ANALIZA E GJENDJES FINANCIARE SË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË SHQIPËRI – UNIVERSITETI I TIRANËS

ANALIZA E GJENDJES FINANCIARE SË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË SHQIPËRI