Torinos, Itali 24.01.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Rinovim marreveshje per Masterin Profesional në Teknologji Informacioni dhe Manaxhim I Proceseve të Biznesit Viti akademik 2022-2023
69 Instituti Shqiptar i Medias 25.01.2023 Memorandum Mirëkuptimi Memorandum Mirekuptimi per zbatimin e projektit “Edukimi per Median dhe Informacionin per Mesuesit e Ardhshem”. Zbatimi ne FSHN, FSHS, FHF, FGJH 31.10.202023
70 Kauno Kolegija (Universiteti Kaunas i Shkencave të Aplikuara), Lituani 01.02.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marrëveshje e Pergjithshme për Partneritet dhe Bashkëpunim mbi shkëmbimin e personelit akademik dhe studentëve, krijimi i programeve të përbashkëta, shkembim materiale akademike. 01.02.2028
71 Aleanca UNINOVIS (Universiteti Paris Nord, France; Technikal University of Aplied Sciences Wurzburg-Schweinfurt, Gjermani; University of Campania Luigi Vanviteli, Itali; Tampere University of Aplied Sciences, Finland; Kaunas University, Lituani, University of Malaga, Spanje. 13.01.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marrëveshje për anëtarësim në Rrjet Pa afat të përcaktuar
72 Universiteti i Latvias i Shkencave të Jetës dhe Teknologjisë, Letoni 15.02.2023 Memorandum Mirëkuptimi Memorandum Mirekuptimi per shkembimin e personelit, studenteve, pjesemarrja ne projekte kerkimore te perbashketa, etj, Ne fushen e Ekonomise, Shkencave Sociale dhe Shkencave te Natyres 14.02.2028
73 Universiteti i Malagës, Spanjë 05.05.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marrëveshje bashkëpunimi e përgjithshme mbi shkembimin e stafit, studenteve, pjesemarrje ne konferenca, publikime. 05.05.2027
74 Universiteti i Beogradit, Serbi 10.05.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marrëveshje bashkëpunimi e përgjithshme mbi shkembimin e stafit, studenteve, pjesemarrje ne konferenca, publikime. 10.05.2028
75 Universiteti i Camerinos, Itali 22.02.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Diplome e dyfishte Master Shkencor ne Information Systems Engineering 21.02.2027
76 Universiteti Eqerem Çabej, Gjirokastër 02.03.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Memorandum bashkepunimi dhe zhvillim aktivitetesh te perbashketa 01.03.2028
77 Universiteti Zonguldak Bulent Ecevit, Turqi 28.03.2023 Memorandum Mirëkuptimi Memorandum Mirekuptimi 28.03.2028
78 Universiteti i Pavias, Itali 30.03.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje Bashkepunimi Nderkombetare. Shkembim personeli, studentesh, matetriale akademike, diploma te dyfishta 30.03.2028
79 Universiteti Kutahya Dumlupinar, Turqi 31.03.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje Bashkepunimi Nderkombetare. Shkembim personeli, studentesh, matetriale akademike, diploma te dyfishta 31.03.2028
80 Universiteti Democritus i Thrakës, Greqi 24.01.2023 Memorandum Mirëkuptimi MoU per gjuhen Greke 24.01.2028
81 Universiteti Democritus i Thrakës, Greqi 13.04.2023 Memorandum Mirëkuptimi MoU fusha Drejtesi 13.04.2028
82 Universiteti i Salentos, Itali 27.04.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje Bashkepunimi e Përgjithshme 27.04.2026
83 Universiteti i Pisës, Itali 28.04.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje bashkepunimi e pergjithshme 28.04.2028
84 Akademia e Studimeve Albanologjike 08.05.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje Bashkepunimi ne fushwn e arsimit te larte dhe kerkimit shkencor 5 vjet + rinovim automatik ne heshtje (08.05.2033)
85 Universiteti i Zadarit, Kroaci 22.05.2023 Memorandum Mirëkuptimi Memorandum Mirëkuptimi mbi shkembimin e studenteve, personelit, publikimeve akademike, aplikimi ne projekte te perbashketa, krijimi i progameve te perbashketa ose te dyfishta te studimit. 3+3 vjet (22.05.2029)
86 Technical University of Aplied Sciences Wurzburg-Schweinfurt, Gjermani 24.05.2023 Memorandum Mirëkuptimi Memorandum Mirëkuptimi i Përgjithshëm 24.05.2026
