Balkan Med Interregional Innovation Ecosystem for maturing and mainstraming innovative entrepreneurial ideas in Agrifoodsector, - AGROINNOECO - UNIVERSITETI I TIRANËS

Balkan Med Interregional Innovation Ecosystem for maturing and mainstraming innovative entrepreneurial ideas in Agrifoodsector, – AGROINNOECO

Titulli: Ekosistemi i inovacionit ndërrajonal BALKAN MED për maturimin dhe integrimin e ideve sipërmarrëse inovatore në sektorin agroushqimor- AGROINNOECO

Referencë: CCI 2014 TC16M4TN003

Kohëzgjatja: 01.09.2017 – 31.12.2019

Programi: The transnational Cooperation Programme, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”

Qëllimi i projektit është të mundësojë sipërmarrësit të kapin potencialin e ITC-ve dhe të fitojnë mjetet e nevojshme për të rritur konkurrueshmërinë e tyre, të rriten drejt tregjeve të tjera dhe të prezantojnë inovacionin në të gjitha fazat e ciklit të tyre të biznesit. Motivi është përgatitja e terrenit për nismat edukative dhe trajnuese për përmirësimin e burimeve njerëzore dhe zhvillimit të qëndrueshëm socio-ekonomik rajonal. 7 partnerë të gatshëm për të përmirësuar konkurrencën territoriale, duke promovuar dhe mbështetur shfaqjen e SME-ve.

Projekti parashikon krijimin e qasjes spirale të trefishtë (politika-kërkim shkecor-sipërmarrje), i plotësuar me mbështetjen e biznesit që do të lehtësojë identifikimin, maturimin dhe promovimin e ideve të reja sipërmarrëse në sektorin e agro-kulturës. Projekti trajton çështjen e para-inkubacionit në Sektorin Agri- ushqimor si një hap i domosdoshëm për plotësimin e hendekut ekzistues ndërmjet instituteve të arsimit të lartë dhe strukturave të zhvillimit, për lehtësimin e transferimit të inovacionit.

Para- inkubatorët mund të sigurojnë një mjedis të reduktuar nga rreziku ku idetë e reja me potencial komercializimi, të krijuara nga inovatorët e rinj dhe sipërmarrësit ekzistues, mund të zhvillohen më tej për qëndrueshmërinë e tregut përpara se të themelojnë një kompani. Para-inkubatorët mund të jenë një mekanizëm i rëndësishëm për sigurimin e njohurive dhe aftësive të nevojshme për novatorët e rinj dhe sipërmarrësit e rinj ekzistues, me qëllim që të fillojnë ndërmarrjen e tyre.

Partneri Kryesor: Regional Development Fund of the Region of Western Greece

 Partnerët:

 

Website i projektit: Whttp://www.interreg-balkanmed.eu