Bashkëpunimi rajonal për zhvillimin e qëndrueshëm të ekosistemeve ndërkufitare-RECONNECT - UNIVERSITETI I TIRANËS

Bashkëpunimi rajonal për zhvillimin e qëndrueshëm të ekosistemeve ndërkufitare-RECONNECT

Titulli: Bashkëpunimi rajonal për zhvillimin e qëndrueshëm të ekosistemeve ndërkufitareRECONNECT
Referenca: 5017160
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Hellenic Centre for Marine Research (HCMR), Institute of Marine Biology, Biotechnology & Aquaculture
Kohëzgjatja: 2017 – 2020
Programi Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan – Mediterranean 2014 -2020
Web https://reconnect.hcmr.gr/
Përshkrimi: Objektivi i përgjithshëm i projektit është promovimi i menaxhimit efikas të sistemeve natyrore, i cili do të rrisë kompetencën e autoriteteve lokale të menaxhimit përmes zhvillimit të një Sistemi Mbështetës të Vendimeve Multidisiplinare (DSS).