Marrëveshjet Bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës – UNIVERSITETI I TIRANËS

Marrëveshjet Bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës

The University of Tirana has signed bilateral agreements with many European Institutions. UT is involved as a partner institution in several European Commission co-operation programmes such as Tempus, Erasmus Mundus Action 2, IPA. European projects in which UT is a partner are JoinEU-SEE, Basileus, Pacinno, Eureqa, Tempus Interface. All UT structures have benefited from the successful implementation of these projects. Scholarships won by students and academic/administrative staff have significantly influenced the increase in their qualification and experience, recognition and provision of a contemporary literature necessary for their pedagogical-scientific activity, as well as in the creation of institutional contacts for co-operation opportunities with other Universities.

Bilateral agreements signed by University of Tirana

No. Institution Signing date Kind of deal Key fields Validity
1 General Directorate of Tax 27.11.2020 Co-operation agreements Faculty of Law and Faculty of Economics Indefinite
2 European University of Tirana 22.12.2020 Memorandum of understanding Co-operation and development of joint activities Indefinite
3 Albanian Academy of Sciences 11.12.2020 Co-operation agreements Co-operation in albanological sciences, joint activities, joint studies, promotion and promotion of young researchers Indefinite
4 National Book and Reading Centre 23.12.2020 Memorandum of understanding Co-operation and development of joint activities Indefinite
5 University of Insubria Studies, Italy 19.01.2021 Co-operation agreements Staff exchange, students, academic materials as well as mentoring for diploma and doctoral thesis (field of Nature Sciences, Biology) Indefinite
6 Eotvos Lorant University, Hungary 02.02.2021 Memorandum of understanding Staff exchange, students, academic materials 5 years
7 Public Procurement Commission 09.06.2021 Co-operation agreements The creation of a sustainable professional development platform for KPP employees, planning and development of practices near KPP for FE and FD students, drafting curriculars and developing training programmes for KPP staff, participating in conferences, etc. 4 years
8 GIZ Albania 10.03.2021 Co-operation memorandum Modernization and updating of curricular in the field of Finance Indefinite
9 Armed Forces Academy 23.04.2021 Co-operation agreements Staff exchange, academic staff, students, application in joint projects, literature exchange, etc. 8 years
10 Bartin University, Turkey 21.04.2021 Memorandum of understanding Staff exchange, students, literature, joint activities 5 years
11 Alexandru Ioan Cuza University iasi, Romania 20.05.2021 Co-operation protocol Staff exchange, students, literature 10 years
12 Gdansk University of Technology, Poland 21.04.2021 Memorandum of understanding Staff exchange, students, literature and the creation of joint programmes 5 years
13 Uniersity Bar Ilan, Israel 18.06.2021 Academic co-operation protocol Staff exchange, academic materials, students and joint research projects 10 years
14 Fan Noli University, Korca 11.12.2020 Co-operation agreements Staff exchange, students, literature joint research projects 4 years
15 University of Ioannina, Greece 09.07.2021 Co-operation agreements Staff exchange, students, literature joint research projects 8 years
16 Hasan Pristina University, Kosovo 06.07.2021 Co-operation agreements Application in joint research projects, literature exchange, joint activities, joint commissions for the granting of degrees, etc. 4 years
17 NDI Albania 02.08.2021 Memorandum of understanding Promotion of political finance reform in Albania and support for the SHBS-Albania Academy of Transparency 2 years
18 San Marino University, Italy 02.08.2021 Student exchange co-operation agreements Student exchange with faculty of economics 5 years
19 San Marino University, Italy 02.08.2021 Memorandum of academic co-operation Staff exchange, students, joint activities 5 years
20 Logos University College, Albania 16.09.2021 Co-operation memorandum Application in joint research projects, literature exchange, joint activities, joint commissions for the granting of degrees, etc. 4 years
21 Jean-Pictet Competition 01.11.2021 Co-operation agreements Co-operation agreement for training coordination in International Law for FD students 1 year