87 Universiteti i Barit Aldo Moro, Itali 29.05.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje Bashkepunimi Akademike mbi shkembimin e personelit, studenteve, programeve te perbashketa ose te dyfishta te studimit, shkembim informacioni akademik, zhvillim I projekteve te perbashketa shkencore kerkimore 29.05.2028
88 Universiteti Bordeaux, Francë 05.06.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje Bashkepunimi Akademike mbi shkembimin e personelit, studenteve, programeve te perbashketa ose te dyfishta te studimit, shkembim informacioni akademik, zhvillim I projekteve te perbashketa shkencore kerkimore 05.06.2028
89 College of Compiuter Science and Informatics EMPIRICOM, Bosnje dhe Hercegovinë 09.06.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje bashkepunimi e pergjithshme dhe programe te perbashketa 09.06.2028
90 Instituti Gjeorgjan i Marrdhënive me Publikun, Gjeorgji 09.06.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje bashkepunimi e pergjithshme dhe programe te perbashketa 09.06.2028
91 Universiteti i Palermos, Itali 09.06.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje bashkepunimi e pergjithshme dhe programe te perbashketa 09.06.2028
92 Universiteti DANAG, Vietnam 20.06.2023 Memorandum Mirëkuptimi MoU e pergjithshme Riperterihet cdo 5 vjet
93 Agjencia Shteterore e Kadastres 23.06.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje Bashkepunimi e Pergjithshme 22.06.2024
94 Universiteti i Bohemisë Jugore në Ceske Budejovice, Rekuplika Çeke 30.06.2023 Memorandum Mirëkuptimi Memorandum Mirëkuptimi i përgjithshëm rinovohet automatikisht cdo 5 vjet
95 Muzeu Municipal i Bukureshtit, Rumani 24.05.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje bashkepunimi e përgjithshme 31.12.2024
96 Universiteti i Sofjes St. Kliment Ohridski, Bullgari 14.07.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje e Pergjithshme Bashkepunimi 17.07.2033
97 Shkolla e Larte e Ekonomisë, Varshavë, Poloni 14.07.2023 Memorandum Mirëkuptimi Memorandum Mirekuptimi rinovohet automatikisht cdo 5 vjet
98 Shkolla e Larte e Ekonomisë, Varshavë, Poloni 14.07.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marrevshje mbi shkembimin e studenteve rinovohet automatikisht cdo 5 vjet
99 Universiteti i Sienës për të Huajt, Itali 08.08.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje e Pergjithshme Bashkepunimi 08.08.2028
100 Ministria e Brendshme 10.08.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marrëveshje Bashkëpunimi për vendosjen e bashkëpunimit reciprok në fushën e mësimdhënies, kërkimit shkencor dhe aktiviteteve formuese për çështje me interes të përbashkë 10.08.2030
101 Universiteti St. Polten i Shkencave te Aplikuara, Austri 11.08.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje e Pergjithshme Bashkepunimi 11.08.2028
102 Universiteti Panamericana, Meksikë 30.08.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje e Pergjithshme Bashkepunimi 30.08.2028
103 Universiteti Canakkale Onsekiz Mart, Turqi 30.08.2023 Protokoll Bashkëpunimi Protokoll Bashkepunimi 30.08.2028
104 Universiteti Napoli L’Orientale, Itali 22.09.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje e Pergjithshme Bashkepunimi 22.09.2028
105 Ministria e Mbrojtjes 06.09.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje Bashkepunimi per shtimin me stacione te reja dhe manaxhimin e perbashket te rrjetit te monitorimit te radioaktivitetit ne ajer 06.09.2028
106 Universiteti Medipol i Stambollit, Turqi 16.08.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje e Pergjithshme Bashkepunimi 16.08.2028
107 International Center for Relativistic Astrophysics Network (ICRANet) 23.08.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Protokoll Bashkepunimi 23.08.2028 (+ 5 vite te tjera automatikisht pas komunikimit me shkrese)
108 Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA) 25.09.2023 Marrëveshje Bashkëpunimi Marreveshje per vendosjen e bashkepunimit reciprok mbi korrupsionin dhe ndergjegjesimin per perdorimin e mekanizmave kunder tij per çeshtje me interes te perbashket 30.08.2024
Arkiva: Marrëveshjet Bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës