ANALIZA DHE DIZENJIMI I NJË SISTEMI INTELIGJENT PËR PARASHIKIME NËPËRMJET RRJETAVE NEURALE