22 Operatori i Sistemit të Transmetimit 29.10.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëveshje bashkëpunimi për vizita studimore, konferenca, praktika profesionale për studentët e FD dhe FE 5 vjet
23 Universiteti i Poitiers, Francë 04.10.2021 Marrëveshje kuadër Shkëmbime stafi, studentësh, projkete të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, udhëheqje e përbashkët e studentëve të doktoraturës etj. 5 vjet
24 Instituti Servantes 02.11.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Njohja e Qendrës së promovimit Dele tip 1 të diplomave të spanjishtes si gjuhë e huaj 4 vjet
25 Universiteti Kombëtar i Kievit Taras Shevchenko, Ukrainë 03.09.2021 Memorandum Mirëkuptimi Shkëmbime stafi, studentësh, projekte të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, shkëmbim materiale akademike etj. 5 vjet
26 Ionian University, Korfuz 02.09.2021 Memorandum Mirëkuptimi dhe Bashkëpunimi Shkëmbime stafi, studentësh, projekte të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, shkëmbim materiale akademike etj. 5 vjet
27 Universiteti i Laussane, Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Politike, Zvicër 29.07.2021 Memorandum Mirëkuptimi Ngritjen e Qendrës së Këshillimit të Karrierës në FSHS 3 vjet
28 Universiteti Jan Evangelista Purkyne në Usti Nad Labem, Republika Çeke 28.10.2021 Marrëveshje bashkëpunimi kuadër Shkëmbime stafi, studentësh, projekte të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, shkëmbim materiale akademike etj. 5 vjet
29 Universiteti i Poitiers (Fakulteti i Shkencave Ekonomike), Francë 07.10.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbimin e stafit dhe studentëve dhe bashkëudhëheqje doktorature 5 vjet
30 Universiteti i Poitiers (Instituti i Administrimit të Sipºxrmarrjeve), Francë 07.10.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbimin e stafit dhe studentëve dhe bashkëudhëheqje doktorature 5 vjet
31 Universiteti i Rijekës, Kroaci 05.11.2021 Memorandum Mirëkuptimi Memorandum mbi shkëmbimin e stafit dhe studentëve 3 vjet
32 AADF 02.11.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Promovimi dhe zbatimi i programit READ E pacaktuar
33 Akademika Shqiptare e Arteve dhe Shkencave 16.12.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Promovim botimesh të përbashkëta, aktivitete të përbashkëta E pacaktuar
34 Albanian University 21.12.2021 Marrëveshje bashkëpunimi Aplikim në projekte të përbshkëta kërkimore, zhvillimi i kurrikulës mësimore, shkëmbim materiale akademike, lehtësim procedurash për transferimin e studentëve, etj. 4 vjet
35 Komisioni i Prokurimit Publik 24.09.2021 Marrëveshje bashkëpunimi financiare Trajnimin e stafit të KPP nga ana e personelit akademik të FE dhe FD Deri në përfundim të trajnimeve
36 Universiteti i Tuscia, Itali 07.02.2022 Marrëveshje bashkëpunimi për diploma të përbashkëta Realizimi i diplomave të përbashkëta në programin Bachelor “Shkenca Natyrore Mjedisore” 4 vjet
37 Universiteti i Poitiers (Fakulteti i Letërsisë dhe Gjuhëve të Huaja), Francë 18.01.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbime studentësh të FGJH 5 vjet
38 UNDP 01.03.2022 Memorandum Mirëkuptimi E përgjithshme 4 vjet
39 Instituti i Specializuar i Frankofonisë i Administrimit dhe Manaxhimit (ESFAM) 24.01.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Lidhje shkencore dhe pedagogjike, mobilitet personeli akademik dhe studentësh, trajnime, etj 4 vjet
40 Universiteti Kombëtar KHMELNYTSKYI, Ukrainë  22.02.2022 Memorandum Mirëkuptimi Shkëmbim stafi dhe  studentësh, diploma të dyfishta, programe të përbashkëta, bashkëudhëheqje programe doktorature 5 vjet
41 Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizimit të Dhunshëm 16.03.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizimit të Dhunshëm E pacaktuar
42 Universiteti Luiss Guido Carli 04.04.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Shkëmbim stafi dhe  studentësh, diploma të dyfishta, programe të përbashkëta, etj 5 vjet
43 CIMEA 02.03.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Për përdorimin e teknologjisë blockchain në digjitalizim E pacaktuar
44 Universiteti i Humboldtit në Berlin, Gjermani 28.02.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëvevshje për shkëmbim stafi dhe studentësh 5 vjet
45 Universiteti Kaliska, Poloni 30.03.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëvevshje për shkëmbim stafi dhe studentësh, aktivitetete të përbashkëta etj 5 vjet
