Arkiva: Regjistri i kërkesave 2022 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiva: Regjistri i kërkesave 2022

Nr. Rendor [1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]

 

 

Data e përgjigjes[4] Përgjigje[5]

 

Mënyra e përfundimit të kërkesës[6] Tarifa[7]

 

 

12-K 09.02.2022 M.S. informacion mbi provimet në një njësi kryesore 12-k/1

09.02.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(email)

Pa pagesë
13-K 11.01.2022 MCA-Press GIR

Informacion për numrin e studentëve të diplomuar

13-k/1

21.01.2022

17.02.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(me shkresë nr. 358/3 prot.,)

Pa pagesë
14-K 11.01.2022 E.Gj.

Informacion mbi hapjen e programit të doktoratës

14-K/1

24.04.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(email)

Pa pagesë
15-K 17.01.2022 E.Gj.

Informacion mbi listën e personelit akademik me kohë të pjesshme në njësi kryesore

15-K/1

21.01.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(email)

Pa pagesë
16-K 12.01.2022 K.P.

Numri i studentëve të diplomuar  në c1 dhe c2

16-K/1

31.01.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(email)

Pa pagesë
17-k 03.03.2022 E.Gj.

Informacion mbi njw personel akademik

17-k/1

29.03.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(email)

Pa pagesë
18-k 15.03.2022 E.Gj.

Informacion mbi suplementin e diplomës së së miratuar

18-k/1

25.03.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(email)

Pa pagesë
19-k 17.03.2022 E.Gj.

Informacion mbi doktoraturën në format elektronik

19-k/1

29.03.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(email)

Pa pagesë
20-k 31.03.2022 A.A.

Kerkohet informacion mbi një të diplomuar

20-k/1

29.04.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(email)

Pa pagesë
21-k 12.04.2022 KDIMDP

Informacion mbi dhënien e dokumentacionit

21-k/1

19.04.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(me shkresë 1174/4 DATË 19.04.2022)

Pa pagesë
22-k 19.04.2022 T.H.

Informacion dhe dokumentacion FD

22-K/1

28.04.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(me shkresë)

Pa pagesë
23-K 15.04.2022 K.G.

Informacion mbi studentët në një njësi kryesore

23-K/1

29.04.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(email)

Pa pagesë
 

24-K

25.04.2022 E.Gj.

Informacion mbi vendimin e Senatit Akademik për Rregulloren e Doktoratës

  AA    
25-K 22.04.2022 KDIMDP

Informacion për

A.T.

25-K/1

29.04.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(me shkresë nr. 1309/2 datë 29.04.22)

Pa pagesë
26-k 28.04.2022 L.Sh.

Informacion për aplikimin për doktorantë 

26-k/1

04.05.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(email)

Pa pagesë
27-k 02.05.2022 E.Gj.

Informacion mbi doktoratën në D. Penal në FD

27-K/1

05.05.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(email)

Pa pagesë
28-k 05.05.2022 AFS

Informacion për aplikimin për doktoratë

28-K/1

05.05.2022

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(e mail)

Pa pagesë
29-k 09.05.2022 I.Z.

 

29-k/1

16.06.2022

Ju vu në dispozicion informacioni E plotë

(e mail)

Pa pagesë
30-k 17.05.2022 MCN TV Kopje te Rregullores se doktoratave, qe ka qenë në fuqi para dates 13.11.2008 30-k/1

20.05.2022

Ju vu informacioni në dispozicion me shkresën nr. 1533/1 prot., datë 20.05.2022 E plotë

Me shkresë

Pa pagesë
31-k 13.06.2022 Euroneës Albania

Informacion per numrin e doktorantëve ne UT

31-k/1

23.06.2022

 

Ju vu informacioni në dispozicion E plotë

(e mail)

Pa pagesë
32-k 27.06.2022 Euroneës Albania

Informacion për diplomat

32-k/1

27.06.2022

Ju vu informacioni në dispozicion E plotë

(e mail)

Pa pagesë
33-k 20.06.2022 Qendra për Gazetari Cilësore

Informacion për akomodimin e studentëve

33-k/1

27.06.2022

Ju vu informacioni në dispozicion E plotë

(e mail)

Pa pagesë
34-k 08.07.2022 M. K.

Informacion për zhvillimin e ceremonisë për studentët e shkëlqyer

34/k-1

12.07.2022

Ju vu informacioni në dispozicion E plotë

(e mail)

Pa pagesë
35-k 18.07.2022 M.R.

