ANALIZA E GJENDJES FINANCIARE SË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË SHQIPËRI - UNIVERSITETI I TIRANËS

ANALIZA E GJENDJES FINANCIARE SË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË SHQIPËRI