Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA - UNIVERSITETI I TIRANËS

Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA

 

 

Titulli: Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA
Referenca: 585961-EPP-1-2017-1-AL-EPPKA2-CBHE-SP                                         
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT)
Kohëzgjatja: 2017-2021
Programi: ERASMUS+
Web: graduaproject.com
Përshkrimi: Projekti synon të mbështetë universitetet shqiptare duke krijuar një sistem të dhënash ndërvepruese dhe një model që përputh kërkesën me ofertën e  punësimit të të diplomuarve.