Informacion për zhvillimin e lëndëve/trajnimeve për antikorrupsionin

 

35-k/1

22.07.2022

Ju vu informacioni në dispozicion E plotë

(e mail)

Pa pagesë
36-k 22.07.2022 M.S.

Informacion për emerimin e një autoriteti drejtues në njësi kryesore

16.08.2022 Ju vu informacioni në dispozicion 15.09.2022 Pa pagesë
37-k 13.09.2022 E.Gj.

Informacion për kuotat e pranimit në ciklin e tretë të doktoratës

37-k/1

27.09.2022

Informacioni u vu pjesërisht në dispozicion dhe u orinentua për vijimin e procedurës Pjesërisht

Me mail

Pa pagesë
38-k 16.09.2922 A.T.

Informacion mbi institutet e kërkimit në UT

38-k/1

13.10.2022

Informacioni u vu i plotë në dispozicion E plotë

(e mail)

Pa pagesë
39-k 26.09.2022 Qëndresa Qytetare

Informacion dhe dokumentacion mbi kontratat

39-k/1

11.10.2022

Informacioni u vu pjesërisht në dispozicion

 

Informacioni u vu në dispozicion të KDIMDP

Pjesërisht

 

 

 

Shkresa nr. 2541/4, datë 26.10.2022

Pa pagesë
40-k 01.11.2022 I.T.

Informacion mbi ngarkesën mësimore

40-k/1

7.11.2022

 

Informacioni u vu i plotë në dispozicion Shkresa nr. 2980/2

Datë 07.11.2022

Pa pagesë
Nr. Rendor[1] Data e kërkesës[2] Objekti i kërkesës[3]

 

 

Data e përgjigjes[4] Përgjigje[5]

 

Mënyra e përfundimit të kërkesës[6] Tarifa[7]

 

 

41-K 02.11.2022 D.B.

Kërkon të dhënat e anëtarëve të Këshillave Studentorë të U.T-së

41-K/1

30.11.2022

Ju vu në dispozicion informacioni i kërkuar E plotë

(email)

Pa pagesë
42-K 07.11.2022 E.GJ.

Informacion mbi listën emërore të personelit akademik me kohë të pjesshme të FD-së (2022-2023)

42-K/1

10.11.2022

Jemi në pritje të miratimit të listës emërore të personelit akademik E paplotë

(e-mail)

Pa pagesë
43-K 20.11.2022 M.A.

Informacion për pro?esverbalet e mbledhjeve të Dekanatit të F.E-së nga dt. 27.08.2020-14.09.2022

43-K/1

02.12.2022

Informacioni i kërkuar nuk mbahet në Rektoratin e U.T.-së dhe duhet t’i drejtohet F.E-së. E paplotë

(email)

Pa pagesë
44-K 08.12.2022 H.C.

Informacion mbi diplomat e lëshuara nga ish-universitetet private në raport me U.T-në sipas (V.K.M-Urdhër).

44-K/1

05.01.2023

U përcoll informacioni i kërkuar. E plotë

(e-mail)

Pa pagesë
45-K 19.12.2022 H.B.

Informacion mbi Ceremoninë e Shpërndarjes së Certifikatave “Medalje e Artë” dhe “Student i Shkëlqyer”

 

44-K/1

06.01.2023

Ju vu në dispozicion informacioni. E plotë

(email)

Pa pagesë
1-K 17.01.2023 M.Z.

Informacion mbi pikat e Paktit për Universitetin

1-K/1

27.01.2023

Ju vu në dispozicion informacioni E plotë

(e-mail)

Pa pagesë
2-K 10.02.2023 A.B.

Informacion mbi ?ështjet e Bibliotekës së F.D-së dhe shpenzimet e U.T-së, viti 2022

2-K/1

15.02.2023

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni E plotë

(e-mail)

Pa pagesë
3-K 13.02.2023 E.Gj.

Informacion mbi konkurset e shpallura për personel akademik me kohë të plotë pranë FD-së

3-k/1

24.02.2023

Ju vu në dispozicion informacioni dhe dokumentacioni i kërkuar E plotë

(email)

Pa pagesë
             
             
             
             
             
             

 

[1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
[2] Data e regjistrimit të kërkesës
[3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[4] Data e kthimit të përgjigjes
[5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
[7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.