BASHKËPUNIMI I PERSONAVE NË KRYERJEN E VEPRËS PENALE