DIMENSIONET E VARFËRISË SUBJEKTIVE DHE RISKU I TË QENIT I VARFËR RASTI I SHQIPËRISË