ANALIZA DHE DIZENJIMI I NJË SISTEMI INTELIGJENT PËR PARASHIKIME NËPËRMJET RRJETAVE NEURALE - UNIVERSITETI I TIRANËS

ANALIZA DHE DIZENJIMI I NJË SISTEMI INTELIGJENT PËR PARASHIKIME NËPËRMJET RRJETAVE NEURALE