Përmirësimi i potencialit kërkimor në Arsimin e Lartë si ndihmë për zhvillimin e mëtejshëm të rajonit të Ballkanit Perëndimor, – Re@WBC – UNIVERSITETI I TIRANËS

Përmirësimi i potencialit kërkimor në Arsimin e Lartë si ndihmë për zhvillimin e mëtejshëm të rajonit të Ballkanit Perëndimor, – Re@WBC

 

 

 

Titulli: Përmirësimi i potencialit kërkimor në Arsimin e Lartë si ndihmë për zhvillimin e mëtejshëm të rajonit të Ballkanit Perëndimor, – Re@WBC
Referenca: 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Universiteti i Nish-it
Kohëzgjatja: 2015-2019
Programi ERASMUS+
Web http://rewbc.ni.ac.rs
Përshkrimi: Objektivi kryesor i projektit ishte kontributi në rritjen e potencialit kërkimor për kërkuesit shkencorë në universitetet e Ballkanit Perëndimor në përputhje me strategjitë kombëtare dhe ato të Bashkimit Europian. Metodologjia për të arritur këtë objektiv u realizua nëpërmjet procedurave dhe praktikave për menaxhimin e punonjësve kërkimorë në universitetet partnere për të përmirësuar standardet në përputhje me standartet europiane.