46 Instituti Politeknik i Portos, Portugali 31.05.2022 Marrëveshje bashkëpunimi Marrëvevshje për shkëmbim stafi dhe studentësh, aktivitetete të përbashkëta etj 4 vjet
47 Universiteti i Humboldtit në Berlin, Gjermani 04.07.2022 Plan pune mbi shkëmbimin e stafit dhe studenteve Shkëmbimi në fushën e drejtësisë 01.01.2022-31.12.2024
48 Universiteti Kombetar dhe Kapodistrian i Athinës, Greqi 07.07.2022 Marrëveshje bashkëpunimi kuadër Shkëmbime personeli, stafi, publikimesh akademike, organizimi i kurseve dhe leksioneve të përbashkëta 5 vjet
49 Universiteti i Danimarkës Jugore, Danimarkë 20.07.2022 Marrëveshje shkëmbimi Shkëmbim studenëesh nga Departamenti i sociologjisë 5 vjet
50 Kolegji i Europës, Bruges, Belgjikë 08.07.2022 Memorandum Mirëkuptimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature dhe krijimi i programeve të përbashkëta E papercaktuar
51 Kolegji Prëndimor i Galilesë, Izrael 26.08.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature dhe krijimi i programeve të përbashkëta 26.08.2022
52 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Indonesia 29.06.2022 Memorandum Mirëkuptimi Shkëmbim stafi, studentësh, literature dhe krijimi i programeve të përbashkëta 5 vjet
53 Universiteti i Cassinos dhe Lazios Jugore, Itali 05.07.2022 Marrëveshje e Përgjithshme për Partneritet dhe Bashkëpunim Shkëmbim stafi, studentësh, literature dhe krijimi i programeve të përbashkëta 5 vjet
54 Universiteti Paul Valery Montpellier 3, Francë 04.10.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Marrëveshje bashkëpunimi mbi shkëmbimin e personelit dhe studenteve të FGJH 31.08.2027
55 INSTAT 25.10.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Qëllimi i nënshkrimit të marrëveshjes është zhvillimi cilësor i statistikave zyrtare, përfshirja e botës akademike në proceset e prodhimit të statistikave zyrtare dhe statisticienëve në pasurimin e kurrikulave mësimore.
Bazuar draft – marrëveshjes së përcjellë, INSTAT merr përsipër të mbështesë studentët dhe përsonelin akademik në punën kërkimore – shkencore në lidhje me statistikat në fusha të ndryshme nëpërmjet ofrimit të teknikave të avancuara të përpunimit statistikor, ndërsa Universiteti i Tiranës do të angazhohet për përfshirjen e stafit të INSTAT-it si pedagogë në kurrikulat e programit “Master Evropian për Statistikat Zyrtare”.
Pa afat
56 Universiteti Aristotel i Selanikut, Greqi 19.10.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Akademike Marrëveshja Akademike e Bashkëpunimit përfshin shkëmbimin e personelit akademik në të gjitha fushat me interes të përbashkët dhe shkëmbimin e publikimeve akademike.  19.10.2027
57 Universiteti i Foggia-s, Itali 01.11.2022 Marrëveshje kuadër bashkëpunimi Shkëmbime personeli, stafi, publikimesh akademike, organizimi i kurseve dhe leksioneve të përbashkëta 01.11.2027
58 UNICEF 21.11.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Projketi për forcimin e kurrikulës së Punës Sociale, për punonjësit social të kualifikaur dhe të aftë për të punuar, mobilizuar dhe ndryshuar sjelljet e komunikimit. Projekt KA 2 me FSHS 21.11.2026
59 Universiteti Sorbonne Paris Nord, Francë 21.11.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Marrëveshje për diplomën e dyfishtë Master në fushën e Trajtimit Automatik të Gjuhëve, drejtimi “Trajtimi Informatik dhe Gjuhësor i Dokumenteve të Shkruara”. FGJH 20.11.2025
60 Universiteti i Zagrepit, Kroaci 18.03.2022 Memorandum Mirëkuptimi GEOBIZ projekt KA 2 në FHF. Konsorcium 18.03.2027
61 Universiteti i Torinos, Itali 13.12.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi, rinovim Masteri Profesional në Finacë, Kontabilitet, Auditim Viti akademik 2022-2023
62 Universiteti Metropolitan Tirana 02.12.2022 Marrëvshje Bashkëpunimi Marrëveshje e Përgjithshme 02.12.2027
63 Komisioni i Prokurimit Publik 12.12.2022 Marrëvshje Bashkëpunimi Marrëveshje kontratë për trajnim në fushën Prokurimi Publik Dhjetor 2022
64 Risi Albania (HELVETAS) 17.11.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Qendra e Karrierës në Fakultetin e Shkencave Sociale 31 tetor 2025
65 Universiteti i Strasburgut, Francë 28.12.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Për realizimin e një Programi të delokalizuar Përkthim dhe Interpretim në FGJH 28.12.2027
66 Universiteti i Ankarasë, Turqi 14.12.2022 Marrëveshje Bashkëpunimi Marrëveshje bashkëpunimi e përgjithshme mbi shkembimin e stafit, studenteve, pjesemarrje ne konferenca, publikime. 14.12.2027
 
Arkiva: Marrëveshjet Bilaterale të nënshkruara nga Universiteti i Tiranës